دسترسی متن کامل – اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus …

۱۹/۱

۵۵/۳

روشن

شیرین

سنگی

میانرس

خودناسازگار

شاهرود۱۲ و سهند

اسپور

دیرگل تا خیلی دیرگل

ایران

۴۰-۱۳

۱۹-۱۷%

۶/۰

۳/۳

بینابین

تلخ

خیلی سنگی

دیررس

خودناسازگار

مخلوط (شاخه یکساله+ اسپور)

دیرگل تا خیلی دیرگل

فرانسه

GF677

جدول ۲-۳-خصوصیات رشدی و وضعیت کمی و کیفی میوه در ژنوتیپهای مطالعه شده
۲-۴-اعمال تیمار شوری
به منظور اعمال تیمارهای شوری، از نمکهای طبیعی جمع آوری شده از دریاچه نمک استان قم، استفاده شد که ترکیب آن در جدول ۲-۴ ارائه شده است. به منظور اجتناب از ایجاد شوک ناگهانی و پلاسمولیز، افزودن نمکها به صورت تدریجی انجام گردید. بدین منظور، ابتدا گیاهان با تیمار ۴/۲ گرم در لیتر، آبیاری شدند و برای اعمال تیمار شوری با غلظت ۶/۳ و ۸/۴ گرم درلیتر روی گیاهان، در مرتبه دوم (۵/۳ روز پس از آغاز اعمال تیمار شوری)، با تیمار ۶/۳ گرم در لیتر آبیاری شدند. در نهایت، در مرتبه سوم گیاهانی که قرار بود با تیمار ۸/۴ گرم در لیتر نمک تیمار شوند، با این غلظت از نمک موجود در آب، آبیاری شدند و در نتیجه در مدت یک هفته پس از آغاز اعمال تیمار شوری، به غلظت نهایی رسانده شد.
میزان رطوبت خاک گلدانها در سطح ظرفیت مزرعه (FC)، قبل از انتقال گیاهان به گلدان، به کمک دستگاه صفحه فشار (مدل F1 شرکت تجهیزات رطوبت خاک کشور آمریکا[۴۱]) تعیین شد. آبیاری گلدانها با توجه به تغییرات وزن آنها و لحاظ نیاز آبشویی، انجام شد و به هر گلدان در هر بار از اعمال تنش شوری، ۹۹۰/۱ لیتر آب از تیمار مورد نظر، اضافه شد. بطوریکه در طی ۹۱ روز دوره آزمایش، تیمارهای شاهد و ۲/۱ گرم در لیتر، ۲۰ مرتبه، تیمار۴/۲ گرم در لیتر، ۱۹ مرتبه و تیمار ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر تیمار، ۱۷ مرتبه، اعمال شدند. تعداد دفعات کمتر آبیاری در سطوح ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر به دلیل کاهش سرعت رشد گیاهان و کاهش تبخیر و تعرق توسط آنها از یک طرف و وجود نمک بیشتر در خاک این گلدانها بود. این شرایط باعث حفظ رطوبت به مدت بیشتری شده و فاصله زمان بین دو آبیاری در این تیمارها را افزایش میداد و در نتیجه تعداد دفعات آبیاری در تیمارهای شوری با غلظتها بالاتر در طول دوره آزمایش نسبت به گیاهان شاهد، کاهش یافتند. همچنین، به منظور اطمینان از انجام نیاز آبشویی خاک گلدانها، پس از هر مرتبه آبیاری، زه آب تعدادی از گلدانها به طور تصادفی جمعآوری و هدایت الکتریکی و pH آنها اندازهگیری شد. در پایان آزمایش نیز، نمونه خاک، از هر یک از سطوح اعمال تیمار شوری، تهیه و آنالیز شد (جدول ۲-۵).
جدول ۲-۴-خصوصیات کیفی آب مورد استفاده پس از ایجاد سطوح شوری مورد نظر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.