سامانه پژوهشی – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۲۱

۱۷٫تندای و کریسپن (۲۰۰۹)

مطالعه محیط داخل فروشگاه و خرید آنی

عوامل مؤثر بر خرید مثل آنی کوپنها، تبلیغات، رفتار کارکنان و قیمت و…، جو فروشگاه(رایحه و موسیقی)، زمان سپری شده در فروشگاه و خرید آنی

نتایج نشان داد که کوپنها، نمایش داخل فروشگاهی، تبلیغات، رفتار کارکنان و قیمت به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر خرید آنی مشخص شدند. در میان فقیران عوامل با ماهیت اقتصادی مثل قیمت و کوپن اهمیت بیشتری دارند. موسیقی و رایحه به بیشتر ماندن در فروشگاه کمک میکند و بیشتر ماندن در فروشگاه باعث خرید آنی بیشتری میشود.

۱۸٫ لای (۲۰۱۰)

نحوه تأثیر وضعیت و روش های مالی بر رفتار خرید آنی

وضعیت مالی، روش های مالی و خرید آنی

نتایج نشان داد که افرادی که خرید آنی پایینی داشتند دوره های برنامه ریزی خاصی برای وضعیت مالی خود داشتند. افراد با خرید آنی بالاتر تمایل به فعالیتهای اعتباری دارند و پول گراتر (فکر بیشتری در مورد جنبههای مختلف پول میکنند) هستند.

۱۹٫ هیو چانگ و همکاران (۲۰۱۱)

کاربرد مدل
S-O-R
در محیط خرده فروشی و نقش انگیزه لذت جویی بر خرید آنی

مدل S-O-R، ویژگیهای محیطی فروشگاه، واکنش های هیجانی،انگیزه لذت جویی و خرید آنی

ویژگیهای محیطی فروشگاه بر واکنشهای هیجانی و واکنش های هیجانی مثبت بر رفتار خرید آنی مؤثر است. انگیزه لذتجویی در مصرفکننده به عنوان میانجی میان ویژگیهای محیطی و واکنش هیجانی مثبت عمل میکند.

ادامه جدول ۲-۵) مطالعات خارجی خرید آنی

منبع

موضوع

متغیرهای تحقیق

نتایج تحقیق

۲۰٫ ورهاگن و وندولن[۱۸۲] (۲۰۱۱)

تأثیر عقاید فروشگاه آنلاین بر خرید آنلاین مصرف کننده

جذابیت کالا، لذت بردن، سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین، احساسات، خرید آنی آنلاین

جذابیت کالا، لذت بردن و سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین تأثیر چشمگیری بر خرید آنی آنلاین دارند و توسط احساسات تعدیل میشوند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.