مقاله علمی با منبع : اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۲۵

شکل۳-۱) فرآیند تحقیق
۳-۲-۱) جامعه آماری پژوهش
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن یا روابط بین متغیرها در جامعه باشد. بنابراین، جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۸). جامعه آماری این تحقیق را شهروندان بالای ۱۸ سال شهر یزد تشکیل میدهند که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی را داشتهاند.
۳-۲-۲) حجم نمونه و روش اندازه گیری
در صدر برنامهریزی هر مطالعه یا تحقیقی، این سؤال که اندازه نمونه چقدر است، مطرح می شود. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمونهای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع میشود. در حالی که نمونههای خیلی کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد اعتبار علمی است نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹). به دلیل اینکه حجم جامعه این پژوهش نامشخص است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد که در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان ۹۵%، حجم نمونه ۲۱۲ برآورد شده است. مقدار واریانس برای ۳۰ نمونه مورد بررسی برای متغیر وابسته خرید آنی آنلاین، ۵۵۰/۰ محاسبه گردید که این مقدار از مابقی واریانسهای متغیرها بزرگتر میباشد.
فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه در جوامع نامحدود:
تعداد نمونه
۲۱۲
در رابطه فوق:
: مقدار متغیر نرمال استاندارد است که با توجه به سطح اطمینان ۹۵ درصدی مورد نظر در این پژوهش معادل ۹۶/۱ است.
α: سطح خطاست که در این پژوهش (با توجه به سطح اطمینان ۹۵ درصدی فوق) معادل ۵درصد است.
: واریانس جامعه است که ۵۵۰/۰ در نظر گرفته شده است.
£: خطای استاندارد است که ۱/۰ در نظر گرفته شده است (خاکی، ۱۳۸۷: ۲۸۰).
روش نمونهگیری این تحقیق، روش تصادفی ساده در دسترس است. لذا تعداد ۲۴۰ پرسشنامه تهیه و بین خریداران اینترنتی توزیع گردید و ۲۱۸ مورد جمعآوری شد و از پرسشنامههای جمعآوری شده ۲۱۲ مورد، قابل استفاده بود.
۳-۲-۳) روش و ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. اولین قدم در تعیین نوع سؤالهای پرسشنامه مشخصکردن متغیرهای پژوهش است. پس از آن محقق میتواند در مورد نوع سؤالهایی که میتواند متغیرها را اندازهگیری کند، تصمیم بگیرد. در پرسشنامه حاضر از سؤالات بسته استفاده شده است.
پرسشنامه حاضر شامل دو بخش می باشد:
بخش اول: سؤالات عمومی
در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این قسمت شامل سؤالاتی از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیلات، حدود درآمد ماهانه و.. می باشد.
بخش دوم: سؤالات تخصصی در رابطه با مؤلفه های پژوهش
به منظور پاسخگویی به سؤالات برای کلیه متغیرها از طیف ۵ گزینهای لیکرت از«کاملاً موافقم» تا «کاملاً مخالفم» استفاده شده است. نحوه امتیازدهی به همه سؤالات به شرح جدول زیر می باشد.
جدول۳-۱) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه

گزینه کاملاً موافقم موافقم نه موافق- نه مخالف مخالفم کاملاًمخالفم
امتیاز ۵ ۴ ۳
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.