اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام …

۳۳/۵۹ a-d

۸/۴

پایه Gf677

میانگین هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار با یکدیگر دارند.
نتایج نشان داد که وزن تر و خشک برگهای بالایی و پایینی در تمامی گیاهان با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن کاهش یافت. کمترین وزن تر و خشک برگ در تیمار ۸/۴ گرم در لیتر، مشاهده شد. همچنین، میزان کاهش وزن تر و خشک در برگهای بالایی و پایینی در ژنوتیپهای مورد بررسی، با یکدیگر اختلاف معنیداری را نشان داد. میزان کاهش وزن تر و خشک در برگهای بالایی پایه GF677 و ژنوتیپ ۱۶-۱، در غلظت ۶/۳ و ۸/۴ گرم و در رقمهای سهند، نانپاریل، مامایی و ژنوتیپهای ۲۵-۱ و ۴۰-۱۳ در غلظت ۸/۴ گرم به طور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد کاهش نشان داد در حالیکه میزان کاهش وزن تر و خشک در برگهای پایینی در ژنوتیپ ۱۶-۱و رقمهای تونو و نانپاریل در غلظتهای ۴/۲، ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر، در رقمهای مامایی، سهند و ژنوتیپهای ۴۰-۱۳ و ۲۵-۱ و پایه GF677 در غلظتهای ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر و در رقمهای شاهرود ۱۲، شکوفه و A200 تنها در غلظت ۸/۴ گرم در به طور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، کاهش نشان داد. مقایسه نتایج حاصل از کاهش وزن تر و خشک در برگهای بالایی و پایینی نشان میدهد، علاوه بر اینکه میزان کاهش وزن تر و خشک در برگهای پایینی با سرعت بیشتری از برگهای بالایی انجام میشود، چگونگی عکس العمل ارقام و ژنوتیپهای مختلف نسبت به کاهش وزن تر و خشک، در برگهای بالایی و پایینی متفاوت میباشد (جدول ۳-۴). این نتایج با نتایج پاپاداکیس و همکاران [۲۰۰۷]، مطابقت داشت. این محققان، شاخصهای رشدی، در دو رقم گیلاس ‘Bigarreau Burlat’ و ‘Tragana Edessis’ پیوند شده بر روی پایه مازارد تحت شرایط تنش شوری (۰، ۲۵ و ۵۰ میلی مول در لیتر) بررسی و گزارش نمودند که با افزایش شوری، وزن تر و خشک برگ در برگهای بالایی و پایینی در هر دو رقم به طور معنیداری کاهش یافت با این تفاوت که سرعت کاهش رشد، در برگهای پایینی بیشتر از برگهای بالایی بود.
نتایج نشان داد که سطح برگ و نسبت سطح برگ در برگهای بالایی و پایینی تحت تاثیر برهمکنش ژنوتیپ و تنش شوری قرار گرفت. کمترین میزان سطح برگ و نسبت سطح برگ در تیمار ۸/۴ گرم در لیتر، مشاهده شد. میزان کاهش سطح برگ و نسبت سطح برگ در برگهای بالایی پایه GF677، ژنوتیپ ۱۶-۱ و رقمهای سهند، نانپاریل، مامایی در غلظتهای ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر و در رقم تونو و ژنوتیپهای ۲۵-۱ و ۴۰-۱۳ در غلظت ۸/۴ گرم در لیتر به طور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، کاهش نشان داد ولی در رقمهای شکوفه و شاهرود ۱۲، میزان کاهش سطح برگ و نسبت سطح برگ اختلاف معنیداری را نشان ندادند (جدول ۳-۴). این نتایج با نتایج حاصل از بررسی سایر صفات مورفولوژیکی بررسی شده در این تحقیق از جمله تعداد کل برگ، تعداد برگ تولیدی، درصد برگهای سبز و نکروزه شده مطابقت داشت.
در مجموع، نتایج حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک و میزان آسیب های ظاهری گیاهان نشان داد که رقم شاهرود ۱۲، دارای وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر ارقام و ژنوتیپهای بررسی شده در این تحقیق بود و بعد از آن رقمهای شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱ قرار گرفتند. کمترین میزان رشد در شرایط اعمال تنش شوری و بیشترین میزان آسیبهای ظاهری به ترتیب در پایه GF677 ، رقم سهند و بعد از آنها در ژنوتیپ ۱۶-۱، رقم مامایی و ژنوتیپ ۴۰-۱۳، مشاهده شد.
همچنین نتایج نشان دادند، پایه های GF677 که پیوندی روی آنها انجام نشده بود، توانستند تیمار شوری ۴/۲ گرم در لیتر (با هدایت الکتریکی ۹/۴ دسی زیمنس بر متر) را به خوبی تحمل کنند، ولی با افزایش بیشتر غلظت شوری دچار تنش شدند. میزان تحمل پایه های GF677 استفاده شده در این تحقیق نسبت به گزارشات قبلی، تا حدودی کمتر بود. در گزارشی اعلام شده است که این پایه دارای حساسیت پایینی نسبت به شوری است و شوری تا ۶۰ میلی مول در لیتر (۵/۵ دسی زیمنی بر متر) را تحمل می نماید [Rahemi et al., 2008]. همچنین در تحقیق دیگری نیز گزارش شده بود، این پایه شوری تا ۵۰ میلی مولار (۲/۵ دسی زیمنس بر متر) را تحمل می نماید ]اورعی وهمکاران، ۱۳۸۸[. با توجه به نتایج سایر محقیقن و نتایج حاصل از این تحقیق، میتوان نتیجه گرفت که این پایه، به خوبی شوری تا حدود ۵ دسی زیمنس بر متر را تحمل می نماید و در غلظتهای بالاتر دچار تنش میشود و از آن میتوان به عنوان یک پایه متحمل به شوری برای مناطقی با شوری متوسط استفاده نمود. همچنین، نتایج به دست آمده از این بخش نشان داد که نوع رقم پیوندی نیز، در افزایش تحمل شوری بسیار موثر است، بطوریکه در این تحقیق، رقم شاهرود ۱۲ در شوری با غلظت ۶/۳ گرم در لیتر (۳/۷ دسی زیمنس بر متر)، هیچ گونه علائم آسیب را نشان نداد و میزان کاهش در سرعت رشد آن نسبت به گیاهان شاهد معنیدار نبود.

نسبت سطح برگ (برگهای پایینی)
(سانتیمتر مربع بر گرم)
نسبت سطح برگ (برگهای بالایی)
(سانتیمتر مربع بر گرم)
سطح برگ (برگ های پایینی)
(سانتیمتر مربع )
سطح برگ (برگ های بالایی)
(سانتیمتر مربع )
وزن خشک برگ های پایینی
(گرم)
وزن خشک برگهای بالایی
(گرم)
وزن تر برگ های پایینی
(گرم)
وزن تر برگ های بالایی
(گرم)
سطوح شوری
(گرم در لیتر)
ژنوتیپ
۰۰۰۱> ۰۰۰۱> ۰۰۰۱>
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.