دسته بندی علمی – پژوهشی : اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۶۷

خرید آنی

۳۰۲/۰

۳۸۶/۰

۱۶/۰-

۳۴۰/۰

۵۲۵/۰

۴۹۵/۰

۴۰۴/۰

۸۱۴/۰

همان طور که در جدول بالا مشاهده میشود، مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس، از کلیه مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه بزرگتر است.
۴-۴-۲) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)
بخش مدل ساختاری برخلاف مدلهای اندازه گیری، به سؤالات (متغیرهای آشکار) مربوط نیست و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی میشود (داوری و رضازاده، ۱۳۹۲).
۴-۴-۲-۱) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value)
برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین معیار، ضرایب معناداری Z است. برازش مدل ساختاری با بهره گرفتن از ضرایبt به این صورت است که این ضرایب باید از ۹۶/۱ بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان ۹۵% معنادار بودن آنها را تأیید ساخت. البته باید توجه داشت که اعداد t فقط صحت رابطه ها را نشان میدهند و شدت رابطه بین سازه ها را نمیتوان با آنها سنجید (همان منبع، ۱۴۳-۱۴۵). در سطح اطمینان ۹۵% و در صورتی که مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ گردد، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% معنادار می‌باشد (همان، ۹۰). پس از رسم مدل مفهومی و تحلیل اولیه، مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب استاندارد به صورت زیر میباشد. در شکل (۴-۱) ضرایب مسیر مربوط به متغیرهای آشکار و در شکل (۴-۲) آمارههای t مربوط به هر مسیر آورده شده است.
 
شکل ۴-۱) مدل اولیه پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، بیشترین ضریب مسیر مربوط به مسیر انگیزه لذتجوئی به وبگردی لذتجویانه میباشد و همچنین کمترین ضریب مسیر مربوط به مسیر پیمایش فروشگاه اینترنتی به خرید آنی آنلاین با مقدار ۱۱/۰- میباشد.
 
شکل ۴-۲) مدل اولیهی پژوهش در حالت آمارههای t هر مسیر
همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، بیشترین آمارهی t مربوط به مسیر انگیزه لذتجویانه به وبگردی لذتجویانه با مقدار۸۰/۷ میباشد و همچنین کمترین آمارهی t مربوط به مسیر پیمایش فروشگاه اینترنتی به خرید آنی آنلاین با مقدار ۲۸/۱ میباشد.
۴-۴-۲-۲) ضریب تعیین R(R Squars)
Rمعیاری است که برای متصلکردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادلات ساختاری بهکار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد. نکته ضروری این است که مقدار R2 تنها برای سازه های وابسته (درونزا) مدل محاسبه میگردد و در مورد سازه های برونزا، مقدار این معیار صفر است. هر چه مقدار R2 مربوط به سازه های درونزای یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. مقدار این ضریب از صفر تا یک متغیر بوده و مقادیر بزرگتر، مطلوبتر هستند. جاین (۱۹۸۸)، مقادیر نزدیک به ۶۷/۰ را مطلوب، مقادیر نزدیک به ۳۳/۰ را معمولی و مقادیر نزدیک به ۱۹/۰ را ضعیف ارزیابی میکند. در مدل این پژوهش، ۴۹۴/۰ درصد از متغیر خرید آنی آنلاین توسط متغیرهای مستقل تحقیق توضیح داده میشود.
جدول ۴-۱۲)ضریب تعیین R2

متغیر مقدار R2
آنیگرایی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است