تحقیق دانشگاهی – اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus …

Mg%=(Mg%+Ca%)-Ca% (۲-۱۸)
۲-۸-۸- آهن
۲ میلی لیتر از عصارههای برگ و ریشه، نمونه های شاهد و استاندارد در بالنهای ۲۵ میلیلیتری ریخته شد و به آن ۱/۰ میلیلیتر محلول احیا کننده متول، ۲/۰ میلیلیتر محلول ارتوفنانیترولین، ۷/۲ میلیلیتر محلول سیترات به آن اضافه شد و پس از یک ساعت شدت رنگ ایجاد شده در نمونه شاهد، استانداردها و نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازهگیری شد. در نهایت غلظت آهن در نمونهها طبق رابطه زیر (۲-۱۹)، بر حسب قسمت در میلیون محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
Fe ppm=a100v/mDm(2-19)
که در آن:
a: غلظت آهن در نمونه بر حسب میلیگرم در لیتر
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m: وزن نمونه گیاه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گیاه
شکل ۲-۸-منحنی و معادله استاندارد آهن
۲-۸-۹- روی
۲۰ میلی لیتر از عصارههای برگ و ریشه در بالنهای ۱۰۰ میلیلیتری ریخته شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد سپس به آن ۲ میلیلیتر تامپون کلروآمونیوم (۷۵/۶۷ گرم کلرور آمونیوم در ۷۵۰ میلیلیتر آمونیاک غلیظ حل شد و با آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد) و ۱۰-۸ قطره از معرف اریکروم بلک تی (EBT) اضافه شد تا رنگ محلول آلبالویی شود، آنگاه عمل تیتراسیون با EDTA ۰۱/۰ نرمال با استفاده از بورت تا ظهور رنگ سبز ادامه یافت. در نهایت میزان روی موجود در نمونهها طبق رابطه زیر (۲-۲۰)، بر قسمت در میلیون محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
Zn (mg/L)=(50.165.4V)/10(2-20)
که در آن:
v: حجم قرائت شده از مرحله تیتراسیون
۲-۸-۱۰- مس
۲۵ میلی لیتر از محلول که حاوی حداقل ۱۰ میکروگرم مس باشد در بالن ژوژه ۵۰ ریخته شد و سپس یک قطره معرف فنل فتالئین به محلول داخل بالن اضافه گردید و با استفاده از آمونیاک ۳ نرمال خنثی شد. محلول حاصل به رنگ صورتی کم رنگ درآمد. در ادامه ۳ میلی لیتر بافر به داخل بالن اضافه و خوب بهم زده شد و کاملا بی رنگ گردید و سپس ۳ میلی لیتر زینکون به داخل بالن ژوژه اضافه و پس از بهم زدن با آب مقطر به حجم رسانیده شد در نهایت شدت رنگ ایجاد شده در نمونه شاهد، استانداردها و عصارهها پس از ۲۰ دقیقه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج ۶۲۰ نانومتر اندازهگیری شد. در نهایت غلظت مس در نمونهها طبق رابطه زیر (۲-۲۱)، بر حسب قسمت در میلیون محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
CU (PPm) = (a2V)/m (100/D.m) (۲-۲۱)
که در آن:
a: عدد بدست آمده از منحنی یا غلظت مس کمپلکس بر حسب ppm
m: وزن نمونه خاکستر شده
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
D.m: درصد ماده خشک گیاهی
شکل ۲-۹-منحنی و معادله استاندارد مس
۲-۸-۱۱- کلر
به منظور اندازه گیری کلر، ۱/۰ گرم از بافت‌های (ریشه و برگ) خشک‌شده در آون، با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۰۰۱/۰ گرم وزن و سپس به ارلن مایر ۵۰ میلی‌لیتری منتقل شدند. به نمونه‌ها ۲۵ میلی‌لیتر آب مقطر جوش اضافه‌شد و سپس به مدت یک ساعت روی شیکر با ۱۲۰ دور در دقیقه قرار‌ گرفتند و عصاره‌ها در چند مرحله کاملاً صاف‌شدند و با آب مقطر به حجم رسانده شدند. ۱۰ میلی‌لیتر از عصاره ها برداشته شدند و ۴ قطره دی‌کرومات پتاسیم به آنها اضافه شد و با محلول نیترات نقره ۰۵/۰ نرمال تا ظهور رنگ قرمز‌آجری تیتر ‌شدند. مقدار نیترات نقره مصرفی برای نمونه‌ها یادداشت و درصد کلر با استفاده از رابطه زیر (۲-۲۲)، محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
(۲-۲۲) کلر %=حجم کل ۱۰۰ ۵/۳۵ نرمالیته نیترات نقره میلی لیتر نیترات نقره مصرفی/۱۰۰ حجم عصاره وزن نمونه
۲-۹- تجزیه و تحلیل دادهها
داده های برداشت شده از اندازه گیریهای مختلف با استفاده از نرم افزار SAS (نسخه ۱/۹)، و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه شدند. همچنین مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن و نرم افزار MSTATC (ورژن ۱۰٫ ۲)، صورت گرفت.
