دسترسی متن کامل – اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام …

۲۴۰۰

۲۵۵۰

۲۷۰۰

۲۸۵۰

۲۹۴۰

۲۹۷۰

۲۹۸۸

میزان محلول بردفورد (میکرولیتر)

۲-۷-۶-۳-۲-تعیین محتوای پروتئین محلول کل
۵۰ میکرولیتر از محلول عصاره رویی حاصل برداشته شد و ۲۹۵۰ میکرولیتر از معرف بردفورد به آن اضافه شد. سپس میزان جذب نمونههای عصاره و استاندارد پس از ۱۵ دقیقه در طول موج ۵۹۵ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، اندازهگیری شدند [Bradford, 1976].
شکل ۲-۴- منحنی و معادله استاندارد پروتئین
۲-۷-۶-۴- آنزیم پراکسیداز (POD)
۲-۷-۶-۴-۱-تهیه بافرهای سنجش
۱) بافر آب اکسیژنه (H2O2) 225 میلی مولار: برای این منظور ۴۵۰ میکرو لیتر H2O2 با بافر فسفات به حجم ۲۰ میلی‌لیتر رسانده شد. محلول‌ها به عنوان سوبسترا باید در هر بار اندازه‌گیری تازه باشند.
۲) بافر گایاکول ۴۵ میلی مولار: برای این منظور ۱۱۲ میکرولیتر گایاکول با بافر فسفات به حجم ۲۰ میلیلیتر رسانده شد.
۲-۷-۶-۴-۲-تعیین فعالیت آنزیم
بافر H2O2 به مقدار ۴۹۵ میکرولیتر و بافر گایاکول به همان مقدار در دمای پایین (ظرف حاوی یخ) با هم مخلوط شدند و به آنها ۱۰ میکرولیتر عصاره آنزیمی اضافه و سپس میزان جذب در طول موج ۴۷۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، اندازهگیری شد. در محلول بلانک به جای عصاره آنزیمی، ۱۰ میکرولیتر از بافر فسفات ۵۰ میلی مولار (۷ pH=) استفاده شد. فعالیت آنزیمی با استفاده از فرمول قانون بیر لامبرت و ضریب خاموشی گایاکول پراکسیداز (µM-1c-1m6/26)، محاسبه و فعالیت آنزیم در نهایت بر حسب µmol/g FW.min محاسبه شد [Cesar et al., 2010].
۲-۷-۶-۵-آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX)
۲-۷-۶-۵-۱-تهیه بافرهای سنجش
۱) محلول بافر فسفات ۲۵ میلیمولار و با pH برابر ۷٫
۲) بافر اندازه‌گیری: این بافر حاوی بافر پتاسیم فسفات، EDTA 1/0 میلیمولار، آسکوربیک اسید ۵/۰ میلی‌مولار و H2O2 ۱۰ میلی‌مولار است.
۲-۷-۶-۵-۲-تعیین فعالیت آنزیم
سنجش فعالیت آنزیم از طریق اندازه‌گیری اکسید شدن آسکوربات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج ۲۹۰ نانومتر برای مدت زمان ۱ دقیقه انجام شد. برای این منظور ابتدا نمونه بلانک (با حجم نیم میلی‌لیتر) حاوی ۴۹۰ میکرولیتر از بافر شماره ۲ و ۱۰ میکرولیتر بافرفسفات، نمونههای عصاره (با حجم نیم میلی‌لیتر) حاوی ۴۹۰ میکرولیتر از بافر شماره ۲ و ۱۰ میکرولیتر از عصاره آنزیمی تهیه شد و پس از بهمزدن (یعنی با گذاشتن پارافیلم بر روی کووت) سرعت واکنش آنزیمی به‌صورت تغییرات جذب بر زمان (OD/min) در طول موج nm290 برای ۱ دقیقه ثبت شد. فعالیت آنزیمی با ضریب خاموشی mM-1cm-18/2 محاسبه شد [Nakano and Asada, 1981].
۲-۷-۶-۶-آنزیم کاتالاز (CAT)
۲-۷-۶-۶-۱-تهیه بافرهای سنجش
محلول بافر فسفات ۲۵ میلیمولار و با pH برابر ۷
بافر اندازه‌گیری: این بافر حاوی بافر پتاسیم فسفات، EDTA 1/0 میلیمولار و H2O2 ۱۰ میلی مولار است.
۲-۷-۶-۶-۲-تعیین فعالیت آنزیم CAT
سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز از طریق اندازه‌گیری تجزیه آب اکسیژنه توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج ۲۴۰ نانومتر برای مدت زمان ۱ دقیقه انجام شد. برای این منظور ابتدا نمونه بلانک (با حجم نیم میلی‌لیتر) حاوی ۴۹۵ میکرولیتر از بافر شماره ۲ و ۵ میکرولیتر بافر فسفات، نمونههای عصاره (با حجم نیم میلی‌لیتر)، حاوی ۴۹۵ میکرولیتر از بافر شماره ۲ و ۵ میکرولیتر از عصاره آنزیمی تهیه شد و پس از بهمزدن (یعنی با گذاشتن پارافیلم بر روی کووت) سرعت واکنش آنزیمی به‌صورت تغییرات جذب بر زمان (OD/min)، در طول موج nm240 برای ۱ دقیقه ثبت شد. فعالیت آنزیمی با ضریب خاموشی µM-1c-1m40 محاسبه شد [Chance and Maehly, 1955].
۲-۸- عناصر معدنی ریشه و برگ
۲-۸- ۱- تهیه خاکستر
به منظور انداره گیری عناصر غذایی، پس از اتمام دوره آزمایش، برگها و ریشهها جدا شدند و پس از شستشوی دقیق، به مدت ۴۸ ساعت در آون با دمای ۷۵ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. پس از خشک شدن برگها، نمونهها با آسیاب برقی به صورت پودر در آورده شدند. پس از تهیه خاکستر از مواد گیاهی در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد، عصاره گیری با استفاده از ۱۰ میلی لیتر کلریدریک اسید ٢ نرمال و آب مقطر و رساندن به حجم ۵٠ میلی لیتر انجام شد ]امامی، ۱۳۷۵[.
۲-۸-۲-نیتروژن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.