الگوی خود تنظیمی پینتریچ:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

الگوی خود تنظیمی پینتریچ به طور کلی شامل سه مقوله کلی راهبردها است:

راهبردهای شناختی یادگیری:

1-راهبردهای خودتنظیمی جهت کنترل شناخت .

راهبرد های مدیریت منابع و راهبردهای شناختی یادگیری (پینتریچ ودی گروت، 1991).

این راهبردهاکه شامل مرور ذهنی، بسط وسازماندهی است از آنها  به عنوان  راهبردهای شناختی مهم مربوط به عملکرد تحصیلی در کلاس درس استفاده می شود.

راهبردهای خودتنظیمی جهت کنترل دانش فراشناختی فراگیران :

استفاده از این راهبردها تأثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی آنها دارد فرا شناخت  شامل دو جنبه کلی یعنی دانش فراشناخت و تنظیم شناخت است.(براون[1] و همکاران 1983 به نقل از کدیور،1386).

راهبردهای مدیریت منابع :

این مولفه  به راهبردهایی اشاره دارد که فراگیران برای کنترل و اداره محیط به کار می گیرند برای مثال مدیریت زمان و نحوه تلاش، محیط مطالعه و ….این راهبرد به فراگیران کمک می کند تا با محیط سازگار شده  وآن را با توجه به اهداف و نیازهای خود تغییر دهند.َ

الگوی باتلر و وین[2] :

باتلر و وین (1995 به نقل از کدیور، 1386 ) الگویی از خود تنظیمی را در یادگیری ارائه کردند که مشتمل بر مجموعه ای از وقایع  ارادی است . بر اساس این الگو یادگیرندگان خود با تکالیف  درگیر میشوند دانشها ، باورها و عقایدی نیز دارند که مبنای تفسیر ویژگیها و ملزومات این تکالیف قرار می گیرد.  آنان بر اساس تفسیر خود اهداف را انتخاب می کنند سپس با بکارگیری فنون و راهبردهای برای رسیدن به آن اهداف تلاش را آغاز می کنند به دنبال این تلاش و درگیری با تکالیف پیامدها و دستاوردهای  ذهنی و رفتاری خاصی ایجاد میشود در مرحله بعد، با نظارت بر این فرایندها و بازبینی پیامدهای جدید مجموعه ای از باز خوردهای  درونی ایجاد میگردد اطلاعات به دست آمده از این نظارت زمینه را برای تغییر مجدد تکلیف و درگیری فردی با آن ایجاد می کند.

بدین ترتیب درگیریهای بعدی با تکلیف سامان می یابد. یادگیرندگان ممکن است با انتخاب اهداف جدید بررسی راهبردها ،نحوه درگیر شدن خود را تغییر دهند . اگر بازخورد بیرونی فراهم شود  ممکن است اطلاعات اضافی تایید  وتحکیم شود و در تعارض با برداشت های یادگیرنده از تکالیف و یادگیری قرار گیرد به نظر وین ، دانش در خود تنظیمی نقش مهمی دارد. این دانش شامل دانش زمینه ، دانش راهبرد،  دانش منابع شناختی و عملیاتی است ، که به شخص کمک می کند تا به اهداف مهم خود برسد.

الگوی کارور و شی یر[3]:

کارور و شی یر، الگویی درباره خود تنظیمی ارائه نموده اند که خود تنظیمی ،درگیری با تکلیف را توصیف می کنند  طبق این الگو، وقتی شخصی هدفی را دنبال می کند ،اگر دچار مانعی  شود، یک بازبینی از موقعیت به عمل می آورد . در طی این بازبینی یادگیرندگان پیش بینی می کنند که چنانچه تلاش خود را افزون کنند، یا طرح خود را تغییر دهند و اصلاح نمایند ،تا چه اندازه می توانند به هدف خود نزدیک شوند .چنانچه بین وضعیت موجود و اهداف و معیارهای فردی فاصله دیده شود یادگیرنده برای کاهش این فاصله تلاش می کند ممکن است برای رسیدن به اهداف خود ، طرح را تغییر دهد و یا اهداف قبلی خود را اصلاح کند و یا تلاش کند تا ابزار و شیوه جدیدی پیدا کند .همینطور ممکن است  تکلیف رارها کند،که این مسئله معمولا بعد از شکست اتفاق می افتد .در این الگو بازخورد به صورت درونی است ، یعنی فرد  به خودش باز خورد می دهد.(باتلر و وین،1999).

[1]. Brown

[2] . Batler & Vien

[3] . Kaver & Shier

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی