بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۳

۲-۲-۴-۹ مروری بر مفاهیم تصویر برند……………………………………………………………..۵۱
۲-۲-۴-۱۰ اندازه‌ گیری تصویر محصول در ذهن مشتری………………………………………۵۱
۲-۳ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۱ مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۳-۲ مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۳-۳ جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۵ ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۶ روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۷ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌‏ها…………………………………………………………………………………..۷۴
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………۷۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۲-۱ توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………..۸۶
۴-۲-۱-۱ توصیف ویژگیهای جنسیت……………………………………………………………….۸۶
۴-۲-۱-۲ توصیف ویژگیهای سن……………………………………………………………………..۸۷
۴-۲-۱-۳ توصیف ویژگیهای مقطع تحصیلی……………………………………………………..۸۸
۴-۲-۱-۴ توصیف ویژگیهای شغل……………………………………………………………………۸۹
۴-۲-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………..۹۱
۴-۳ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۳-۲ محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….۹۶
۴-۳-۳ مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………۹۹
۴-۳-۳-۱ تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………….۹۹
۴-۳-۳-۲ مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………….۱۰۹
۴-۳-۳-۳ مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………….۱۱۲
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
۵-۲ نتیجهگیری فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۵-۴ پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش)………………………………………………………………………………….۱۲۱
۵-۵ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………۱۲۵
۵-۴ محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
پیوست اول: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
پیوست دوم: خروجی آموس………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.