انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل- قسمت ۱۶

 • . Negara ↑
 • . Canton ↑
 • . [۱۹۸۸] AC 583 at 599H. ↑
 • . Benjamin’s Sale of Goods ↑
 • . R, Jack, Documentary Credits: the Law and Practice of Documentary Credits Including Standby Credits and Demand Guarantees , 3th, London, Butterworths, 2001. p 307 ↑
 • . Ibid, p 307 ↑
 • بند (الف)ماده ۱۱۲-۵ «یو سی سی» مقرر می دارد: « به استثنای فرضی که در ماده ۱۱۳-۵ ترتیب دیگری مقرر شده است، مگر اینکه اعتبار نامه تصریح نموده باشد که قابل انتقال است، حق ذینفع به برداشت وجه اعتبار یا حق ذینفع دایر به تقاضای اجرای تعهد اعتبار به شکل دیگر، قابل انتقال نمی باشد. ↑
 • بنا نیاسری، ماشاالله، همان، ص ۹۰۹ ↑
 • . در قاعده ۶٫۰۳ آی اس پی ۹۸ در باب شرایط انتقال اعتبار نامه های تضمینی پرداخت هزینه های انتقال از زمره شرایط ضروری برای رضایت بانک به انتقال در نظر گرفته شده است. اما شخص پرداخت کننده آن تعیین نشده است به نظر می رسد با مراجعه به اصل کلی مذکور تعهد به پرداخت هزینه ها را بر عهده انتقال دهنده دانست. ↑
 • اگر این بانک, بانک معامله کننده اعتبار باشد, می تواند اسناد را به بانک کارگذار ارایه نماید. ↑
 • . R, Jack, , p 318 ↑
 • . Schmitthoff, Clive M, The Transferable Credi, 1988, Journal of Business Law, vol 49, p 51 ↑
 • . Hare, CVM, Transferable Letters of Credit, Responsiblility, Remoteness and; oss of a Chance, 2005, Lloyd’s Maritime & Commercial Law Quarterly, p 350,352 ↑
 • . McGowan, George B, Assignability of Documentary Credits, 1948, Law & Contemporary Problems, vol 13, p 666-670 ↑
 • نک: Toms V Wilson, 1862, 32 LJQB p 37 per Blackburn J (affd p 32 LJQB 382) ↑
 • . R, Jack, op. cit., p 316 ↑
 • ماده ی ۳۳ یو آر دی جی ↑
 • . توکلی کرمانی، سعید، انتقال تعهد در حقوق ایران، انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۶۴ همچنین برای تعاریف دیگر ن ک: امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد یک، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۴۷ و جعفری لنگرودی، محد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیستم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۷، ص ۸۹ ↑
 • . توکلی کرمانی، سعید، پیشین، ۱۶۴ ↑
 • – برای توضیح بیشتر ن ک: ماهیت حقوقی واگذاری عواید ناشی از اعتبار (مبحث چهارم فصل چهار) ↑
 • در حقوق ما، با آنکه صریحا به انتقال موقعیت قراردادی اشاره ای نشده است، با وجود این قائم مقامی خاص و عام که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان شده است، مفهمومی جز این ندارد ↑
 • Guido Alpa, Vincenzo Zeno-Zecovich, Italian Private Law, Routledge Pub, 2007, P. 226-7. ↑
 • کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص ۱۲۷ ↑
 • شعاریان، ابراهیم، انتقال قرارداد نظریه عمومی –عقود معین، انتشارات فروزش، چاپ اول ۱۳۸۸،ص ۲۷۶ ↑
 • در مقررات فعلی کشور ایران اشاره صریحی به بقا یا سقوط تضمینات نشده، اما طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، که مستاجر جدید را از هر حیث قائم مقام مستاجر سابق تلقی نموده است، می توان بقا تضمینات را برداشت کرد. ↑
 • در رابطه با این اثر، در ماده ۱۴۰۹ قانون مدنی ایتالیا می خوانیم : «طرف اصلی قرارداد می تواند در مقابل انتقال گیرنده، به همه دفاعیاتی که ناشی از قرارداد است، استناد، کند، مگر دفاعیاتی که به شخص انتقال دهنده وابسته باشد، حتی این دفاعیات شخصی نیز می تواند برای طرف اصلی عقد، هنگامی که رضایت به انتقال می دهد، حفظ شود.» ↑
 • . Novation ↑
 • . در همین رابطه ن ک به: مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی ↑
 • Goode M.R،Reflection on Letters of Credit ، ۱۹۸۱، P 151 Also see Dolan F John، The Law Of L etters Of Credit Commercial And Standby Credit ، Fourth Edition No 10-03 p 198 ↑
 • . Smith J, Michael, Transmitting the Benefit of a Letter of Credi,1991, Journal of Business, p 447-452 ↑
 • . Godwin, Willia, Transferable Letters of Credit- The Effect of Lariza, 1990, Journal of Business Law, p 48- 50 ↑
 • . بنا نیاسری، ماشاالله، پیشین، ص ۹۲۰ ↑
 • . Kozolchyk, Boris, Commercial letters of credit in the Americas: A comparative study of contemporary commercial transactions, Albany: M. Bender, 1966, p 498 ↑
 • . The americam law instituts & national conference of commission on uniform states, Uniform commercial code, official text and comments, p 653 ↑
 • . R, Jack, op. cit., p 313 ↑
 • . Bertrams, Roeland, op. cit., p 269 ↑
 • . برای دیدن شرایط و آثار انتقال موقعیت قراردادی ن ک به بحث انتقال موقعیت قراردادی در مبحث چهارم فصل سوم ↑
 • . دررابطه با الزامی بودن رضایت ضامن بند (ب) ماده ۳۳ یو آر دی جی مقرر می دارد: حتی اگر در ضمانت نامه صریحا قید شده باشد که قابل انتقال است، ضامن تکلیفی ندارد که به در خواست انتقال ضمانت نامه، ترتیب اثر بدهد، مگر تا حدودی و با روشی که با ان موافق باشد. ↑
 • . شماره یک از بند (ت) ماده ۳۳ یو آر دی جی مقرر می دارد: ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد. ↑
 • , Kurkela, S Matti, op. cit., p 61 ↑