دسته بندی علمی – پژوهشی : اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۱۶

ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ

ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺍست.

۲-۲-۲) پیشینه تحقیقات خارجی:
در این قسمت نیز به بررسی مهمترین مطالعاتی که در سایر کشورها در مورد خرید آنی انجام شده است، پرداخته میشود:
وینبرگ و ولفگانگ[۱۶۹] در سال ۱۹۸۳ به مطالعه خرید آنی مصرفکننده به عنوان نتیجه ای از هیجانات پرداختند. این تحقیق در مورد عکسهای برگردان طراحی شده بود و ابتدا از افراد فیلم برداری صورت گرفت و سپس از خریداران خواسته شد تا پرسشنامهای را پر کنند. فیلم ۴۷ خریدار و ۱۵۴ غیر خریدار ضبط شد که ۱۵ نفر از هر کدام از گروه ها انتخاب شدند و مدت فیلم از ۳ تا ۱۷ ثانیه بود. برای سنجش هیجانات از سه عامل قدرت، جهت و کیفیت استفاده شد که هر کدام از این موارد صفاتی را در خود جای میدهند و در کل سنجه ای ۱۷ گزارهای آماده گردید. این مطالعه در دو بعد صورت گرفت یکی در موارد خودادراکی و دیگری ادراک بیرونی. نتایج تحقیق نشان داد که خریداران آنی خودشان را بیشتر از غیر خریداران، احساسی ارزیابی میکنند و خریداران آنی خودشان شدیداً در چگونگی وانمود کردن با غیر خریداران متفاوت هستند و پردازش اطلاعات نقش مهمی در خرید آنی بازی میکند اما پیوند هیجانی (احساسی)، بیشتر این رفتار را تحت تأثیر قرار میدهد.
آبرات و گوودی[۱۷۰] در سال ۱۹۹۰به مطالعه اثر محرکهای داخل فروشگاهی و فرهنگ بر رفتار خرید آنی پرداختند. نتایج مطالعه این افراد حاکی از آن است که محرک های فروشگاهی بسیار زیادی بر خریدهای برنامه نشده تأثیر میگذارند. ۷۰ درصد خریدهای برنامه ریزینشده به دلیل تکنیکهای ترویجی است که به ترتیب عبارتند از: وابستگی به محل فروش کالا، نشانهگذاری قفسهها، نمایش در انتهای مسیرهای قفسهها و نمایشهای خاص. ۲۵ درصد خریدهای برنامه ریزینشده زمانی است که پاسخگر نیازی را به یاد میآورد. فرهنگ نقش مهمی در تعیین رفتار خرید آنی ایفا میکند.
هان و همکاران[۱۷۱] در سال ۱۹۹۱ به مطالعه رفتار خرید آنی در خریداران پوشاک پرداختند. این تحقیق بر روی ۳۲۴ خانم صورت گرفته است که شامل دانشجویان نساجی، دانشجویان سایر رشته ها و مصرف کنندگام غیر دانشجو میباشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانشجویان نساجی نسبت به افراد غیر دانشجو آنی تر خرید میکنند و تمایل زیادی به کالاهای جدید دارند. در مقابل افراد غیر دانشجوی مسن تمایل به خرید های برنامه ریزی شده دارند.
دیتمار و همکاران در سال ۱۹۹۵ به مطالعه همسانی جنسیتی و نماد کالا: ملاحضات مربوط به تصمیم گیری در خرید آنی پرداختند. در این تحقیق این افراد بدنبال پیدا کردن رابطه بین جنسیت و نوع محصولات خریداری شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که محصولات به صورت آنی خریداری میشوند تا بازتاب دهنده هویت فرد باشند. مردان تمایل به خرید وسایل تفریحی و سرگرمی دارند، درحالی که زنان بدنبال کالاهای نمادین و آن دسته از کالاهایی هستند که بیان کننده شخصیت آنان باشد.
