بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی …

یافته‌های‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مدیران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ در هر سه‌ سطح‌ سازمانی‌ معتقدند که‌ مدیران‌ سطوح‌ ارشد برای‌ ثمر بخشی‌ نیاز بیشتری‌ به‌ مهارتهای‌ ادراکی‌ دارند که‌ همین‌ مدیران‌ در مورد مهارتهای‌ فنی‌ مدیران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ بیشترین‌ نیاز را برای‌ مدیران‌ سطح‌ عملیاتی‌ دانسته‌اند .در مورد مهارتهای‌ انسانی‌ که‌
فرض‌ بر مساوی‌ بودن‌ نیاز در هرسه‌سطح‌ سازمانی‌ بوده‌ است‌ یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ مدیران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ معتقدند مدیران‌ سطح‌ میانی‌ بیشترین‌ نیاز را به‌ مهارتهای‌ انسانی‌ دارند.
خسرو عباسی تحقیقی با عنوان ” بررسی میزان مهارتهای مدیریتی (فنی ,انسانی, ادراکی)مدیران دوره متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران انجام داده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارت است از:
۱-مدیران دوره متوسطه از مهارت فنی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.
۲- مدیران دوره متوسطه از مهارت انسانی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.
۳- مدیران دوره متوسطه از مهارت ادراکی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارنیستند.
۴-مهارت فنی مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و این تفاوت معنی دار است.
۵- مهارت انسانی مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و این تفاوت معنی دار است.
۶-بین مهارت ادراکی مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۷-بین مهارت فنی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
۸- بین مهارت انسانی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
۹- بین مهارت ادراکی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۰-بین مهارت سه گانه مدیران با رشته های تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط تفاوت معنی داری وجود دارد.هر سه مهارت فنی , انسانی و ادراکی مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مدیریت مدرسه بیشتر از مهارتهای سه گانه مدیران با تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط است.
۱۱-بین سابقه خدمت و سطح مهارتهای مدیران رابطه وجود دارد.با افزایش سابقه خدمت در آموزش و پرورش بر مهارتهای سه گانه مدیریتی آنان افزوده می شود.
۱۲-بین سابقه مدیریت و سطح مهارت فنی مدیران رابطه وجود ندارد.
۱۳- بین سابقه مدیریت و سطح مهارت انسانی مدیران رابطه وجود ندارد.
۱۵- بین سابقه مدیریت و سطح مهارت ادراکی مدیران رابطه وجود دارد.
“نیاز سنجی آموزشی مدیران میانی بانک تجارت در زمینه مهارتهای مدیریتی” عنوان پایان نامه نیره السادات سید شجاع در سال ۱۳۸۵ بوده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهارت فنی توانایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان و مهارت ادراکی توانایی مدیریت بحران ومهارت فنی توانایی استفاده از شیوه های علمی محاسبه سود و زیان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.ازنظر مدیران میانی مهارتهای فنی بترتیب توانایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان , توانایی استفاده از شیوه های علمی محاسبه سود و زیان و برخورداری از مدیریت ریسک به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.ازنقطه نظر مدیران میانی مهارتهای انسانی بترتیب توانایی جلب و جذب مشارکت مشتران , کاهش مقاومت کارکنان در مقابل تغییر و توانایی تشویق کارکنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.ازنقطه نظر مدیران میانی مهارتهای ادراکی بترتیب توانایی مدیریت بحران , برخورداری از تفکر استراتژیک و توانایی ایجاد طرحهای نو به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.
بین میانگین نیاز به مهارتهای فنی, انسانی و ادراکی مدیران میانی زن و مدیران میانی مرد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.بین میانگین نیاز به مهارتهای فنی , ادراکی و انسانی بین گروه های سنی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردید.بین میزان میانگین نیاز به مهارتهای فنی , ادراکی و انسانی بر اساس سابقه خدمت تفاوتی مشاهده نگردید. بین میانگین نیاز به مهارتهای فنی , ادراکی و انسانی بر اساس تحصیلات افراد مورد مطالعه تفاوتی مشاهده نگردید.
بر اساس نتایج به دست آمده مابین نیاز آموزشی به مهارتهای سه گانه مدیریتی بر حسب متغیرهای تعدیل کننده (سن, جنسیت, میزان تحصیلات و سابقه خدمت)تفاوت معنی داری وجود ندارد.
محبوبه امینیان پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارتهای مدیریتی و رابطه آن با عملکرد مدیریتی آنان” در سال۱۳۸۲ انجام داده است .نتایج این پژوهش عبارتند از:

  • بین مهارتهای مدیریتی (فنی , انسانی , ادراکی) مدیران و عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد.
  • بین مهارتهای مدیریتی مدیران و سن و سابقه مدیریت و رشته تحصیلی آنان رابطه معنادار وجود ندارد.

مصطفی افشاری- حبیب هنری- فرزاد غفوری ۱۳۸۹, تحقیقی با عنوان” بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی (ادراکی, انسانی, فنی)مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور” انجام دادند نتایج تحقیق حاکی از آن است که :
۱-بین مولفه های مهارتهای ادراکی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.
۲- بین مولفه های مهارتهای انسانی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳- بین مولفه های مهارتهای فنی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.
۴-بین دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی و مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور در زمینه مهارتهای سه گانه مدیریتی(ادراکی, انسانی و فنی)لازم و مولفه های آن برای مدیران ادارات تربیت بدنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
“بررسی میزان آشنایی مدیران سازمان های دولتی استان قم با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارایی سازمان” عنوان پایان نامه ای است که منصور توکلی نیا در سال ۱۳۷۹ انجام داده است.
۱-مدیران سازمان های دولتی استان قم واجد مهارتهای مدیریتی نیستند.
۲-میزان کارآیی سازمان های دولتی استان قم به علت آشنا نبودن مدیران آنها با فنون مدیریت, پایین می باشد.
۳-رابطه مستقیمی بین مهارتهای مدیریتی در مدیران استان قم و کاآیی سازمان های آنها وجود دارد.
۴-هرچه سطح مهارتهای مدیریتی در مدیران استان افزایش یابد, میزان کارآیی سازمان های ایشان نیز افزایش می یابد.
“نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در رابطه با مهارتهای سه گانه مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارکنان” عنوان پایان نامه زهرا فرتاش اسفهلان در سال ۱۳۸۳ بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که نیاز به آموزش مدیران به ترتیب اولویت از نقطه نظر مدیران و کارکنان شامل مهارت ادراکی انسانی و فنی است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir