اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۷۱

وبگردی لذتجویانه

۲۰۷/۰

وبگردی منفعتگرایانه

۱۸۰/۰

خرید آنی آنلاین

۳۲۶/۰

۴-۴-۳) بررسی مدل کلی پژوهش
بررسی مدل کلی پژوهش با استفاده از معیار GOF انجام می شود. این معیار عبارت است از میانگین هندسی متوسط ضریب تعیین چندگانه در متوسط مشترکات. میانگین هندسی R2396/0 و متوسط مشترکات ۵۲۵/۰ است.
فرمول (۴-۱) معیار GOF
۴۵۶/۰= ۳۹۶/۰× ۵۲۵/۰ =
این ضرایب باید در مدل اولیه و مدل نهایی با هم مقایسه شوند و عدد بزرگتر نشاندهنده برازش بهتر مدل است که در جدول (۴-۲۲) ارائه شده است.
۴-۵) بررسی فرضیههای تحقیق
برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایبt به این صورت است که این ضرایب باید از ۹۶/۱ بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان ۹۵% معنادار بودن آنها را تأیید ساخت. البته باید توجه داشت که اعداد t فقط صحت رابطهها را نشان میدهند و شدت رابطهی بین سازهها را نمیتوان با آنها سنجید (داوری و رضازاده، ۱۳۹۲،۱۴۵)؛ و ضرایب مسیر نیز نشان دهنده تأثیر مثبت و یا منفی یک متغیر بر روی متغیر دیگر می باشد (همان منبع، ۱۵۵).
در بررسی فرضیه اول ضریب مسیر برابر (۳۶۶/۰) بهدست آمده است و با توجه به آماره t (41/5) در سطح ۹۵ درصد تأثیر انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی معنیدار بوده است و این فرضیه مورد پذیرش واقع میگردد.
در بررسی فرضیه دوم ضریب مسیر برابر (۴۳۹/۰) به دست آمد؛ که نشان‌دهنده تأثیر مثبت انگیزه لذتجوئی بر وبگردی لذتجویانه است، و با توجه به آماره t (80/7) در سطح ۹۵ درصد معنیدار بوده است؛ این فرضیه نیز مورد پذیرش واقع میگردد.
ضریب مسیر در فرضیه سوم برابر با (۱۵۴/۰) میباشد و با توجه به آماره t (41/1) در سطح ۹۵ درصد اثر انگیزه لذتجوئی بر وبگردی منفعت گرایانه معنیدار نبوده است؛ و نشان از رد این فرضیه است.
بنابر نتایج آزمون فرضیه چهارم ضریب مسیر برابر (۱۷۹/۰) بهدست آمده است. با توجه به آماره t (76/2) در سطح ۹۵ درصد اثر آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین معنیدار بوده است؛ این فرضیه نیز مورد پذیرش واقع میگردد.
ضریب مسیر نتیجه فرضیه پنجم برابر با (۱۴۱/۰) است؛ و نشان دهندهی تأثیر مثبت متغیر وبگردی لذتجویانه بر خرید آنی آنلاین است. تأثیر مثبت متغیر وبگردی لذتجویانه بر خرید آنی آنلاین با توجه به آماره t (25/2) در سطح ۹۵ درصد معنیدار است؛ این فرضیه نیز مورد پذیرش واقع میگردد.
بنابر نتایج آزمون فرضیه ششم ضریب مسیر برابر (۱۶۴/۰-) بهدست آمد که نشان‌دهنده‌ی تأثیر منفی متغیر وبگردی منفعتگرایانه بر خرید آنی آنلاین است. با توجه به آماره t (46/2) در سطح ۹۵ درصد اثر وبگردی منفعتگرایانه بر خرید آنی آنلاین معنیدار بوده است؛ این فرضیه نیز مورد پذیرش واقع میگردد.
بنابر نتایج آزمون فرضیه هفتم، ضریب مسیر برابر (۳۴۷/۰) بهدست آمد که نشاندهندهی تأثیر مثبت محتوای فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین است و با توجه به آماره t (37/4) در سطح ۹۵ درصد معنیدار بوده، و فرضیه مورد پذیرش واقع میگردد.
بنابر نتایج آزمون فرضیه هشتم، ضریب مسیر برابر (۲۲۸/۰) بهدست آمد و با توجه به آماره t (55/2) در سطح ۹۵ درصد معنیدار بوده، و فرضیه مورد پذیرش واقع میگردد. در نتیجه طرح فروشگاه اینترنتی بر روی خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بنابر نتایج آزمون این فرضیه، ضریب مسیر برابر (۱۱۰/۰-) بهدست آمد که نشاندهندهی تأثیر منفی پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین است. اثر مثبت پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین با توجه به آماره t (28/1) در سطح ۹۵ درصد معنیدار نبود؛ این فرضیه رد میشود. خلاصه مطالب فوق در جدول (۴-۱۶) ارائه شده است.
جدول ۴-۱۶) بررسی فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق ضریب مسیر