بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۵

بدیهی است در دنیای کسب و کار امروز، هر کسی به اهمیت انتخاب برند مناسب برای شرکت و محصولات و خدمات ارائه شده در بازار، پی برده است. برند مناسب برای محصول میتواند بر موضع‌گیـری محصول در بازار تاثیر داشته باشـد که این به نوبه خود میتواند بر میزان موفقیت محصول و به دست آوردن سهم بازار بیشتر، اثرگذار باشد. شرکت ها در بازاریابی جدید، برای ایجاد تمایز بین محصولات خود و رقبا از استراتژی‌ها وروش های گوناگونی استفاده می کنند. یکی از تصمیمات مهم در بازاریابی امروز ، تصمیم در مورد برند تجاری برای محصول است. اگر برند تجاری با رعایت نکات دقیق روانشناسی ، مطالعه رفتار مصرف کنندگان و با توجه به اصول صحیح بازاریابی انتخاب شده باشد ، موفقیت یک محصول در بازار را به مقدارزیادی تضمین می کند. بر طبق نظر هارتومورفی ، نامتجاری مهمترین عنصر آمیخته برند است. زیرا عنصری است که شرکـت امیـد دارد هیچگاه مجبور به تغییر آن نباشد. یک برند تجاری ، نقش‌های مهمی ایفا می کند : متمایز کننده محصول وخدمت است ، با مصرف کننده ارتباط برقرار می کند و به عنوان یک حوزه قانونی عمل میکند که تولید کننده میتواند در آن سرمایه گذاری کند.
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
– بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک.
۱-۴-۲ اهداف ویژه
۱- تعیین تأثیر گرایش به برند بر نوآوری.
۲- تعیین تأثیر برندسازی داخلی بر نوآوری.
۳- تعیین تأثیر مدیریت استراتژیک برند بر نوآوری.
۴- تعیین تأثیر گرایش به برند بر گرایش به بازار.
۵- تعیین تأثیر برندسازی داخلی بر گرایش به بازار.
۶- تعیین تأثیر مدیریت استراتژیک برند بر گرایش به بازار.
۷- تعیین تأثیر گرایش به بازار بر رقابت جویی.
۸-تعیین تأثیر نوآوری بر رقابت جویی.
۱-۵ فرضیات پژوهش
۱- گرایش به برند بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲- برندسازی داخلی بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد..
۳- مدیریت استراتژیک برند بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴- گرایش به برند بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵- برندسازی داخلی بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۶- مدیریت استراتژیک برند بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۷- گرایش به بازار بر رقابت جویی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۸-نوآوری بر رقابت جویی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۶ قلمرو پژوهش
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی
بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک.
۱-۶-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش
سال ۱۳۹۴
۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش
شعب بانک تجارت شهر کرمانشاه
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش
سیستم مدیریت برند
رقابت جویی
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش(منبع: ماریا و دیگران، ۲۰۱۴)
جدول ۱-۱ تعیین متغیرهای پژوهش

نام متغیر نقش متغیر در
پژوهش
نوع متغیر در
پژوهش
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.