امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی

  • قلمرو موضوعی تحقیق

این پژوهش از دید پیمانکار به بررسی امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی می پردازد ،از آنجا که تنوع پروژه های ساختمانی بالا می باشد، در این پژوهش ساختمان های باکاربری درمانی (مانند بیمارستان ها) را که پیچیدگی های بیشتری نسبت به ساختمان های متعارف دارند مورد توجه قرار می دهیم و  اثرات BIM را در فاز اجرایی ساختمان بررسی می کنیم و بیشتر تمرکز پژوهش بر مدیریت زمان وهزینه تغییرات و دوباره کاری های ناشی از وقایع پیش بینی نشده است تا با بهره گرفتن از BIM به کاهش اثرات منفی و افزایش سود پیمانکار منجر شود.

  • قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به توصیفی –پیمایشی (مقطعی) بودن تحقیق، بازه زمانی مورد نظر از زمستان ۹۲ تا پایان زمستان ۹۳ می باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

شرکت های پیمانکاری ساختمان در تهران که در سال های ۹۲ و ۹۳ فعالیت داشته اند.

  • جامعه آماری : (N)
  • نمونه آماری، تعیین اندازه ی نمونه و روش نمونه گیری

دربین جامعه آماری که در ابتدا گفته شد ۵۰ نمونه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب خواهد شد. در این میان حجم نمونه ۵۰-۱۰۰ متخصص در  نظر گرفته شده است.