اهمیت سنجش انگیزش:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

دیدگاه والرند همکاران درباره ی خرده مقیاس های انگیزش درونی:

والرند و همکاران،( 1992) سازه ی یکپارچه و کلی انگیزش درونی رایان و دسی را به اجزای بیشتری تقسیم کرده اند .آنها این تقسیم بندی را بر اساس پیشنهاد دسی(1975)،به نقل از دسی  و مولر 2005 که احتمال داده بودند انگیزش درونی را می توان به عامل های متمایز تقسیم کرد انجام دادند .این پژوهش آنها را به تفکیک بین سه خرده  مقیاس انگیزش درونی  رهنمون ساخت:

1-انگیزش درونی برای دانستن

2-انگیزش درونی برای انجام کار .                                                                                                                              3-انگیزش درونی برای تجربه برانگیختگی  انگیزش درونی برای دانستن ،به تمایل فرد در انجام یک فعالیت  به منظور لذت وخشنودی ناشی  از یادگیری  مطالب جدید اشاره دارد. انگیزش درونی برای انجام کار به  تمایل فرد به انجام یک فعالیت جهت رضایت و خشنودی که از انجام یا  ایجاد چیزهای جدید اشاره دارد .انگیزش درونی بر تجربه برانگیختگی، اشاره به تمایل فرد در انجام یک فعالیت به منظور دستیابی به تجربه انگیزشی اشاره دارد.

اهمیت سنجش انگیزش :                                                          

در بسیاری از مجلات روان شناسی و کتاب هایی که در زمینه تعلیم و تربیت  به چاپ رسیده به موضوع انگیزش در نوجوانی پرداخته اند ،و تاثیر  انگیزش  را در این دوره از زندگی بر پیشرفت تحصیلی برجسته  تلقی کرده اند مثلا در کانادا 40 درصد از نوجوانان دبیرستان را به پایان نمیرسانند و ترک تحصیل می کنند( آندرمن[1]، 1998).برخی از پژوهشگران در واکنش به چنین وضعیتی ادعا می کنند که قسمت عمده ای از این مسئله به نبود انگیزش در دانش آموزان برمیگردد در چنین وضعیتی زمینه را برای پژوهش در رابطه با انگیزش و تهیه ابزارهای مناسب برای اندازه گیری و عملیاتی کردن ابعاد انگیزش درونی و بیرونی فراهم می کنند .

برای رسیدن به این اهداف  لازم است  پژوهش گران اعتبار ابزارهای اندازه گیری را به منظور مشخص کردن و تعیین روایی و پایایی آنها از طریق پژوهش های میدانی و آزمایشی به دست آورند، ابزارهای پژوهش نه تنها باید در موقعیت ها و شرایط متفاوت بررسی شوند بلکه لازم است که در زمان های مختلف و مفید بودن آنها نیز  آزمون شود اگر مقیاسی برای یک نمونه از آزمودنی ها  در یک زمان و شرایط تعریف شده مناسب بود ، برای کاربرد آن در موقعیت های دیگری، باید  شواهد و مدارکی که  صحت آنرا تائید کند ،فراهم گردد.

[1] . Anderman

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی