بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۲۱

– ایجاد فضای مثبت در بانک با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها به منظور پذیرش پیشنهادات مربوط به ایده های جدید و نوآورانه.
۵-۴ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی:
– بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات
– نقش بازار محوری در بهبود عملکرد برند در بازارهای رقابتی
– بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر رقابت جویی بانک.
– بررسی تأثیر هویت برند بر سطح رقابت جویی بانک.
– بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری بر رقابت جویی بانک ها.
۵-۵ محدودیت های پژوهش:
انجام این پژوهش نیز همانند دیگر تحقیقات، با مشکلات و محدودیت هایی رو به رو بوده، اما در جهت هر چه بالاتر بودن سطح علمی آن، و برطرف کردن آنها تلاش کرد، محدودیت ذاتی پرسشنامه است که ممکن است دستیابی به نتایج واقعی را با خلل مواجه سازد
.
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی
– زهره دهدشتی شاهرخ ، مهدی جعفر زاده کناری ، علیرضا بخشی زاده (۱۳۹۱). بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند(مورد مطالعه : شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (۵) تابستان. صص: ۸۷ – ۱۰۶٫
– شفیعی، شهریار(۱۳۹۱) ، هویت سازی برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند، سازمان مدیریت صنعتی.
– حسین پور (۱۳۹۳) . ارزیابی تأثیر برند و شخصیت نام تجاری بر وفاداری و رضایت مشتریان . فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد سنندج ، سال ۴٫ ، شماره ۱۰٫ ۴۳-۵۶٫
– باورصاد و دیگران (۱۳۹۳). بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان . فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد سنندج ، سال ۵، شماره ۱۱٫ ۱۰۰-۹۱٫
– عماری و زنده دل (۱۳۹۱) . ارزیابی تاثیر واسطه ای تصویر ذهنی برند روی شکل گیری ارزش ویژه برند . بررسی های بازرگانی ، شماره ۴۱ . ۴۵-۳۷٫
– کرباسی و رویار دل (۱۳۸۹). ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارائه الگوی تحلیلی ) . عنوان نشریه : مدیریت فردا : پاییز و زمستان ، دوره ۸ ، شماره ۲۲ ; ازصفحه ۲۵ تاصفحه ۳۲ .
– دهدشتی و دیگران (۱۳۹۱). بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه : شرکت تولید کننده محصولات لبنی کاله ) . نشریه: مدیریت کسب و کار: بهار, دوره ۲ , شماره ۹ , ازصفحه ۱۱ تاصفحه ۲۴٫
– شاه بندر زاده و ضیایی بیده (۱۳۹۱). ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده فروشان . نشریه: پژوهش های مدیریت عمومی: تابستان, دوره ۴ , شماره ۱۲ , ازصفحه ۱۳۱ تاصفحه ۱۴۴٫
– وظیفه دوست و عماری (۱۳۸۹). تعیین عوامل تاثیر گذار روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری در صنعت شکلات ایران . بهبود مدیریت : تابستان, دوره ۵ , شماره ۱ (پیاپی ۱۲) ; ازصفحه ۱۲۱ تاصفحه ۱۳۶ .
– ابراهیمی و دیگران (۱۳۹۱). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری) . نشریه: مدیریت کسب و کار : تابستان ۱۳۸۸ , دوره ۱ , شماره ۲ , ازصفحه ۸۵ تاصفحه ۱۰۹٫
– شهسوار و عالم تبریز(۱۳۹۴). شناسایی عوامل موثر در ایجاد برند در شرکتهای صنایع غذایی . مدیریت بازرگانی : تابستان ۱۳۹۰،دوره ۴،شماره ۲ (۱۲)،ازصفحه ۷۱ تاصفحه ۹۰٫
– زهره دشتی و دیگران(۱۳۹۱).بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند(مورد مطالعه : شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله).مجله مدیریت فناوری اطلاعات . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . دوره ۵،شماره ۳٫ صص ۲۳۹-۲۲۳٫
– محمودی و هرندی(۱۳۹۳). تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری . فصلنامه علوم مدیریت ایران: پاییز, دوره ۲ , شماره ۷ ; ازصفحه ۹۹ تاصفحه ۱۱۹ .
– قربانی و شبگو منصف (۱۳۹۳). تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی به .کاوشهای مدیریت بازرگانی : پاییز و زمستان , دوره ۳ , شماره ۶ ; ازصفحه ۱۵۰ تاصفحه ۱۷۶ .
– شیرازی و دیگران(۱۳۹۲).بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان: از دیدگاه هویت اجتماعی . مجله مدیریت بازاریابی . شماره ۱۵٫ ۱۰۵-۱۳۰٫
– رهنمای رودپشتی و اسدی(۱۳۹۰).برند (نام تجاری) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان.اقتصاد وتجارت نوین : تابستان و پاییز , دوره ۶ , شماره ۲۱-۲۲ ; ازصفحه ۱۲۳ تاصفحه ۱۴۳ .
– کاپفرر،ژ. ن (۱۳۸۵)، «مدیریت راهبردی نام تجاری »، ترجمه سینا قربانلو ، انتشارات مبلغان ، چاپاول ، تهران .
– میلر ، جومور ، د (۱۳۸۵)، « کسب و کار نام های تجاری» ، ترجمه عطیه بطحایی و پرویز درگی ، انتشارات رسا ، چاپاول ، تهران
فهرست منابع انگلیسی
– Kyung Hoon Kim, Eunju Ko, Bing Xu, Yoosun Han(2014). Increasing customer equity of luxury fashion brands through nurturing consumer attitude. Journal of Business Research 65 (2014) 1495–۱۴۹۹
– Ghodeswar, B. M. (2008). Building brand identity in competitive markets: a conceptual model, Journal of Product & Brand Management, 17(1), 4-12.
– Gabay, G., Moskowitz, H. R., Beckley, J. & Ashman, H.(2009). Consumer centered “brand value” of foods: drivers and segmentation, Journal of Product & Brand Management, 18(1), 4-16
– He , H. Li, Y. & Harris, L. (2011). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of Business Research, doi:10.1016/j.jbusres.03.007.
– Keller, KL. (2008). Strategic brand management, building, measuring and managing brand equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
– Lee, J. S. & Back, k. j. (2014). Attendeebased brand equity, Tourism Management, 29, 331–۳۴۴٫
-Aaker, D. A. (2010). Measuring brand equity across products and markets, California Management Review, 38, 102-120.
– Aaker, D. A. (2012). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: The Free Press
– Atilgan, E., Akinci, S., Aksoy, S., & Kaynak, E. (2013). Customer-Based Brand Equity for Global Brands: A Multinational Approach, Journal of Euromarketing, 18 (2), 115-132
– Benneth, R., Hartel, C. E. J., & McColl-Kennedy, J. R. (2014). Experience as moderator of involvement and satisfaction in a business-to-business setting 02-314R, Industrial Marketing Management, 34, 97-107.
پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.