مقاله – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۲۳

متغیرهای تحقیق

نتایج تحقیق

۲۴٫ یونگ لی و همکاران[۱۸۴]
(۲۰۱۳)

ویژگیهای وب سایت در تحریک خرید آنی آنلاین: بررسی تجربی بر ادراکات مصرف کننده

ویژگیهای شخصیتی، دسترسی به محصول، ویژگیهای ظاهری، آسانی استفاده از وب سایت، آنی گرایی، ارزیابی هنجاری.

ویژگیهای شخصیتی، تعیین کننده های کلیدی تحریک به خرید آنی هستند، در حالی که عوامل وب سایت پیش سازهای مهمی برای خرید آنی آنلاین هستند.

۲۵٫ موئز التیفی (۲۰۱۳)[۱۸۵]

پیشینه و تأثیر تعهد بر خرید آنی توسط اینترنت.

پیمایش، ظاهر، ویژگی های وب سایت، خشنودی از خدمت، تعهد، خرید آنی.

ویژگیهای وب سایت عوامل مهمی در خشنودی مصرف کننده است که به طور فزاینده ای به تعهد مصرف کننده به سایت و در نتیجه به خرید آنی منجر میشود.

۲۶٫ مویو گاناتام و بکارت[۱۸۶] (۲۰۱۳)

مروری بر رفتار خرید آنی

محرک های داخلی و خارجی، عوامل موقعیتی، عوامل مرتبط با محصول و جمعیت شناختی و
فرهنگی و خرید آنی

این پژوهش منجر به طبقه بندی عوامل مختلف مؤثر بر خرید آنی و توسعه بیشتر چارچوب پژوهش شد. این مقاله برای درک رفتار آنی مصرف کننده توسط بازاریابان و پژوهشگران مفید میباشد.

۲۷٫ جیوتی بادگیان و ورما[۱۸۷] (۲۰۱۴)

عوامل درونی مؤثر بر رفتار خرید آنی- شواهدی از هند

عوامل درونی از جمله شخصیت، فرهنگ، گرایش به لذت خرید، مادی گرایی و گرایش به خرید آنی، رفتار خرید آنی

نتایج نشان داد که در حالی که سه سازه مادیگرایی، گرایش به لذت خرید و گرایش به خرید آنی رابطه مثبت و معنادار با رفتار خرید آنی دارد ولی، سازه فرهنگ فقط رابطه معنی داری با خرید آنی دارد.

۲-۳) توسعه فرضیه ها و ارائه مدل تحقیق
انگیزه لذتجوئی ، شامل ارزشهایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می شود. انگیزه لذت گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرایند خرید حاصل میشود، اطلاق میگردد (تو وهمکاران، ۲۰۰۷: ۷۷۸)[۱۸۸]. برخی منابع روانشناسی به آنیگرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره میکنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. چایه و همکاران (۲۰۱۲) [۱۸۹] استدلال میکنند که آنیگرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگیهای شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود. کار بیتی و فرل (۱۹۹۸) و راک (۱۹۸۷) نشان داد که احساسات مثبت و منفی بطور قوی رفتار آنی را تحت تأثیر قرار میدهد. کوفاریس و همکاران (۲۰۰۲ ) استدلال کردند که لذت خرید تأثیر مثبتی بر روی خرید آنی دارد و در واقع انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی که متفاوت از ویژگیهای شخصی است تأثیر مثبت دارد. بنابراین فرضیه یک را پیشنهاد میشود:
فرضیه ۱) انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
وبگردی منفعتگرایانه روشی که در آن فرد درصدد کسب محصولات از طریق استفاده از روش های جستجوگرایانه، رفتار هدف-محور، استراتژیهای کاهش ریسک و بدست آوردن اطلاعات در مورد اهداف مورد جستجو است (پارک و همکاران، ۲۰۱۲: ۱۵۸۴). در تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرفکننده، تصمیمات خرید و الگوهای رفتاری مختلفی برای انعکاس ابعاد منفعت گرایانه و لذتجویانه وبگردی نشان داده شدهاند (ووس و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۱۵). برای مثال، خرید کردن میتواند از دیدگاه سرگرمی و کاربردی مشاهده شود. همچنین رفتارهای وبگردی را میتوان بر اساس رفتار وبگردی با هدف و بدون هدف نیز در نظر گرفت. حس کنجکاوی، علافه به موارد جدید، به کاربران کمک میکند تا اهداف جستجوی اطلاعاتی را مشخص کرده و این امر منجر به جستجوی مستقیم اطلاعات میشود. به عبارت دیگر،حس کنجکاوی، ابتدا باعث وبگردی لذت جویانه و سپس باعث پیدا کردن اطلاعات خاص در مورد موضوع مورد نظر (وبگردی کابردی) میشود (چونگ و همکاران، ۲۰۰۸: ۲۳۷). وبگردی لذتجویانه به دیدن صفحات وب سایتها توسط مصرفکنندگان براساس تفریح، سرگرمی اشاره دارد و بیشتر به جنبههای لذت گرایانه وبگردی میپردازد (پارک و همکاران، ۲۰۱۲: ۱۵۸۴). بنابراین،کاربران آنلاین برای جستجوی اطلاعات و انجام فعالیتهای اقتصادی بر وب سایت ها متکیاند (مو، ۲۰۰۳). وبگردی همیشه منجر به خرید نمیشود. مشتریانی که جستجوهای اکتشافی را انجام میدهند میتوانند خشنودی را از فرایند جستجوی خودشان به دست آوردند، مشابه آنچه که از تجربه خرید کردن بدست آوردهاند ( بلوچ و همکاران، ۱۹۸۶؛هیریشمن، ۱۹۸۰؛ پانج و استالین، ۱۹۸۳). در واقع ابزارهای وبگردی هم پشتیبانیهای لازم را فراهم میکند و درک جنبههای نظری و فنی وبگردی، محققان را قادر خواهد ساخت تا ابزارها و فناوریهای بهتری را ایجاد کرده و تجربه استفاده انبوهی از کاربران آنلاین را در سرتاسر جهان بهبود بخشند. بنابراین با توجه به موارد فوق فرضیات دو و سه را پیشنهاد میگردد:
فرضیه ۲) انگیزه لذتجوئی بر وبگردی لذتجویانه تأثیر مثبت و معنادار دارد
فرضیه ۳) انگیزه لذتجوئی با وبگردی منفعتگرایانه رابطه معناداری دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.