فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی …

صدرالدین در سال۱۳۸۳پایان نامه ای با عنوان بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران انجام داده است .
این تحقیق با هدف بررسی میزان مهارت‌های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق معلمان ودانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران است که
با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از جامعه معلمان ۱۴۶ نفر انتخاب شده و داده‌های موردنیاز برای بررسی مهارت‌های مدیران جمع‌ آوری گردیده است. همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،میانگین معدل‌های ۳۱۳۵ نفر دانش‌آموز مدارس مورد مطالعه جمع‌ آوری گردیده است نتایج نشان داده است که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان دارای مهارت‌های مدیریتی در حد زیاد هستند، و همچنین بین مهارت‌های مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری مشاهده نگردیده است.
“نیازسنجی وارائه چارچوب کلی آموزش مدیران مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده” عنوان پایان نامه ای است که الیاس بیگدلی در سال ۱۳۸۰ انجام داده است.
– یافته های پژوهش نشان داده اند که :

  1. ۶۵ درصدمدیران اعلام نموده اند به آموزشهای فنی نیاز دارندو۳۵ درصد اعلام نموده اندکه به آموزش نیازندارند.
  2. ۲/۶۱ درصدمدیران مدارس راهنمایی اعلام کرده اند به آموزش مهارت های انسانی نیازدارندو۶/۳۸درصداعلام کرده اند به آموزش مهارت های انسانی نیاز ندارند.
  3. ۶/۶۲درصدمدیران اعلام کرده اندکه به آموزش مهارت های ادراکی نیاز دارند و ۴/۳۷ درصد اعلام کرده اند به آموزش مهارت های ادراکی نیاز ندارند.
  4. نیازهای آموزشی مدیران به این صورت اولویت بندی شده است: مهارت انسانی> مهارت ادراکی> مهارت فنی.
  5. به طور کلی ۵/۶۲ درصد از مدیران اعلام کرده اند به آموزش نیاز دارند و ۵/۳۷ درصد اعلام کرده اند به آموزش نیاز ندارند.

ناهید انتصاری در سال ۱۳۷۹پایان نامه ای با عنوان “بررسی نیازهای آموزشی در سه حیطه ی مهارت های فنی، انسانی و ادراکی و ارائه الگوی مناسب برای آموزش ضمن خدمت به مدیران مدارس راهنمایی دختران شهر تهران” انجام داده است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که:
۱- با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت که اکثریت مدیران با رشته های تحصیلی نامرتبط با پست سازمانی خود یعنی مدیریت آموزشگاهی مشغول به کار می باشند، لذا دانش و تخصص شغل مذکور را دارا نمی باشند.
۲- با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت مدیران مدارس راهنمایی از نظر مهارت فنی ضعیف می باشند و این ضعف بیشتر به دلیل ضعیف بودن در چهار قلمرو الگوهای تدریس، تجهیزات آموزشی، مدیریت اداری و آیین نامه امتحانات می باشد.
۳- با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت مدیران مدارس راهنمایی مهارت های انسانی لازم را دارا می باشند.
۴- با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت مدیران مدارس راهنمایی از مهارت های ادراکی لازم برخوردار هستند.
۵- مهمترین نیازهای آموزشی مدیران در هر یک از مهارت های سه گانه عبارت است از: الگوی تدریس در مهارت فنی، درک نیازها در مهارت انسانی، تعمق در مهارت ادراکی.
۶-الگوی آموزش ضمن خدمت متناسب با نوع نیازهای آموزشی مدیران در مهارت های سه گانه، آموزش حضوری است که فرایند برنامه ریزی آن شامل چهار مرحله ی تعیین نیازهای آموزشی، تدوین و طراحیِ برنامه ها، اجرا و ارزشیابی می باشد.
۲-۳-۲ پیشینه تحقیق خارجی:
کاستانیاس و هلفات (۱۹۹۱)اذعان کردند که ایراد سطوح مهارتی کاتز (فنی ,انسانی, ادراکی) این است که سازمان ها و محیط های گوناگونی که این مهارتها در آنها به کار می روند از یکدیگر مجزا نشده اند مهارتهای مدیریتی به زعم آنها عبارتند از :مهارتهای عمومی , مهارتهای خاص و مربوط به صفت یا کسب و کار مهارتهای مربوط به سازمان خاص .
ولکر( ۲۰۰۴)همچنین مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است.
آنگر و همکاران (۲۰۰۹)نیز در بررسی فراتحلیل , ارتباطی معنادار ولی کم بین سرمایه انسانی و موفقیت مدیران و کارآفرینان در سازمان یافتند .این ارتباط در بعد دانش و مهارت ها بیشتر از تحصیل و تجربه بود.
پنت و باروندی (۲۰۰۸)در پژوهشی بر لزوم اهمیت آموزش دانشگاهی مهارتهای انسانی و فنی برای مدیران پروژه صحه گذاشتند.
ال تنت وای (۲۰۰۹) نیز گزارش داد که ارتباط بین مهارتهای راهبردی و عملکرد مدیران میانجی جزجدایی ناپذیر یکپارچگی عرضه تولیدات است
استیفن رابینز(۱۹۹۸) مهارت انسانی را توانایی کار با افراد و درک وبرانگیختن دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی است.مدیران باید مهارتهای انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و برانگیختن و تفویض امور داشته باشند.
هومان (۲۰۱۰) در یک مطالعه موردی روی یک شرکت خدمات ارتباطی دریافت که مدیریت ارتباط و منابع انسانی نیازی برای تغییر از ساختار اداری و تبدیل شدن به شرکت تجاری عملگراست.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، ۱۳۸۲).
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان شاغل در معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس می باشد.. این تحقیق شامل دو جامعه آماری می باشد , جامعه آماری اول شامل کلیه مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (۲۵)نفر باحجم نمونه (۲۴) نفر است و جامعه آماری دوم شامل کلیه کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (۴۲۰) نفر باحجم نمونه(۱۸۹)نفر می باشد که روش کار ازنوع پرسشنامه میباشد و برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه یکی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی برای مدیران و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی برای کارکنان استفاده شده است.
۳-۲ روش نمونه گیری
جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش , مدیران و پرسنل معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند.از مجموع ۲۵ مدیران معاونت ۲۴ نفر و از مجموع ۴۲۰ پرسنل جمعا ۱۸۹ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
۳-۳ روش و ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهشنامه از ۲ پرسشنامه استفاده شده است یکی پرسشنامه مهارتهای ادراکی , انسانی و فنی مدیریت و دومی پرسشنامه رضایت شغلی می باشد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است