دیتمار و همکاران در سال ۱۹۹۶ به مطالعه اهداف، ملاحضات تصمیمگیری و تصویر ذهنی هر فرد در خریداران آنی مرد و زن پرداختند. این افراد به بررسی خرید آنی محصولات مختلف در بین زنان و مردان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که محصولات ورزشی و جواهرات، بیشتر به صورت آنی خریداری میشوند و خرید آنی زنان بیشتر از مردان است. خرید اجباری از دو عامل تشکیل شده است: مادی گرایی و تناقصات فردی. خلق و خوی فرد یکی از عوامل مهم در خرید آنی است و مادی گرایی و تناقص فردی نیز از طریق تغییر خلق و خوی مؤثر است.
وود[۱۷۲] در سال ۱۹۹۸ به مطالعه وضعیت اقتصادی-اجتماعی، به تأخیر انداختن کامروایی و خرید آنی پرداخت. برای اجرای این تحقیق از پرسشنامه ای با ۶۷ گزاره و نمونه ۵۹۴ نفری استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ۶۰ درصد خرید از سوپرمارکت ها و ۵۳ درصد از خریدهای عمده از فروشگاه ها بدون برنامه ریزی هستند. تقریبأ ۲۵ درصد افراد خرید آنی را تجربه کردهاند. جایگاه اجتماعی-اقتصادی با درآمد و تحصیلات سنجیده شد. این نوع خرید آنی، خصوصاً درخرید پوشاک در زنان بیشتر از مردان است. کسانی که تحصیل کرده بودند بیشتر کامروایی را به تعویق انداخته و خرید آنی در آن ها پایین است. درآمد خانوار نیز بر خرید آنی بیتأثیر است.
هاسمن در سال ۲۰۰۰ در مطالعهای به بررسی تأثیر عوامل جمعیتشناختی و انگیزههای لذتجویانه و دلایل غیر اقتصادی (مثل لذت، فانتزی بودن و کامرواییهای اجتماعی و احساسی) پرداخت. برای تستکردن فرضیه های مرتبط با انگیزههای مصرفکنندگان در ارتباط با خرید آنی هم از داده های کیفی و هم از داده های کمی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ رابطهای میان جمعیتشناختی و خرید آنی در افراد وجود ندارد (سایرین می گفتند درآمد و جنسیت مؤثر هستند). خرید آنی با انگیزه لذتجویانه و تمایل آنها به ارضای عزت نفس در ارتباط است. ادراک از تصمیم گیری صحیح به عنوان میانجی در رفتار خرید آنی مؤثر است. بسیاری از مردم به دلایل غیراقتصادی ممکن است کالا را خریداری کنند.
ورپلانکن و هرآبادی در سال ۲۰۰۱ به بررسی تفاوتهای فردی در تمایل به خرید آنی پرداختند. برای انجام این تحقیق مقیاسی با ۲۰ عامل را برای سنجش تمایل به خرید آنی توسعه دادند. تمایل به خرید آنی را در دو جنبه عقلایی و عاطفی مورد سنجش قرار دادند. در مطالعه دوم خود هر یک از این دو جنبه تمایل خرید آنی را با توجه به نوع شخصیت مورد سنجش قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه استقلال افراد کمتر باشد زودتر از لحاظ عاطفی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و تمایل به خرید آنی آنها بالاتر است (رابطه منفی میان استقلال و تمایل به خرید آنی وجود دارد). هرچه افراد وظیفه شناس تر باشند، تمایل به خرید آنی آن ها کمتر است (رابطه منفی بین وظیفه شناسی و خرید آنی وجود دارد). تمایل به خرید آنی از هر دو جنبه احساسی و عقلایی با برون گرایی رابطه مثبت دارد.
جونز و رینولدز در سال ۲۰۰۳ به بررسی گسترش خرید آنی و سوق از متغیر شخصیت به متغیر محصول پرداختند. مفهومسازی محصول خاص در رفتار خرید آنی پیشگوکننده بهتری از رفتار واقعی خرید آنی است. سطوح بالاتری از تمایل عمومی به خرید آنی با سطوح بالاتری از خرید محصولات خاص در ارتباط است. هرچه درگیری ذهنی به یک محصول خاص بیشتر باشد تمایل به خرید آنی در آن نیز بالاتر است. تمایل به خرید آنی در طبقات خاصی از محصولات یکسان است.
