اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus …

پایه Gf677

۲۶/۳ v-y

۰۷۱/۰ uv

۳۷۵/۰ z

۷۰/۸ u

۶/۳

پایه Gf677

۶۸/۱ y

۰۳۶/۰ w

۱۸۸/۰ a/

۲۰/۶ b/

۸/۴

پایه Gf677

جدول ۳-۱۲- اثر تیمار شوری بر محتوای پروتئینهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در برخی از ژنوتیپهای بادام و پایه GF677
میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانکن، در سطح احتمال ۱% اختلاف معنیداری با یکدیگر دارند.
۳-۴- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر وضعیت عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف در برگ و ریشه
۳-۴-۱- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوای سدیم برگ و ریشه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد، برهمکنش تیمار شوری و ژنوتیپ بر محتوای سدیم، نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر برگ و ریشه در سطح ۱%، معنیدار شد (جدولهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴). همچنین بر طبق نتایج بهدست آمده، برهمکنش تیمار شوری و ژنوتیپ بر نسبت سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، سدیم به منیزیم، سدیم به فسفر، سدیم به کلر در سطح ۱% معنیدار بود (جدولهای ۳-۱۵ و ۳-۱۶).
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که مقدار سدیم در برگهای تمامی ژنوتیپهای مطالعه شده، با افزایش غلظت شوری، بطور معنیداری افزایش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار افزایش غلظت سدیم در برگهای ارقام شاهرود ۱۲ و شکوفه، معنیدار نبود در حالیکه مقدار افزایش غلظت سدیم در برگهای سایر ژنوتیپهای مطالعه شده در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر نسبت به گیاهان شاهد، معنیدار بود (جدول ۳-۱۳). در مجموع، بیشترین غلظت سدیم در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر و در برگهای پایه GF677، مشاهده شد. غلظت سدیم در برگهای پایه GF677 در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر به طور معنیداری از سایر ژنوتیپهای مطالعه شده به جز (ارقام تونو، سهند و ژنوتیپهای ۱۶-۱ و ۳۰-۱۳)، بیشتر بود (جدول ۳-۱۳). این نتایج نشان میدهد که ژنوتیپهای پیوندی به طور موثری بر قدرت پایه در جلوگیری از جذب عناصر مضر توسط ریشهها و جلوگیری از انتقال آنها به بخش هوایی گیاه موثر است. محققین دیگر نیز، اثر تنش شوری کلرید سدیم را بر غلظت عناصر غذایی برگهای دو رقم نارنگی کلمانتین و پرتقال وانشگتن ناول که روی پایه کلئوپاترا پیوند شده بودند، بررسی و گزارش کردند که میزان تجمع سدیم در برگهای پرتقال واشینگتن ناول به طور معنی داری بیشتر بود [Banuls and Primo, 1995].
بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار سدیم ریشه تحت تاثیر نوع پیوندک و غلظت شوری قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری، مقدار سدیم ریشه، بطور معنیداری افزایش یافت. مقدار افزایش غلظت سدیم در ریشههای پایههایی که رقم شکوفه روی آنها پیوند شده بود در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر و در ریشههای پایههایی که رقمهای شاهرود ۱۲ و A200 روی آنها پیوند شده بودند در سطوح شوری ۴/۲، ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر در مقایسه