اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۳۰

طرح فروشگاه اینترنتی

Floh, Madlberger (2013)

پیمایش فروشگاه اینترنتی

Floh, Madlberger (2013)

خرید آنی آنلاین

Park, Kim, Funches, Foxx (2012)

روایی سازهروایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حد با تئوریهایی که آزمون بر اساس آن طراحی شده است، سازگاری دارد (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). برای تعیین روایی سازه، تحقیق حاضر روش تحلیل عاملی تأییدی را که از متداول ترین روشهاست، استفاده کرده است.
۳-۳-۲-۱) تحلیل عاملی
یکی از مهمترین شیوههای تحلیل روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی[۲۰۰] است. تحلیل عاملی نشان میدهد که سنجهها با چه الگو و تناسبی با یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط توسط بارهای عاملی ارائه میشود (نگهبان، ۱۳۸۴). دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هر دوی آنها با رایجترین روش استخراج یعنی روش تحلیل مؤلفههای اصلی انجام میشوند:

  1. تحلیل عاملی اکتشافی
  2. تحلیل عاملی تأییدی

در تحلیل عاملی اکتشافی محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرهاست. تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عاملهای اندازه گیریشده، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار میرفت، انطباق دارد (حبیبپور و صفری، ۱۳۹۰، ۳۰۷). در تحقیق حاضر تحلیل عاملی تأییدی، برای روایی سازه استفاده شده است.
۳-۴) نرم افزارهای تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش به منظور تنظیم، طبقهبندی و محاسبات آماری از نرم افزارIBM SPSS20 استفاده گردید. برخی آزمونهای آماری و تخمین های صورت گرفته با کمک نرم افزار IBM SPSS 20 انجام شد. همچنین جهت ارزیابی فرضیهها و نیز تأیید مدل مفهومی ارائه شده از نرم افزار Smart- PLS استفاده گردید.
۳-۵) خلاصه و جمعبندی فصل
روش انجام پژوهش از بخشهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. بدون داشتن متدولوژی مشخص و دارای اعتبار علمی، نتایج بررسیها و تحلیلهای مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو، روششناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می گردد. در این راستا، در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق، نحوه گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و ساختار پرسشنامه بیان گردید. در پایان نیز به شیوه تجزیه و تحلیل دادهها و تکنیکهای مورد استفاده اشاره شد.
فصل چهارم:
تجزیهوتحلیل دادهها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که با بکارگیری ابزارهای جمعآوری شده از جامعه آماری فراهم شدهاند خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات میان این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید (خاکی،۱۳۸۷). به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میشود. در این بخش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود. در ادامه در آمار استنباطی این پژوهش به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل پژوهش پرداخته میشود.
در این فصل با استفاده از روشها و نرمافزارهای (Spss20 ,Smart-PLS) به تجزیه و تحلیل مجموعهای از دادههای نامنظم در قالب اعداد، نمودارها و جداول آماری پرداخته میشود.
۴-۲) آمار توصیفی
در بیشتر پژوهشها، با استثناء مواردی خاص، علاقهمند به آگاهی از میزان تکرار رخ دادن پدیدهها (فراوانی)، میانگین یا متوسط مجموعهای از ارقام و همین طور میزان تغییرپذیری درون مجموعه (برای مثال میزان تمایل به مرکز و پراکندگی متغیرهای وابسته و مستقل) هستیم. این موضوعات به عنوان آمار توصیفی مشهورند. روش های آمار توصیفی به محقق کمک میکند به راحتی به تعیین و تبیین دادهها یا اطلاعاتی بپردازد که در مورد یک موضوع مشخص گردآوری شده است (داناییفرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸: ۳۵۵). در این بخش به تشریح آمار توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در جامعه آماری پرداخته میشود.
۴-۲-۱) ویژگیهای جمعیت شناختی
جدول ۴-۱، آمار توصیفی مربوط به مشخصات فردی و جمعیتشناختی پاسخ دهندگان به تفکیک سن، جنسیت و… مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ۴-۱) ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.