آدلار و همکاران در سال ۲۰۰۳ به بررسی فرمتهای رسانهای بر هیجانات و نیت خرید آنی پرداختند. این تحقیق در مورد خرید سی دی انجام گرفت و سه نوع سبک رسانهای به کار رفت: متن آهنگها، تصاویر موزیک ویدئوها، خود موزیک ویدئوها. نتایج این پژوهش نشان داد که نمایش متن آهنگها نسبت به نمایش تصاویری از موزیک ویدئو، اثر بیشتری بر خرید آنی دارد. زمانی که فرد در معرض محرکهای ویدئویی قرار می گیرد. نسبت به زمانی که در معرض نوشته یا تصویر قرار میگیرد، پاسخهای هیجانی مثبتی را از خود نشان میدهد. پاسخهای هیجانی مثبت منجر به قصد خرید آنی میشود. زمانی که فرد در معرض محرکهای ویدئویی قرار میگیرد. نسبت به زمانی که در معرض نوشته یا تصویر قرار میگیرد، قصد خرید آنی بیشتری ر از خود نشان میدهد.
مای و همکاران در سال ۲۰۰۳ به بررسی اکتشافی در مورد رفتار خرید آنی در اقتصاد در حال گذر پرداختند و از مصرفکنندگان شهر ویتنام برای پژوهش خود استفاده کردند. نتایج نشان میدهد که فرد گرایی، سن و درآمد با خرید آنی در ارتباط هستند و علت اصلی مبادرت به خرید آنی استفاده شخصی افراد از محصول میباشد.
پارک و شارون لنون در سال ۲۰۰۴ به بررسی خرید آنی و تعاملات فرااجتماعی پرداختند. این افراد برای پژوهش خود از از کسانی که خریدهای تلویزیونی انجام داده بودند، استفاده کردند. ۱۵۴ نفر از این نوع خریداران را انتخاب کردند که ۶۷ درصد آنها بالای ۴۵ سال بودند. بیش از نیمی از این افراد پوشاک سایز بزرگ را خریداری کرده بودند. تقریباً ۴ درصد پاسخ دهندگان خرید آنی را انگیزه خرید تلویزیونی خود دانسته اند. در این تحقیق هر دو انگیزه های لذت جویانه و منفعت طلبانه لحاظ شدند. تمایز محصول و تجربه خرید از تلویزیون نقش حیاتی ایفا می کند. بعلاوه، امکان خرید از خانه نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه افراد زمان بیشتری تلویزیون نگاه کنند. احتمال خرید آنی بالاتر می رود. نتایج این پژوهش نشان داد که ۱-رابطه مثبت میان خرید آنی و درمعرض قرار گرفتن خرید تلویزیونی وجود دارد.۲- رابطه مثبت میان خرید آنی و تعاملات فرا اجتماعی وجود دارد.۳-رابطه مثبت میان تعاملات فرا اجتماعی و و در معرض قرار گرفتن خرید تلویزیونی وجود دارد.
کوسکی[۱۷۳] در سال ۲۰۰۴ به مطالعه خرید آنی در اینترنت پرداخت و عوامل مشوق و بازدارنده را مؤثر بر خرید آنی را بررسی کرد. عوامل مشوق عبارتند از: گمنامی، سهولت دسترسی، سطح وسیعی از محصولات در دسترس، ترفیعات بازاریابی، بازاریابی مستقیم و استفاده از کارتهای اعتباری و عوامل بازدارنده عبارتند از: به تعویق انداختن لذت، دسترسی آسان، کنترل فزاینده مصرفکننده، محیط درکشده ضعیف و مقایسه های مربوط به قیمت و محصولات از عوامل بازدارنده در خرید آنی هستند. نتایج نشان داد که سهولت دسترسی، محصولات وسیع، ترفیعات بازاریابی و کارتهای اعتباری با خرید آنی رابطه مثبی دارند و کنترل فزاینده مصرفکننده، محیط درکشده ضعیف و مقایسه های قیمتی و محصول با خرید آنی رابطه عکس دارند.
ورپلانکن و همکاران در سال ۲۰۰۵ به مطالعه شیوه و سلامت مصرف کننده: نقش خرید آنی در غذاهای ناسالم پرداختند. تمایل به خرید آنی با عادت خوردن غذاهای زود طبخ (اسنک) در ارتباط است. کمبوط عزت نفس و وضعیت عاطفی منفی خیلی شدید با تمایل به خرید آنی در ارتباط است و این دو عامل مستقیماً با عادت خوردن غذاهای زود طبخ در ارتباط است. عادت به خوردن غذاهای اسنک با اختلالات غذایی در ارتباط است که خود منجر به کم شدن عزت نفس می شود. هم خرید آنی و هم خوردن غذاهای زود طبخ از جمله رفتارهایی هستند که لذت کوتاه مدتی دارند.
جفری و هاج[۱۷۴] در سال ۲۰۰۷ به مطالعه عوامل تأثیرگذار در خرید آنی آنلاین پرداختند. تمایل به خرید آنی با میزان زمانی که افراد در اینترنت سپری کرده اند، رابطه مستقیم دارد. اگر محصولات موجود در وب سایت ها مناسب باشد، دلایل عقلایی برای خرید آن محصولات ایجاد شده و خرید آنی افزایش مییابد.
سیلورا و همکاران در سال ۲۰۰۸ در مطالعه با عنوان خرید آنی: نقش عاطفه، تأثیر اجتماعی و سلامت ذهنی، به بررسی تأثیر این عوامل بر خرید آنی پرداختند. نتایج نشان داد که بخش عقلایی خرید آنی با فقدان تصمیمگیری خرید در ارتباط است و خرید آنی عقلایی با سلامت ذهنی به صورت منفی در ارتباط است. بخش عاطفی خرید آنی با احساساتی از هیجان و اشتیاقی مقاومت ناپذیر به خرید در ارتباط است. زنان بیشتر از مردان تمایل به خرید آنی دارند و رابطه منفی میان خرید آنی و سن وجود دارد.
ژو و وونگ[۱۷۵] در سال ۲۰۰۸ به مطالعه تأثیر محرکهای داخل فروشگاهی بر روی خرید آنی مصرف کننده در سوپرمارکتهای چینی پرداختند. این افراد به بررسی اثرات پوسترها در نقطه خرید[۱۷۶] پرداختند و این کار را از دو جنبه انجام دادند. اثر اول به بررسی اثر ترویجی و آگاهیدهنده (یعنی اینکه این پوسترها قیمت کمتر و تخفیف را نمایش می دهد) و اثر دوم اثر لذت جویی و عملی (مثل لذت بردن، مدرن بودن و جذاب بودن) است. پوسترهای درون فروشگاهی نباید فقط برای تخفیف و آگاهی از قیمت کمتر باشند بلکه باید برای تحریک کننده بودن محیط نیز استفاده شوند و این پوسترها راهی برای افزایش خریدهای آنی میباشد. درآمد خانواده ها نقش مهمی را در خرید آنی آنها ایفا میکند.
تندای و کریسپن[۱۷۷] در سال ۲۰۰۹ به مطالعه محیط داخل فروشگاه و خرید آنی پرداختند. در میان ۹ عامل یافت شده مؤثر بر خرید آنی کوپنها، نمایش داخل فروشگاهی، تبلیغات، رفتار کارکنان و قیمت به عنوان مهمترین عوامل مشخص شدند. ۵/۶۲ درصد افرادزیر ۳۰ سال هستند که خرید آنی را تجربه کردهاند. محیط داخل فروشگاه بر خرید آنی مؤثر است. در میان فقیران عوامل با ماهیت اقتصادی مثل قیمت و کوپن اهمیت بیشتری دارند. جو داخل فروشگاه مثل موسیقی و رایحه به بیشتر ماندن در فروشگاه کمک میکند و بیشتر ماندن در فروشگاه باعث خرید آنی بیشتری میشود.
لای[۱۷۸] در سال ۲۰۱۰ به بررسی نحوه تأثیر وضعیت و روش های مالی بر رفتار خرید آنی پرداخت و در این پژوهش دانشجویان دانشگاه ها را برای مطالعه خود انتخاب کرد. افرادی که خرید آنی پایینی داشتند دوره های برنامه ریزی خاصی برای وضعیت مالی خود داشتند. افرادی که خرید آنی در آنها بالاتر است، بیان کردند که پول راهی برای پاداش دادن به خودشان است که این را از دوران کودکی خود تجربه کردهاند. افراد با خرید آنی بالاتر تمایل به فعالیتهای اعتباری دارند و پولگراتر (فکر بیشتری در مورد جنبههای مختلف پول میکنند) هستند.
هیو جانگ و همکاران در سال ۲۰۱۱ به مطالعه کاربرد مدل S-O-R در محیط خرده فروشی و نقش انگیزه لذتجویی بر خرید آنی پرداختند. مطالعه بر روی ۲۱۲ مصرف کننده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که ویژگیهای محیطی فروشگاه بر واکنشهای هیجانی مصرفکننده مؤثر است. واکنشهای هیجانی مثبی بر رفتار خرید آنی مؤثر است. انگیزه لذت جویی در مصرفکننده به عنوان میانجی میان ویژگیهای محیطی و واکنش هیجانی مثبت عمل میکند.
ورهاگن و وندولن در سال ۲۰۱۱ مطالعهای را با عنوان تأثیر عقاید فروشگاه آنلاین بر خرید آنلاین مصرف کننده: مدل و کاربرد تجربی صورت داد و در پژوهش خود به بررسی متغیرهای جذابیت کالا، لذتبردن، سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین، خرید آنی آنلاین، احساسات مصرفکننده پرداخت. نتایج آنها نشان داد که جذابیت کالا، لذت بردن و سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین تأثیر چشمگیری بر خرید آنی آنلاین دارند و توسط احساسات مصرف کننده تعدیل میشوند.
یوون[۱۷۹] در سال ۲۰۱۲ به بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای تجربیات داخل فروشگاهی بر اساس گونه شناسی تجربی پرداخت. یوون در این پژوهش به بررسی اثرات مشوق های خرید بر تجربیات خرید برای ۳ نوع از خرده فروشیها (فروشگاه های زنجیرهای، حراجیها و فروشگاه های اینترنتی) و ۲ نوع محصول(عطر و مواد شوینده) پرداخت و از نظرات ۳۰۲ نفر استفاده کرد. نتایج نشان داد که خریداران فروشگاه ها بیشتر تجربیات احساسی را ترجیح می دهند درحالی که خریداران فروشگاه های حراجی و اینترنتی تجربیات عقلایی را ترجیح میدهند. افراد در خرید عطر بیشتر احساسی و در خرید شویندهها عقلایی هستند. نوع فروشگاه و نوع محصول میانجی میان مشوقهای خرید و تجربیات آن است.
لوپز و فرانکوس[۱۸۰] در سال ۲۰۱۳ به بررسی ویژگیهای شخصیتی، مادی گرایی و خرید آنی پرداختند. مطالعه این افراد بر روی ۶۶۷ خانم انجام شد و نتایج نشان داد که مادیگرایی به عنوان میانجی میان مدل ۵ عاملی شخصیت و خرید آنی میباشد. روان آزرده خو[۱۸۱] اثر مستقیم بر روی خرید آنی دارد. بعلاوه، مادی گرایی میانجی میان برونگرایی، آزادی در مقبل تجربیات خرید و سازگار بودن و خرید آنی عمل میکند. برون گرایی رابطه مثبت با مادی گرایی دارد. در حالی که آزادی در مقبل تجربیات جدید و سازگار بودن با مادی گرایی رابطه منفی دارند. وظیفهشناسی نیز رابطه منفی با خرید آنی دارد.
