بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه …

 • نظارت بر کلیه امور مربوط به دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و بسته بندی در استان در چارچوب وظایف حوزه
 • انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مسائل غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی با رویکرد
 • حل معضلات این بخش
 • انجام مداخلات لازم در زمینه اصلاح وضعیت تجویز و مصرف دارو با هماهنگی سازمان های بیمه گر، نظام پزشکی و سایر بخش های مرتبط
 • تقویت داروخانه های بیمارستانی دانشگاهی و شبکه های بهداشت و درمان در جهت ارائه بهتر خدمات در حوزه دارو و غذا
 • تهیه و توزیع داروهای مخدر مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران استان
 • سیاستگذاری و نظارت بر توزیع و مصرف داروهای خاص، تحت کنترل و حساس در استان
 • ۲-۲-۳-۷

  انتشارات

  • مجله پزشکی هرمزگان
  • واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • خبرنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • فصل نامه آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  ۲-۳ مروری بر مطالعات انجام شده:
  ۲-۳- ۱ پیشینه تحقیق داخلی:
  فاطمه خدادادی تحقیقی پیرامون “بررسی مهارتهای سه گانه (فنی , انسانی , ادراکی )مدیران با اثربخشی آنها در دبیران دخترانه شهر ساری در سال تحصیلی “۸۳-۸۲ ” داشته است.که نتیجه آن نظریه رابرت کاتز را تایید می کند و نشان می دهد که مهارتهای فنی , انسانی و ادراکی برای مدیران در انجام وظایف بهتر در جهت نیل به اثربخشی دبیرستان ها ضروری است.
  محمود گودرزی ۱۳۸۱, پایان نامه ای با عنوان ” طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی , مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری ایران” انجام داده است.هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین الگوی سه گانه مدیریتی برای مدیران سطوح عالی و میانی و عملیات سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری
  وجود دارد.بنابراین لزوم وجود مهارت برای مدیران رده های عالی میانی و عملیاتی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است .
  غلامرضا محمدی ۱۳۷۷ , بررسی مهارتهای مدیران بیمه مرکزی ایران و تاثیر آن بر بهره وری آن سازمان را مورد تحقیق قرار داد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مهارتهای مدیریتی مدیران بیمه مرکزی ایران با بهره وری آنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
  مهدی زاده در سال ۱۳۷۵ تحقیقی تحت عنوان “بررسی مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان بیرجند ” انجام داد .نتایج حاصل از انجام این تحقیق به طور خلاصه عبارت از موارد زیر میباشد:
  الف-بین مهارتهای انسانی مدیران با اثربخشی آنها رابطه وجود دارد.
  ب-بین نگرش دبیران و مدیران نسبت به مهارتهای انسانی تفاوتی وجود نداشت.
  ج-مهارت انسانی میان زن و مرد تفاوت نداشت.
  سیف الله یزدی ۱۳۷۶, ارزیابی‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌ موردنیاز مدیران‌ صنعت‌ برق‌ دراستان‌ مازندران‌ مرد بررسی قرار داد که این تحقیق‌ با هدف‌ ارزیابی‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌(فنی‌، انسانی‌،ادراکی‌)مورد نیاز مدیران‌ شرکت‌ توزیع‌ نیروی‌ برق‌ استان‌ مازندران‌ و به منظور ارائه‌ پیشنهادهائی‌ جهت‌ بهسازی‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌ مدیران‌ و ارائه‌ رهنمودهائی‌ به‌ منظور انتخاب‌ مدیران‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
  در این تحقیق نظریات‌ اندیشمندان‌ علوم‌ رفتاری‌ درباره‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ه است و باتوجه‌ به‌ نظریات‌ عنوان‌ شده‌ مدل‌ رابرت‌ کتز در مورد مهارتهای‌ فنی‌، انسانی‌ و ادراکی‌ مدیران‌ سطوح‌ ارشد، میانی‌ و عملیاتی‌ انتخاب‌ گردیده است.
  مدل‌ یاد شده‌ بیان‌ کرده است که‌ مدیران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ برای‌ ثمر بخشی‌ نیاز به‌ مهارتهای‌ مختلفی‌ دارند. براین‌ اساس‌ مدیران‌ سطوح‌ ارشد برای‌ ثمر بخشی‌ نیاز بیشتری‌ به‌ مهارتهای‌ ادراکی‌ داشته‌ و مدیران‌ سطوح‌ عملیاتی‌ برای‌ ثمر بخشی‌ نیاز بیشتری‌ به‌ مهارتهای‌ فنی‌ دارند و نیاز به‌ مهارت‌ انسانی‌ برای‌ مدیران‌ هرسه‌ سطح‌ یکسان‌ می‌باشد.

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.