الگوریتم ژنتیک-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

الگوریتم ژنتیک (GA)

الگوریتم ژنتیک (GA[1]) یک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جستجو است. الگوریتم‌های ژنتیک یکی از انواع الگوریتم‌های تکاملی‌اند که از علم زیست‌شناسی مثل وراثت، جهش، انتخاب ناگهانی(زیست‌شناسی)، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شداند.

به عبارتی دیگر الگوریتم ژنتیک روشی است برای حرکت از جمعیتی از «کروموزوم ها»[2]( به طور مثال آرایه ای از مقادیر 0 و 1 یا چند «بیت»[3]) به جمعیتی دیگر با بهره گرفتن از نوعی «انتخاب طبیعی»[4] و عملگرهای الگوریتم ژنتیک مانند تقاطع[5]، جهش[6] و معکوس سازی[7] هر کروموزوم از تعدادی «ژن»[8] تشکیل شده است (به طور مثال چند بیت). هر ژن نشان دهنده یک مقدار است (به طور مثال 0 یا 1). عملگرهای انتخاب آن کروموزوم هایی را که اجازه تولید نسل دارند انتخاب می کنند و به طور متوسط، کرورموزوم­هایی که درجه انطباق بالاتری دارند، تعداد فرزندان بیشتری نسبت به آنهایی که درجه انطباق کمتری دارند تولید می­ کنند. عملگر تقاطع، بخش هایی از دو کروموزوم را با یکدیگر تعویض می­ کند که به نوعی تقلیدی از عملیات ترکیب کروموزوم­ها در فرایند تولید مثل است. عملگر جهش، مقادیر دو بخش از یک کروموزوم را با یکدیگر عوض می­ کند و عملگر معکوس سازی، ترتیب قرار گیری ژن­ها در کروموزوم را برعکس می­ کند. [50]

با توجه به توضیحاتی که داده شد، الگوریتم ژنتیک را می توان به طور خلاصه (برای حل یک مسئله بهینه سازی) به صورت نمودار (2-2) نمایش و تشریح کرد.

[1] Genetic Algorithm

[2] Chromosomes

[3] Bit

[4] Natural Selection

[5] Crossover

[6] Mutation

[7] Inversion

[8] Gene

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی