جستجوی مقالات فارسی – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۱۴

تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر عوامل جنسیت، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نمی گیرد.

۲٫ افشین رهنما
(۱۳۹۰ )

ارزیابی تأثیر عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی

عوامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان)، ویژگی های فردی و ویژگی های روحی-روانی)

دو عامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان) و یک عامل فردی (ویژگی های روحی-روانی) بر خرید آنی افراد تأثیر مثبت دارند و ویژگی های فردی بر خرید آنی تأثیر غیر قابل ذکر دارد.

۳٫ عباس جوادی و
لیلا جعفری
(۱۳۹۰)

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنی زنان بر محصولات سوپر مارکتی (FMCG)

متغیر بیرونی خرید: زمان در دسترس برای خرید، گرایش به خرید آنی و خرید داخل فروشگاهی و متغیر بیرونی : پول در دسترس

زمان در دسترس برای خرید بر گرایش به خرید آنی و خرید داخل فروشگاهی تأثیر مثبت دارند و پول در دسترس بر گرایش به خرید آنی و هر دو نهایتأ بر وقوع خرید برنامه ریزی نشده تأثیر دارند و همچنین دو متغیر (لذت خرید و گرایش به خرید آنی) بر وقوع این رفتار تأثیر دارند.

۴٫ نوشین اویسی (۱۳۹۰)

تمایل به خرید مجدد آنلاین در تجارت الکترونیک بین بنگاه و مصرف کننده

ویژگیهای وب، ویژگیهای فروشنده اینترنتی، کیفیت ارتباطات آنلاین، خرید مجدد آنلاین.

تحلیل همبستگی نشان داد که هر چهار متغیر مورد تحقیق دارای رابطه معنادار مثبت باکیفیت ارتباطات آنلاین بوده و به دنبال آن بر متغیر وابسته قصد خرید مجدد آنلاین اثر دارند. از طرفی کیفیت ارتباطات آنلاین دارای رابطه مثبت معناداری با تمایل به خرید مجدد آنلاین میباشد.

ادامه جدول ۲-۴) مطالعات داخلی خرید آنی

نام محقق

عنوان

متغیرهای تحقیق

نتایج تحقیق

۵٫ پیمان غفاری و بهزاد اکبری
(۱۳۹۱)

بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی

درگیری کالا، لذت خرید، بازارگردی، محیط فروشگاه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است