متن کامل – بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک- قسمت ۲

۱-۸ تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱ ارزش برند مشتری……………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۱-۱ خصوصیات یک برند خوب…………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۲-۲ برند چیست…………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۲-۲ برندسازی……………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۲-۳ مدیریت برند…………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۲-۴ تقابل برندسازی و مدیریت برند…………………………………………………………۱۹
۲-۲-۲-۵ سهم برند در بازار رقابتی…………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۲-۶ سهم برند و رابطه مشتری………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۲-۷ درک شخصیت برند………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۲-۸ تبلیغات؛ محرک برند………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲-۹ ویژگی‌های فردی در برندسازی…………………………………………………………۲۱
۲-۲-۲-۱۰ گونه شناسی روابط برند…………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۲-۱۱ رسانه‌های جمعی و پیشرفت روابط برند…………………………………………..۲۲
۲-۲-۲ هویت برند……………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۲-۱ نام تجاری………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۲-۲ ارزش‌ مارک‌گذاری محصولات………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲-۳ راهبرد‌های نام‌گذاری……………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۲-۴ نام تجاری مناسب……………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۲-۵ «نام تجاری» همانند «نام فامیلی»………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۳ ارزش برند……………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۳-۱ ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۳-۲ آگاهی از برند……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳-۳ محبوبیت برند……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳-۴ ارزش‌گذاری برند………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳-۵ پارامترهای موثر بر ارزش ویژه برند…………………………………………………….۳۷
۲-۲-۳-۶ پارامترهای تاثیر پذیر از ارزش ویژه برند……………………………………………..۳۸
۲-۲-۳-۷ فرایندهای مدیریت استراتژیک برند…………………………………………………….۴۱
۲-۲-۳-۸ شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان………………………………………………….۴۲
۲-۲-۳-۹ انتخاب عناصر سازنده برند………………………………………………………………..۴۳
۲-۲-۴ تصویر برند………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۴-۱ تصویرعلامت برند…………………………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۴-۲تصویر محصول…………………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-۴-۳ تصویر تداعی کننده…………………………………………………………………………..۴۵
۲-۲-۴-۴تصویر استفاده کننده…………………………………………………………………………..۴۵
۲-۲-۴-۵تصویر استفاده……………………………………………………………………………………۴۶
۲-۲-۴-۶ تصویر ذهنی……………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲-۴-۷ موقعیت…………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۲-۴-۸ معنا…………………………………………………………………………………………………۴۸