علمی : اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۲۷

پیمایش فروشگاه اینترنتی

۳۳-۲۹

خرید آنی آنلاین

۳۸-۳۴

۳-۲-۴) روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از دو نوع تجزیه و تحلیل استفاده شده است:

  1. تجزیه و تحلیل توصیفی: در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی میکند.
  2. تجزیه و تحلیل روابط: در این نوع تجزیه و تحلیل، روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پژوهشگر با رد یا تأیید فرضیههای آماری به تأیید یا رد رابطه بین متغیرها میپردازد (خاکی، ۱۳۸۷).

۳-۳) روایی و پایایی
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و بکارگیری آنها در مراحل اصلی جمع آوری دادهها، ضرورت دارد پژوهشگر، با استفاده از روشهای علمی، نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کند (خاکی، ۱۳۸۷).
به طور کل، دو سؤال مهم در بررسی یافته های تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافتههای تحقیق تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید روایی تحقیق را مدنظر قرار داد. سؤال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سؤال نیز با پایایی آن سرو کار دارد (سرمد، ۱۳۸۴). بنابراین در این تحقیق به منظور اطمینان از مناسب و معقول بودن سنجههای پرسشنامه از دو معیار روایی و پایایی استفاده شده است.
۳-۳-۱) پایایی
پایایی یک وسیله اندازهگیری است که عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند (مؤمنی، ۱۳۸۷). پایایی ثبات و سازگاری درونی مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). ضریب آلفای ۷/۰ و بالاتر برای سازگاری درونی قابل اعتماد است. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا باید بررسی نمود که با حذف کدام پرسش مقدار آن افزایش خواهد یافت (بازرگان، ۱۳۸۰). برآورد آلفای کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی سؤالات پرسشنامه تا چه حدی است.
در این تحقیق قبل از توزیع همه پرسشنامهها، ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت. پس از جمعآوری آنها، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss محاسبه گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای هر سازه پژوهش در جدول ۳-۳ آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سازههای پژوهش بیشتر از ۷/۰ است که نشان از اعتبار سنجههای پژوهش دارد.
جدول۳-۳) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ

متغیرها تعداد سؤال آلفای کرونباخ پایایی
انگیزه لذتجوئی ۵ ۸۳/۰ مطلوب
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.