با گیاهان شاهد، معنیدار بود. در حالیکه مقدار افزایش غلظت سدیم در ریشههای پایههایی که سایر ژنوتیپهای مطالعه شده روی آنها پیوند شده بودند در تمامی سطوح شوری در مقایسه با گیاهان شاهد، معنیدار بود. در مجموع، بیشترین غلظت سدیم در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر و در ریشههای پایههای شاهد (بدون پیوند، ۳۹/۱ درصد)، مشاهده شد. غلظت سدیم در ریشههای پایههای شاهد (بدون پیوند)، در این سطح از شوری به طور معنیداری از ریشههای پایههای پیوندی، بیشتر بود (جدول ۳-۱۴). این نتایج حاکی از آن است که در این سطح از شوری، ژنوتیپهای پیوندی (بخصوص ارقام شاهرود ۱۲ و شکوفه)، از طریق افزایش قدرت پایه توانستند به طور معنیداری از ورود سدیم به ریشهها و انتقال آن به قسمت هوایی گیاه جلوگیری نمایند. این نتایج با نتایج حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک گیاه مطابقت داشت. پایههای GF677 (پیوند نشده)، که بیشترین تجمع سدیم در برگ را داشتند، بیشترین درصد نکروزه شدگی و ریزش برگ را نیز، دارا بودند بطوریکه در پایان آزمایش این نهالها هیچ گونه برگ سبزی نداشتند. در تحقیقات انجام شده روی گیاهان مختلف تحت شرایط تنش شوری نشان داده شده است که سدیم، باعث عدم تعادل اسمزی، تخریب غشاهای سلولی، کاهش رشد، جلوگیری از تقسیم و بزرگشدن سلولها میشود [Szczerba et al., 2008; 2009]. همچنین، نتایج حاصل از مقایسه درصد سدیم ریشه و برگ نشان داد که درصد سدیم برگ در تمامی سطوح شوری و در تمامی ژنوتیپهای مطالعه شده بیشتر از درصد سدیم ریشه بود. این نتایج با نتایج رضایی و همکاران ] ۱۳۸۵[، مطابقت داشت. ایشان در تحقیقی با مطالعه اثر تنش کلرید سدیم بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر غذایی در پنج رقم زیتون گزارش کردند که غلظت سدیم در برگهای تمامی ارقام مورد مطالعه و در تمامی سطوح شوری بیشتر از درصد سدیم ریشه بود. همچنین آنها گزارش کردند، شوری باعث کاهش رشد رویشی گیاه میشود و این کاهش در قسمتهای هوایی گیاه بیشتر از ریشه بود که نشان میدهد، اندامهای هوایی زودتر از ریشه تحت تأثیر شوری قرار میگیرند.
۳-۴-۲- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوای نیتروژن برگ و ریشه
بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت شوری و نوع پیوندک بر مقدار نیتروژن برگ به طور معنیداری تاثیر داشت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری، مقدار نیتروژن در برگهای تمامی ژنوتیپهای مطالعه شده، کاهش یافت. کمترین مقدار نیتروژن در تمامی ژنوتیپهای مطالعه شده، در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر، مشاهده شد. مقدار کاهش غلظت نیتروژن در برگهای رقم شاهرود ۱۲، معنیدار نبود در حالیکه مقدار کاهش نیتروژن در برگهای رقم شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر نسبت به گیاهان شاهد، معنیدار بود. همچنین محتوای نیتروژن در برگهای ارقام نانپاریل، A200، تونو در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر و در ارقام مامایی، سهند و ژنوتیپهای ۱۶-۱، ۴۰-۱۳ و پایه GF677، در سطوح شوری ۴/۲، ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر بهطور معنیداری در مقایسه با گیاهان شاهد، کاهش یافته بود. در مجموع، کمترین محتوای نیتروژن