منابع مقالات علمی : اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus …

m: وزن نمونه گیاه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گیاه
شکل ۲-۶- منحنی و معادله استاندارد سدیم
۲-۸-۵-فسفر
۲-۸-۵-۱- آماده کردن محلول‌های سنجش
۱) محلول آمونیوم مولیبدات و آمونیوم وانادات: ۵/۲ گرم از آمونیوم هپتا مولیبدات در ۴۰۰ میلیلیتر آب مقطر حل شد و سپس ۲۵/۱ گرم آمونیوم وانادات در ۳۰۰ میلیلیتر آب مقط حل گردید و محلول آمونیوم وانادات به محلول آمونیوم مولیبدات اضافه شد. بعد از خنک شدن محلول فوق، ۲۵۰ میلیلیتر اسید نیتریک ۶۵% به آن اضافه و با افزودن آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد.
۲) محلول استاندارد غلیظ فسفر به غلظت ۵۰۰ میلی گرم در لیتر (۱): مقدار ۱۹۷/۲ گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات خشک شده در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد در بالن ژوژه‌ی یک لیتری ریخته شد و با استفاده از آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد.
۳) محلول استاندارد فسفر ۵۰ میلیگرم در لیتر (۲): ۱۰۰ میلیلیتر از محلول استاندارد بالا در بالن ژوژه یک لیتری ریخته شد و با افزودن آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد.
۴) سری محلول‌های استاندارد (۳): از محلول استاندارد ۲، بترتیب مقادیر ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلی‌لیتر با پیپت برداشته شد و در بالن ژوژه‌ی ۵۰ میلی‌لیتری با آب مقطر به حجم ۵۰ میلی‌لیتر رسانده شد.
۲-۸-۵-۲-تعین محتوای فسفر
مقدار ۵ میلیلیتر از عصارههای برگ و ریشه و نمونه شاهد با پیپت برداشته شد و در بالن ژوژه ۲۵ میلیلیتری ریخته شد. سپس مقدار ۵ میلیلیتر معرف وانادات مولیبدات به بالن اضافه شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد. در نهایت شدت رنگ ایجاد شده در نمونه شاهد، استانداردها و نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازهگیری شد. در نهایت، غلظت فسفر در نمونهها طبق رابطه زیر (۲-۱۵)، بر حسب گرم درصد محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
P%=ad 100v/200m Dm (۲-۱۵)
که در آن:
a: غلظت فسفر در نمونه بر حسب میلیگرم در لیتر
D: عدد رقت
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m: وزن نمونه گیاه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گیاه
شکل ۲-۷-منحنی و معادله استاندارد فسفر
۲-۸-۶-کلسیم
مقدار ۱۰ میلیلیتر از عصاره‌ی تهیه شده در ارلن مایر ۱۰۰ میلیلیتری ریخته شد و ۴۰ میلیلیتر آب مقطر و ۸ میلی‌لیتر سود ۴ نرمال به آن اضافه شد. سپس ۰۲/۰گرم معرف پاتون ریدر به آن اضافه شد تا رنگ محلول صورتی شود، آنگاه عمل تیتراسیون با EDTA ۰۱/۰ نرمال با استفاده از بورت تا ظهور رنگ ارغوانی ادامه یافت. در نهایت مقدار کلسیم موجود در نمونه ها، طبق رابطه زیر بر حسب درصد گرم محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
CA٪ =( XV)/(am25)*(100/D.m) (۲-۱۶)
که در آن:
a : حجم نمونه پیپت شده
V : حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m : وزن نمونه گیاه که خاکستر شده است
D.m: درصد ماده خشک گیاهی
X : حجم E.D.T.A مصرفی برای تیتراسیون
۲-۸-۷- منیزیم
مقدار ۱۰ میلیلیتر از عصاره‌ی تهیه شده در ارلن مایر ۱۰۰ میلیلیتری ریخته شد و ۴۰ میلیلیتر آب مقطر به آن اضافه شد. سپس به آن ۱ میلیلیتر تامپون کلروآمونیوم (۷۵/۶۷ گرم کلرور آمونیوم در ۷۵۰ میلیلیتر آمونیاک غلیظ حل شد و با آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد) و ۱۰-۸ قطره از معرف اریکروم بلک تی (EBT) اضافه شد تا رنگ محلول آلبالویی شود، آنگاه عمل تیتراسیون با EDTA ۰۱/۰ نرمال با استفاده از بورت تا ظهور رنگ آبی ادامه یافت. در نهایت مجموع کلسیم و منیزیم موجود در نمونهها، طبق رابطه زیر (۲-۱۷)، بر حسب درصد گرم محاسبه شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
Mg%+Ca٪ =( XV)/(am25) (100/D.m) (۲-۱۷)
که در آن:
a : حجم نمونه پیپت شده
V : حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m : وزن نمونه گیاه که خاکستر شده است
D.m: درصد ماده خشک گیاهی
X : حجم E.D.T.A مصرفی برای تیتراسیون
از تفاضل مقادیر بدست آمده برای مجموع کلسیم و منیزیم و کلسیم، مقدار منیزیم نیز محاسبه شد (۲-۱۸)، ]امامی، ۱۳۷۵[.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.