ون جو پارک و همکاران در سال ۲۰۱۳ مطالعهای را با عنوان ویژگیهای ظاهری محصول، وبگردی و خرید آنی اینترنتی در وبسایتهای خرید انجام دادند و متغیرهای تنوع انتخاب، وبگردی، ویژگیهای ظاهری محصول، خرید آنی اینترنتی را برای پژوهش خود انتخاب کردند. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تنوع انتخاب تأثیر مثبتی بر وبگردی دارد و وبگردی تأثیر مثبتی بر خرید آنی دارد و بویژه عوامل تنوع انتخاب و ویژگی های ظاهری محصول تأثیر مستقیمی بر خرید آنی اینترنتی دارند.
یونگ لی و همکاران در سال ۲۰۱۳ مطالعهای را با عنوان ویژگیهای وبسایت در تحریک خرید آنی آنلاین: یک بررسی تجربی بر ادراکات مصرفکننده انجام دادند و متغیرهای ویژگیهای شخصیتی، دسترسی به محصول، ویژگیهای ظاهری، آسانی استفاده از وب سایت، آنیگرایی، ارزیابی هنجاری را برای پژوهش خود انتخاب کردند. نتایج پژوهش این افراد نشان داد که ویژگیهای شخصیتی، تعیینکننده های کلیدی تحریک به خرید آنی هستند، در حالی که عوامل وب سایت پیش سازهای مهمی برای خرید آنی آنلاین هستند.
موئز التیفی در سال ۲۰۱۳ مطالعهای را با عنوان پیشینه و تأثیر تعهد بر خرید آنی از طریق اینترنت انجام دادند و متغیرهای پیمایش، ظاهر، ویژگیهای وب سایت، خشنودی از خدمت، تعهد، خرید آنی را برای پژوهش خود انتخاب کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ویژگیهای وبسایت عوامل مهمی در خشنودی مصرفکننده است که به طور فزایندهای به تعهد مصرفکننده به سایت و در نتیجه به خرید آنی منجر میشود.
مویوگاناتام و بکارت در سال ۲۰۱۳ مطالعه ای را با عنوان مروری بر رفتار خرید آنی اینترنت انجام دادند و متغیرهای محرکهای داخلی و خارجی، عوامل موقعیتی، مرتبط با محصول و جمعیتشناختی و فرهنگی و خرید آنی را برای پژوهش خود انتخاب کردند. این پژوهش منجر به طبقهبندی عوامل مختلف مؤثر بر خرید آنی و توسعه بیشتر چارچوب پژوهش شد. این مقاله برای درک رفتار آنی مصرفکننده توسط بازاریابان و پژوهشگران مفید میباشد.
در مطالعهای که توسط جیوتی بادگیان و ورما درسال ۲۰۱۴ با عنوان عوامل درونی مؤثر بر رفتار خرید آنی انجام گرفت، به بررسی تأثیر عوامل درونی از جمله شخصیت، فرهنگ، گرایش به لذت خرید، مادی گرایی و گرایش به خرید آنی بر روی رفتار خرید آنی پرداختند. با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری، پاسخ ۵۰۸ مصرفکننده در بخشهای مختلف منطقه پایتخت هند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که در حالی که سه سازه مادیگرایی، گرایش به لذت خرید و گرایش به خرید آنی رابطه مثبت و معنادار با رفتار خرید آنی دارد ولی، سازه فرهنگ فقط رابطه معنیداری با خرید آنی دارد. همچنین عامل جنسیت، تأثیری در متغیرهای درونی بر رفتار خرید آنی ندارد.
خلاصه مطالب ارائه شده در قسمت بالا در جدول (۲-۳) آورده شده است.
جدول ۲-۵) مطالعات خارجی خرید آنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.