در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر و در برگهای پایه GF677 (۰۱/۱%)، مشاهده شد (جدول ۳-۱۳). این نتایج با نتایج حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک مطابقت داشت. نتایج حاصل از بررسی درصد برگهای سبز، درصد نکروزه شدگی برگ و برگهای ریزش یافته در ژنوتیپهای مطالعه شده نشان داد که در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر به ترتیب رقمهای شاهرود ۱۲ و پس از آن رقمهای شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، دارای بیشترین درصد برگهای سبز و کمترین درصد نگروزه شدگی و ریزش برگ بودند. در نقطه مقابل در این سطوح از شوری، پایههای GF677 دارای بیشترین درصد نگروزه شدگی و ریزش برگ بودند. کمبود نیتروژن در گیاهان تحت شرایط تنش شوری به صورت زرد شدن برگها یا رنگ پریدگی (کلروز) به خصوص در برگهای پیر گیاه مشاهده میشود ]کافی و همکاران، ۱۳۷۸[. گزارش شده است، کاهش میزان تجمع نیتروژن در برگ گیاهان تحت شرایط تنش شوری میتواند ناشی از اثر آنتاگونیسی یون کلر درجذب نیترات، کاهش متابولیسم نیتروژن در اثر کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز برگ و کاهش مصرف آب بدلیل کاهش جذب آب توسط گیاه باشد [Grattan and Grieve, 1999].
نتایج نشان داد، محتوای نیتروژن ریشه در تمامی ژنوتیپهای پیوندی مطالعه شده، با افزایش غلظت نمک، افزایش یافت. روند تغییرات در محتوای نیتروژن ریشه در بین ژنوتیپهای مطالعه شده با یکدیگر اختلاف معنیداری را نشان داد. میزان افزایش در محتوای نیتروژن ریشههای پایههایی که رقمهای شاهرود ۱۲، شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، روی آنها پیوند شده بودند، معنیدار نبود. محتوای نیتروژن در ریشههای پایههایی که رقمهای تونو، نانپاریل و A200، روی آنها پیوند شده بودند، تنها در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر و در ریشههای پایههایی که رقمهای مامایی، سهند، ژنوتیپهای ۴۰-۱۳ و ۱۶-۱، روی آنها پیوند شده بودند، در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، افزایش یافته بود. محتوای نیتروژن در ریشههای پایه شاهد (بدون پیوند) در سطوح شوری ۴/۲ و ۶/۳ گرم در لیتر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، افزایش و در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافته بود. این نتایج نشان میدهد، رقمهای شاهرود ۱۲، شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، که در سطوح بالای شوری (۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر)، خصوصیات رشدی خود را بخوبی حفظ نمودند، علاوه بر اینکه، جذب نیتروژن توسط ریشههای پایه Gf677 را در مقایسه با پایههای شاهد (بدون پیوند)، به طورمعنیداری افزایش دادند، توانستند، نیتروژن را به نحو مطلوبی از ریشهها به برگها انتقال دهند بطوریکه میزان کاهش در محتوای نیتروژن برگهای رقم شاهرود ۱۲، در مقایسه با گیاهان شاهد، معنیدار نبود و محتوای نیتروژن در برگهای رقم شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، تنها در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر بهطور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافته بود (جدول ۳-۱۴).
۳-۴-۳- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوای پتاسیم برگ و ریشه
