انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل- قسمت ۱۴

– R. Jack, (2001), Documentary Credits: the Law and Practice of Documentary Credits Including Standby Credits and Demand Guarantees, 3th, London, Butterworths
– Ryan H Reade، Jr, (1990), Who Should Be Immune From The “Fraud In The Transaction” Defense In a Letter OF Credit Transaction،۵۶ Booke . L. REV.
– Smith J, Michael, (1991), Transmitting the Benefit of a Letter of Credit, Journal of Business
– The Americam Law Instituts & National Conference of Commission on Uniform States, Uniform Commercial Code, Official Text and Comments
– Westphaln, Craf Von, (1990), Die Bank garantie Im Internationalen Handelsverkehr, 2ed, Heidelberg, V. Recht Und Wirtschaft MBH
Abstract
Transfer of letter of credit and bank guarantee is generally occurred to obtain credit facilities or to pay contract price to the main seller (supplier). Transfer of these instruments is defined as an agreement between the benificiary and the issuing bank/guarantor to transfer the document from the beneficiary to a third party. These instruments are not naturally transferable. In order to transfer these documents, a contract between the beneficiary and the bank is needed and the applicant’s consent is not necesary. The legal nature of transfer of letter of credit is novation, so that as soon as the transfer occurs, the former relationship between the bank and the first beneficiary will end and a new one between the bank and the second beneficiary will com to exist. The bank guarantee only is transferable if the underlying contract is transferred to a third party. Therefor it’s nature is contractual assignment and the second beneficiary succeeds the first beneficiary and the defenses against the first, is also possible against the second one. In assignment, the right to deliver the documents under the credit is in assigner’s hand (the beneficiary of the documents). The assignment occurs if the assigner and assignee agree and the bank and the aplicant’s consent is not necessary. So it is a kind of assignment of debt and the assignee will obtain the debt with it’s carectristics
Key words: transfer of letter of credit, transfer of bank guarantee, assignment of letter of credit, assignment of bank guarantee

 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود اذنی- وثیقه های دین، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۲، ص ۳۹۲ ↑
 2. . Clive M.schmitthoff, the law &practice of international Trad.8ed London, stevens &sons 1986 p.341 ↑
 3. . شهبازی نیا، مرتضی، جزوه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۱-۱۳۹۲، ص ۳۰ ↑
 4. . بنا نیاسری، ماشاالله، جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی، رساله دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه بهشتی، ۱۳۸۹، ص ۵۳۳ ↑
 5. . Charl Hugo. Documentary Credits’ The Basis Of The Bank’s Obligation. Supranote 1.P 237 ↑
 6. . ماده ۲ یوسی پی ۶۰۰ نیز اعتبار اسنادی را التزام قاطع تعریف نموده و تلویحا بر ایقاع بودن این نهاد دلالت دارد. ↑
 7. بنا نیاسری، ماشاالله، پیشین، ص ۵۴۰ ↑
 8. . Landon H.Rowland, l Letters Of Credit-Article 5 of the Uniform Commercial Code,(1965) 30 Missouri Law Review 288 ↑
 9. . صیاد، لیندا، اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۵۰ به بعد ↑
 10. . اخلاقی، بهروز، بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱، ۱۳۷۰، ص ۷۹ ↑
 11. . به نقل از ماشاءالله نیاسری همان صفحه ۵۱۶ ↑
 12. . به نقل از ماشاءالله نیاسری همان صفحه ۵۱۸ ↑
 13. . ماده ۳۸ «یو سی پی ۶۰۰» ↑
 14. . شهبازی نیا، مرتضی، پیشین، ص ۳۰ و ۳۱ ↑
 15. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص ۴۱۲ ↑
 16. . اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۶۲٫ ↑
 17. . شیخ طوسی، خلاف ص ۱۳۳، فخرالمحققین: ایضاح، ج۲/ص۸۴ به نقل از: اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۶۲ ↑
 18. . حدائق، چا پ سنگی، ص ۲۹۳ ـ عروه الوثقی، ج ۲/ ص ۳۳۳ به نقل از: اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۶۲ ↑
 19. . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۶۳ ↑
 20. . Bertrams, Roeland, Bank Guarantees in international trade: the Law and Practice of Independent(first demand) Guarantees and Standby Letters of Credit in Civil Law and Common Law Jurisdiction, 4ed, 2013, Kluwer Law International: the Hague, Netherlands 201 ↑
 21. . نگاه کنید به ماده ۴ « یو آر دی جی ۷۵۸ » ↑
 22. . برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑
 23. . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۸۲ ↑
 24. . اخلاقی ، بهروز، پیشین، ص ۱۷۷٫ همچنین در این رابطه ن ک به: غمامی، مجید، بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، شماره ۴۴ ص ۱۲۸ ↑
 25. Roeland Bertrams, op.cit، p 203 ↑
 26. . Ibid. p 203. ↑
 27. . Ibid. p 204. ↑
 28. . شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات: تهران، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۷، صص ۲۰۹-۲۱۰ و همچنین کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲، ص ۲۹۶ ↑
 29. . Roeland, bertrams, op. cit., p 204. ↑
 30. . treitel on the law if Contract, , edition 29 p 34-35 ↑
 31. . رجوع کنید به گفتار اول مبحث حاضر ↑