فصل سوم
نتایج و بحث
۳-نتایج و بحث
۳-۱-ارزیابی برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر صفات مورفولوژیک
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر قطر، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد انشعابات و تراکم برگ روی شاخه اصلی (جدول ۳-۱)، درصد برگهای سبز ، نکروره شده و ریزش یافته، وزن تر و خشک شاخه اصلی (جدول ۳-۲)، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی، نسبت وزن تر و خشک ریشه به وزن تر و خشک اندام هوایی، نسبت وزن تر به وزن خشک اندام هوایی (جدول ۳-۳)، وزن تر و خشک برگهای بالایی و پایینی شاخه اصلی، سطح برگ و نسبت سطح برگ در برگهای بالایی و پایینی شاخه اصلی (جدول ۳-۴)، در سطح ۱%، معنیدار بود.
بر اساس نتایج به دست آمده (جدول ۳-۱)، میزان قطر نهایی و مقدار افزایش آن در طی دوره اعمال تنش شوری، با افزایش غلظت شوری در آب آبیاری، در تمامی ژنوتیپها نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافت. کمترین قطر شاخه و کمترین میزان افزیش قطر در شاخه اصلی در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر، مشاهده شد. میزان کاهش در قطر شاخه اصلی در ژنوتیپهای پیوندی با یکدیگر، اختلاف معنی داری را نشان داد. کمترین میزان افزایش در قطر شاخه اصلی در پایه GF677 و رقم سهند و در تیمار ۸/۴ گرم در لیتر، مشاهده شد.
نتایج نشان داد، میزان ارتفاع نهایی و مقدار افزایش آن در طی دوره اعمال تنش شوری، با افزایش غلظت شوری در تمامی ژنوتیپها نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافت. میزان کاهش ارتفاع در ژنوتیپهای پیوندی با یکدیگر اختلاف معنیداری را نشان داد. میزان افزایش ارتفاع در گیاهان شاهد ژنوتیپ ۲۵-۱، رقمهای شکوفه و شاهرود ۱۲، در طی دوره اعمال تنش شوری به ترتیب ۱۴/۲۸، ۲۳/۳۱ و ۸۲/۴۴ سانتیمتر بود، در حالیکه میزان افزایش ارتفاع شاخه اصلی در این سه رقم در تیمار شوری ۸/۴ گرم در لیتر به ترتیب ۸۰/۲۵، ۶۴/۲۸ و ۰۷/۳۴ بود. این نتایج حاکی از آن است که ارتفاع ژنوتیپ ۲۵-۱و رقم های شکوفه و شاهرود ۱۲ به ترتیب ۳۴/۲، ۵۹/۲ و ۷۵/۱۰ سانتیمتر نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافت که این میزان کاهش اختلاف معنیداری را نسبت به گیاهان شاهد نشان نداد در حالیکه میزان کاهش ارتفاع در رقمهای تونو، نانپاریل ، A200، سهند، مامایی و ژنوتیپهای ۱۶-۱ و ۴۰-۱۳ در تیمار ۸/۴ گرم در لیتر نسبت به گیاهان شاهد معنیدار بود (جدول ۳-۱).
ارتفاع بوته به شدت به محیط رشد وابسته است. از آن جا که پدیده رشد حاصل فعالیتهای حیاتی در شرایطی است که گیاه بایستی آب کافی در اختیار داشته باشد، در صورت عدم تامین آب مورد نیاز به دلیل کاهش فشار تورژسانس سلولهای در حال رشد و اثر بر طول سلولها، کاهش ارتفاع رخ می دهد [Munns and Tester, 2008]. تنش اسمزی در مرحله اول تنش شوری موجب کاهش محتوای آب سلولها می شود و طویل شدن آن ها را با مشکل روبه رو می کند و حتی پس از ایجاد تعادل اسمزی و تامین فشار اسمزی مجدد سلول ها، گسترش و طویل شدن آن ها به کندی صورت میگیرد [Munns and Tester, 2008].
نتایج حاصل از بررسی تعداد برگ تولیدی تحت اعمال تنش شوری نشان داد که تعداد برگ تولیدی در گیاهان با افزایش غلظت شوری کاهش یافت ولی میزان کاهش در تعداد برگ تولیدی در بین ژنوتیپهای مختلف با یکدیگر اختلاف معنیداری را نشان داد. بیشترین میزان برگ تولیدی در گیاهان شاهد ژنوتیپ ۱۶-۱ (۱۴۳ برگ)، و کمترین مقدار آن به ترتیب در رقم تونو، ژنوتیپ ۴۰-۱۳ و رقم سهند تحت تیمار ۸/۴ گرم در لیتر (به ترتیب به میزان ۶۷/۱۵، ۲۳ و ۶۷/۲۴ برگ)، مشاهده شد. میزان کاهش تعداد برگ تولیدی در رقمهای شکوفه، نانپاریل و ژنوتیپ ۲۵-۱در تیمار ۸/۴ گرم در لیتر نسبت به گیاهان شاهد اختلاف معنیداری را نشان نداد در حالیکه در سایر ژنوتیپهای بررسی شده میزان کاهش در تعداد برگ تولیدی معنیدار بود. نتایج حاصل از بررسی تعداد برگ تولیدی در پایه GF677 تحت اعمال تنش شوری نشان داد که تعداد برگ تولیدی در گیاهان شاهد، تیمارهای ۲/۱، ۴/۲ و ۶/۳ گرم در لیتر به ترتیب ۶۷/۲۶، ۶۷/۲۹ و ۳۳/۱۶ و ۶۷/۱۲ بود که با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان ندادند در حالیکه تعداد برگ تولیدی در تیمار ۸/۴ گرم در لیتر، ۶۷/۶ بود که به طور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافته بود ( جدول ۳-۱).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.