بر اساس نتایج به دست آمده، ژنوتیپهای پیوندی، پاسخهای متفاوتی در پاسخ به تنش شوری از خود نشان دادند. با افزایش شوری، غلظت پتاسیم در برگهای ارقام شاهرود ۱۲، شکوفه، نانپاریل، A200 و ژنوتیپ ۲۵-۱، تا سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر افزایش نشان داد در حالیکه مقدار پتاسیم در برگهای ارقام تونو، مامایی، ژنوتیپ ۴۰-۱۳ و پایه GF677، تا سطح شوری ۴/۲ گرم بر لیتر افزایش یافت و سپس با افزایش بیشتر شوری، مقدار پتاسیم در برگهای آنها کاهش نشان داد. همچنین مقدار پتاسیم در برگهای رقم سهند و ژنوتیپ ۱۶-۱، تنها تا سطح شوری ۲/۱ گرم بر لیتر افزایش یافت و سپس با افزایش بیشتر شوری، مقدار پتاسیم در برگهای آنها، کاهش یافت. در مجموع بیشترین محتوای پتاسیم در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر و به ترتیب در رقمهای شاهرود ۱۲ (۷۱/۱%) و شکوفه (۷۰/۱%)، مشاهده شد. این نتایج نشان میدهد که رقمهای شاهرود ۱۲ و شکوفه و پس از آنها، رقمهای نانپاریل، A200 و ژنوتیپ ۲۵-۱، از طریق افزایش مقدار پتاسیم میتوانند با اثرات منفی و مخرب سدیم مقابله کند (جدول ۳-۱۳). گزارش شده است که پتاسیم در حفظ تعادل اسمزی، باز و بسته شدن روزنهها موثر میباشد و اثرات مخرب سدیم را کاهش میدهد [Szczerba et al., 2008 and 2009]. نتایج حاصل ار بررسی مقدار پتاسیم در برگهای پایه GF677 نشان داد که با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن تا ۴/۲ گرم در لیتر، مقدار پتاسیم در برگهای این گیاه افزایش یافت و سپس با افزایش بیشتر شوری، مقدار آن کاهش یافت. گزارش شده است که پایه GF677 از طریق مکانیسم تدافعی ایجاد محدودیت در جذب و یا انتقال سدیم به قسمتهای هوایی و نیز حفظ سطح مناسبی از پتاسیم، میتواند شوری تا ۵۰ میلی مولار ( ۲/۵ دسی زیمنس بر متر) را تحمل کند ]اورعی و همکاران، ۱۳۹۰[. این نتایج با نتایج حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک نیز، مطابقت داشت. نتایج حاصل از بررسی تعداد برگهای سبز تولیدی و درصد برگهای سبز در این گیاه نشان داد که در تیمار ۴/۲ گرم در لیتر، ۷۷/۹۲% از برگهای این گیاه سبز بودند و در این سطح از شوری، این گیاه توانسته بود به طور میانگین ۳۳/۱۶ برگ جدید تولید نماید درحالیکه با افزایش بیشتر شوری، تعداد برگهای تولیدی و درصد برگهای سبز در این گیاه به شدت کاهش یافت.
نتایج حاصل از بررسی غلظت پتاسیم در ریشههای پایه GF677 نشان داد که مقدار شوری و نوع ژنوتیپ پیوندی بر مقدار آن موثر است. بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت پتاسیم در ریشههای پایههایی که رقمهای سهند، مامایی و ژنوتیپ ۱۶-۱، روی آنها پیوند شده بودند، تنها تا تیمار شوری ۲/۱ گرم در لیتر افزایش نشان داد در حالیکه در ریشههای پایههایی که رقمهای شاهرود ۱۲، شکوفه، نانپاریل، تونو، A200، ژنوتیپ ۴۰-۱۳، روی آنها پیوند شده بودند، تا تیمار شوری ۴/۲ گرم بر لیتر و در در ریشههای پایههایی که ژنوتیپ ۲۵-۱، روی آنها پیوند شده بودند، تا تیمار شوری ۶/۳ گرم بر لیتر افزایش یافت و سپس با افزایش بیشتر شوری، مقدار آن کاهش نشان داد. در مجموع کمترین محتوای پتاسیم در سطح شوری ۸/۴ گرم در لیتر و در ریشههای پایههای شاهد (بدون پیوند)، مشاهده شد (جدول ۳-۱۴). این نتایج حاکی از آن است که نوع پیوندک با توجه