سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۹۲

Supervisor
Alireza Moradi (Ph.D)
By
Ali safa khani
Aug 2015
-Keler ↑
-Kiang & et al ↑
-Gabai & et al ↑
-Keler ↑
-Hai & et al ↑
-Lee & Back ↑
-Goadessdar ↑
-Gabai & et al ↑
۱-Flip Kattler ↑
۲- Marketing Association of America ↑
۱-Vin jamori ↑
۱- Alen Mishel ↑
۱- Aker ↑
۱- Aker & et al ↑
۱- Mikel Porter ↑
۱-Aker ↑
۱- Consumer Based Brand Equity ↑
۱- Earnings before interest, taxes ↑
۱-Deivid Redhil ↑
۱- Merser Management Counseler ↑
۱– Gene Expression Omnibus ↑
۱- Uniform resource locator ↑
۱- Brand Audit ↑
۲-Brand Value Chain ↑
۱- brand image ↑
۱-Hapkinz ↑
۲-Rinold & Gotman ↑
۳-Jensej ↑
۴-Dandovini & Jorj zinkhal ↑
۱- Vikter & Filcher ↑
۱- structural equation modeling ↑
۲- Confirmatory Factor Anylize ↑
۱- Ardem & Sovit ↑
۲- Tailor & et al ↑
۳- Grin & Overs ↑
۱- Lay & et al ↑
۲- Sovini & Sovit ↑