اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۳۵

۰۵/۰

یک

غیرنرمال

پیمایش فروشگاه اینترنتی

۰۶/۰

۰۵/۰

صفر

نرمال

خرید آنی آنلاین

۰۰۰/۰

۰۵/۰

یک

غیرنرمال

با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مشخص شد که متغیرهای انگیزه لذتجوئی، آنیگرایی، وبگردی لذتجویانه، محتوا و پیمایش فروشگاه اینترنتی نرمال و متغیرهای وبگردی منفعت گرایانه، طرح فروشگاه اینترنتی و خرید آنی آنلاین نرمال نیستند؛ به همین دلیل برای تجزیهوتحلیل دادهها نمیتوان از نرم افزار لیزرل استفاده کرد لذا از نرم افزار Smart-Pls استفاده شده است. جدول مربوط به این آزمون در پیوست مطالب موجود میباشد.
۴-۴) آزمون مدل مفهومی پژوهش
در تحقیقاتی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست، از تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده میشود. مدلیابی معادلات ساختاری، تکنیکی بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر، بسط مدل خطی عمومی است که به محقق امکان می دهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این مدل رویکردی جامع برای آزمون فرضیات درباره متغیرهای آشکار و پنهان (مکنون) است (هومن، ۱۳۸۷). برای اجرای مدل معادلات ساختاری، روشهای متنوعی وجود دارد که یکی از جدیدترین رویکردها در مدل معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی است (وولد، ۱۹۷۵). این روش به پیش فرضی در مورد نوع توزیع متغیرهای اندازهگیری نیازی ندارد. از این رو برای ایی با توزیع غیر نرمال یا توزیع نامعلوم، مناسب و کاربردی است (جاین، ۱۹۹۸). البته مزیت اصلی این روش مدلیابی نسبت به دیگر روشها، معتبر بودن نتایج تحقیق در حجمهای مختلف نمونه است. به عبارت دیگر روش حداقل مربعات جزئی محدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب شده حتی میتواند برابر و یا کمتر از ۳۰ نیز باشد (گری، ۲۰۰۳). بنابراین، با توجه به دلایل بیان شده، در این مطالعه جهت برازش مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیهها از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS استفاده میگردد. بررسی مدل پژوهش طی سه مرحله انجام می شود. در مرحله اول مدل بیرونی پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد در مرحله دوم نوبت به بررسی مدل درونی میرسد و مرحله سوم نیز به بررسی مدل کلی پژوهش اختصاص دارد.
۴-۴-۱) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)
در بررسی مدل بیرونی پژوهش ابتدا بار عاملی سؤالات (یا شاخصهای) پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد؛ سپس پایایی و به دنبال آن روایی مدل درونی بررسی میشود.
۴-۴-۱-۱) بار عاملی شاخصها یا سؤالهای پرسشنامه
در این مرحله بار عاملی مربوط به شاخصهای سنجیده شدهی هر متغیر پنهان (متغیرهای آشکار) مورد بررسی قرار میگیرد. بارهای عاملی بالاتر از ۵/۰ مطلوب هستند وکمتر از آن باید حذف شوند. جدول زیر بارهای عاملی هر شاخص را نشان میدهد.
جدول ۴-۵) بار عاملی متغیرهای آشکار

متغیرهای اصلی(مکنون) شاخصها (متغیرهای آشکار) شماره سؤال مقدار بار عاملی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.