به میزان حفظ سرعت و قدرت رشدی خود در شرایط تنش شوری در جذب پتاسیم و انتفال آن به بخش هوایی موثر است. در بررسی اثر تنش شوری بر وضعیت عناصر غذایی پنج رقم زیتون، غلظت پتاسیم، در اثر شوری کاهش یافت که این کاهش در ریشه بیشتر از اندامهای هوایی بود ]رضایی و همکاران، ۱۳۸۵[. پتاسیم علاوه بر ایفای نقش اساسی در متابولیسم‌های حیاتی، در شرایط تنش شوری بسیار با اهمیت جلوه می‌کند به نحوی که مدیریت کارآمد پتاسیم در مقابل سدیم در گیاه در بقای آن در شرایط شوری اساسی است [Staples and Toenniessen, 1984]. برخی گیاهان توانایی این را دارند که سیتوپلاسم سلولهای خود را از کاهش شدید مقادیر پتاسیم محافظت کرده و از واکوئل‌ها به عنوان مخزنی برای بافر کردن یون پتاسیم بهره ببرند. در همین رابطه گیاهان متحمل، توانایی آن را دارند که مقادیر پتاسیم سیتوسولی خود را در حضور کلرید سدیم بهتر حفظ نمایند [Staples and Toenniessen, 1984].
نتایح حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر نسبت سدیم به پتاسیم در برگ و ریشه معنی دار شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در تمامی ژنوتیپهای مطالعه شده، با افزایش غلظت شوری، نسبت سدیم به پتاسیم در برگ افزایش یافت ولی مقدار افزایش آن در بین ژنوتیپهای بررسی شده با یکدیگر اختلاف داشت. افزایش نسبت سدیم به پتاسیم در برگهای ارقام شاهرود ۱۲ و شکوفه، نسبت به گیاهان شاهد، معنیدار نبود در حالیکه میزان افزایش در نسبت سدیم به پتاسیم در ژنوتیپ ۲۵-۱ و رقمهای نانپاریل و A200، در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر نسبت به گیاهان شاهد، معنیدار بود. در سایر ژنوتیپهای مطالعه شده، افزایش در نسبت سدیم به پتاسیم در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر نسبت به گیاهان شاهد، معنیدار بود (جدول ۳-۱۵). نتایج نشان دادند که نسبت سدیم به پتاسیم در ریشههای تمامی پایههای مطالعه شده، با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن بهطور معنیداری افزایش یافت. نسبت سدیم به پتاسیم در ریشههای پایههایی که ارقام شاهرود ۱۲ و شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، روی آنها پیوند شده بودند، در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر به طور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، افزایش یافت در حالیکه در ریشههای پایههایی که سایر ژنوتیپهای پیوندی مطالعه شده روی آنها پیوند شده بودند، در سطح شوری ۴/۲ و ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر و در پایههای شاهد (بدون پیوند)، در تمامی سطوح اعمال تیمار شوری به طور معنیداری نسبت به گیاهان شاهد، افزایش یافته بود. در مجموع، بیشترین نسبت سدیم به پتاسیم در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر و در ریشههای پایههای شاهد (بدون پیوند)، مشاهده شد (جدول ۳-۱۶). در تحقیقات قبلی، اثر تیمارهای شوری بر دانهالهای ۴ رقم بادام (آذر، سهند، تونو و نانپاریل) بررسی و گزارش شده است که با افزایش سطح شوری، مقدار سدیم، کلر و نسبت سدیم به پتاسیم در ساقه هر چهار رقم به طور معنیداری افزایش پیدا کرده بود بطوریکه کمترین میزان این نسبت مربوط به رقم سهند بود که نشاندهنده انتقال کمتر سدیم و کلر از ریشه به ساقه و انتقال مقدار زیاد پتاسیم یه بخش هوایی این رقم میباشد ]گریگوریان و همکاران، ۱۳۸۴[.
به طور کلی نتایج حاصل از بررسی غلظت سدیم، پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم در سطوح مختلف شوری در ژنوتیپهای بررسی شده نشان داد که مقدار جذب سدیم توسط ریشهها و انتقال آن به قسمت هوایی، (برگها)، در پایههای شاهد، (پیوند نشده)، در تیمارهای ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر به طور معنیداری از سایر ژنوتیپهای پیوندی مطالعه شده به جز (ارقام تونو، مامایی و سهند و ژنوتیپهای۴۰-۱۳ و ۱۶-۱)، بیشتر بود. از طرفی در این پایه، مقدار جذب پتاسیم توسط ریشهها و انتقال آن به بخش هوایی تا تیمار ۴/۲ گرم در لیتر افزایش نشان داد و سپس با افزایش بیشتر غلظت شوری، مقدار آن کاهش یافت. در حالیکه غلظت پتاسیم در برگهای رقمهای شاهرود ۱۲، شکوفه، نانپاریل، A200 و ژنوتیپ ۲۵-۱، تا سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر افزایش نشان داد. در واقع میتوان گفت یکی از مکانیسمهای پیوندک در مقابله با تنش شوری انتخاب یون پتاسیم در شرایط تنش و افزایش جذب این عنصر در مقایسه با سدیم است. از آنجایی که دو یون سدیم و پتاسیم در هنگام جذب توسط ریشهها با یکدیگر در رقابت میباشند، گیاهان متحملتر به شوری به طور انتخابی جذب پتاسیم به سدیم را ترجیح میدهند. گزارش شده است که گیاهان به صورت انتخابی جذب پتاسیم را به سدیم ترجیح میدهند ولی در صورت بیشتر بودن غلظت یون سدیم در محلول خاک، کمبود پتاسیم در گیاهان قطعی است ]حیدری شریف آیاد، ۱۳۸۰[. میزان جذب پتاسیم نسبت به سدیم در شرایط تنش بسته به نوع گونه گیاهی و میزان مقاوت آن به شوری متفاوت میباشد ]حیدری شریف آیاد، ۱۳۸۰[. همچنین، یکی دیگر از دلایل درصد سدیم کمتر در ژنوتیپهایی که در بالا به آنها اشاره شد در مقایسه با پایههای شاهد (پیوند نشده)، سرعت و قدرت رشدی بیشتر این ژنوتیپها در شرایط تنش شوری در مقایسه با پایههای شاهد (پیوند نشده) بود. این ژنوتیپها در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر به طور معنیداری تعداد برگ بیشتری نسبت به پایههای شاهد تولید کردند. این نتایج نشان میدهد که حتی در صورت جذب سدیم توسط ریشهها و انتقال آن به قسمت هوایی، این ژنوتیپها، سدیم را در بین تعداد بیشتری از برگهای تولیدی پخش میکنند و در نتیجه از سوختگی و نکروزه شدگی برگها جلوگیری میکنند. در واقع کاهش تجمع سدیم در برگها میتواند به دلیل سرعت رشدی بیشتر این ژنتیپها و پخش سدیم در تعدادی زیادی از برگها و رقیق شدن آن در برگها باشد.
۳-۴-۴- برهمکنش شوری و ژنوتیپ بر محتوای کلسیم برگ و ریشه
بر اساس نتایج این آزمایش، غلظت شوری و نوع پیوندک به طور معنیداری بر غلظت کلسیم برگ تاثیر دارد. در تمامی ژنوتیپهای مطالعه شده، با افزایش شوری، مقدار کلسیم برگ، کاهش یافت. میزان کاهش غلظت کلسیم در برگهای ارقام شکوفه، شاهرود ۱۲ و نانپاریل و ژنوتیپ ۲۵-۱، معنیدار نبود. درحالیکه مقدار کاهش کلسیم در برگهای ارقام تونو، مامایی، A200 و ژنوتیپ ۱۶-۱، در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر و در برگهای رقم سهند، ژنوتیپ ۴۰-۱۳ و پایه GF67، در سطوح شوری ۴/۲، ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر به طور معنیداری در مقایسه با گیاهان شاهد، کاهش یافته بود (جدول ۳-۱۳). این نتایج با نتایج حاصل از بررسی صفات مورفولوژیک مطابقت داشت. ارقام شاهرود ۱۲، شکوفه و پس از آنها رقم A200 و ژنوتیپ ۲۵-۱، دارای بیشترین درصد برگهای سبز و کمترین درصد برگهای نکروزه شده و ریزش یافته بودند که نشان دهنده تخریب کمتر دیواره سلولی برگهای آنها میباشد. این نتایج با نتایج سایر محققین نیز مطابقت داشت. بررسی اثر تیمار شوری کلریدسدیم بر میزان جذب عناصر غذایی در بادام تلخ در محیط کشت درون شیشه ای نیز نشان داد که با افزایش سطوح شوری، غلظت کلسیم کاهش یافت [Shibili et al., 2003]. در تحقیقات انجام شده روی گیاهان مختلف تحت شرایط تنش شوری نشان داده شده است که سدیم، باعث بر هم خوردن تعادل اسمزی، تخریب غشاهای سلولی، جلوگیری از تقسیم و بزرگشدن سلولها و در نتیجه کاهش رشد میشود [Szczerba et al., 2008 and 2009].
نتایج حاصل از بررسی مقدار کلسیم ریشه نشان داد که غلظت شوری و نوع پیوندک به طور معنیداری بر مقدار آن موثر است. غلظت کلسیم در ریشههای تمامی پایههای GF677، با افزایش غلظت شوری به طور معنیداری کاهش یافت و مقدار کاهش در غلظت کلسیم ریشه تحت تاثیر نوع پیوندک قرار گرفت. مقدار کلسیم ریشههای پایههایی که ارقام شکوفه و شاهرود ۱۲، روی آنها پیوند شده بودند، تنها در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر و در رقمهای نانپاریل، تونو و ژنوتیپ ۴۰-۱۳، در سطوح شوری ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر به طور معنیداری در مقایسه با گیاهان شاهد، کاهش یافته بود. در حالیکه در پایههایی که سایر ژنوتیپهای مطالعه شده روی آنها پیوند شده بودند، در سطوح ۴/۲، ۶/۳ و ۸/۴ گرم بر لیتر، معنیدار بود. مقدار کلسیم ریشهها در سطح شوری ۸/۴ گرم بر لیتر در ارقام شکوفه و شاهرود ۱۲، تنها ۱۱/۰% و در رقم نانپاریل، ۱۳/۰%، کاهش یافته بود در حالیکه در پایههایی که پیوندی روی آنها انجام نشده بود، مقدار کلسیم ریشهها ۲۴/۰% کاهش یافته بود (جدول ۱۴-۳). این نتایج حاکی ار آن است که ارقام شکوفه، شاهرود ۱۲ و پس از آن رقم نانپاریل و ژنوتیپ ۲۵-۱، به طور موثری در ممانعت از جذب سدیم توسط ریشهها و انتقال آن به قسمت هوایی عمل میکنند. این نتایج با نتایج رضایی و همکاران ]۱۳۸۵[، مطابقت داشت. این محقیقن، با بررسی اثر تنش شوری بر وضعیت عناصر غذایی پنج رقم زیتون گزارش کردند که غلظت کلسیم، در اثر شوری کاهش مییابد و این کاهش در ریشه بیشتر از اندامهای هوایی است. کلسیم در گیاهان نقش‌های بسیاری از مقادیر اندک در تنظیم برخی متابولیسم‌های سلولی گرفته تا مقادیر زیاد در ساختار دیواره سلولی دارد. این در حالی است که در شرایط تنش‌های محیطی بخصوص تنش شوری علاوه بر بروز تداخل کلسیم با برخی عناصر دیگر (مانند سدیم)، کارکرد این عنصر در فعالیت‌های حیاتی گیاه نقش ویژه‌ای در میزان تحمل به تنش پیدا می‌کند. توانایی کلسیم در تشکیل پیوندهای بین مولکولی سبب میشود که در پایداری و حفظ غشاها و دیواره سلول مهم باشد و از این طریق از ورود سدیم به داخل سلول جلوگیری می کند [Staples and Toenniessen, 1984]. از این سو، در ریشههایی که تحت شرایط تنش شوری مقدار کلسیم آنها کمتر کاهش یافته باشد، نفوذپذیری غشاء نیز به مقدار کمتری افزایش یافته و سدیم کمتری به داخل سلول وارد میشود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است