سایت مقالات فارسی – اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus …

۶۰/۱۳۴ q-s

۸۰۵/۰ a

۲/۶۳۰ b-d

۶۰/۷۸۰ b-d

۴/۱۵۰ f-j

ماه دوم

تونو

۷۷۳/۰ c-e

۳۳/۴۹۵ i-l

۳۳/۶۲۹ l-n

۰۰/۱۳۴ r-t

۷۹۶/۰ ab

۴۷/۵۹۹ c-h

۴۰/۷۴۸ d-g

۹۳/۱۴۸ h-l

ماه سوم

تونو

میانگینهایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند
۳-۲-۱-۳-برهمکنش تیمار شوری و زمان بر تغییرات کلروفیل فلورسانس
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، برهمکنش زمان و شوری بر مقدار فلورسانس حداقل، فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغیر و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر در برگهای بالایی و پایینی در سطح ۱%، معنیدار شد (جدول ۳-۷).
بر اساس نتایج به دست آمده، میزان فلورسانس حداقل، در برگهای بالایی و پایینی با افزایش غلظت شوری، بطور معنیداری افزایش یافت. بیشترین فلورسانس حداقل، در هر سه ماه (ماه های اول، دوم و سوم) در گیاهانی که با تیمار ۸/۴ گرم در لیتر، آبیاری شده بودند، مشاهده شد (جدول ۳-۷).
میزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در برگهای بالایی و پایینی، تحت تاثیر اثر برهمکنش شوری و زمان قرار گرفت. با افزایش غلظت و مدت زمان اعمال تیمار شوری، فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در برگهای پایینی و بالایی کاهش یافت. کمترین میزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر در پایان ماه سوم، به ترتیب به میزان ۵۵/۵۵۵ و ۲۴/۳۶۲ در برگهای بالایی و ۸۸/۴۷۳ و ۴۵/۳۱۹ در برگهای پایینی و در گیاهانی با تیمار ۸/۴ گرم در لیتر، آبیاری شده بودند، مشاهده شد. این نتایج حاکی از آن است که فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در برگهای پایینی به مقدار بیشتری از برگهای بالایی کاهش مییابد (جدول ۳-۷). بررسی نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در برگهای بالایی و پایینی نشان داد که میزان آن در برگهای بالایی در ماه سوم و در برگهای پایینی در ماه دوم و سوم به طور معنیداری نسبت به ماه اول در تیمارهای ۶/۳ و ۸/۴ گرم در لیتر، کاهش یافته است. به طور کلی، کمترین نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در برگهای بالایی و پایینی به ترتیب به میزان ۶۸/۰ و ۶۴/۰ در ماه سوم و در گیاهانی که با شوری ۸/۴ گرم در لیتر تیمار شده بودند، مشاهده شد ( جدول ۳-۷).
بهطور کلی نتایج حاصل از بررسی تغییرات کلروفیل فلورسانس در ژنوتیپهای مطالعه شده تحت تنش شوری و زمان نشان داد، از تکنیک سنجش فلورسانس کلروفیل (شاخص Fv/Fm) می توان به عنوان یک روش سریع، حساس و غیر تخریبی به منظور بررسی میزان تنش وارد شده به گیاهان استفاده کرد. تنش حاصل از اعمال تیمار شوری روی گیاهان، از طریق افزایش میزان فلورسانس حداقل و کاهش میزان فلورسانس حداکثر، باعث کاهش فلورسانس متغیر، در گیاهان شد، بطوریکه نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر را از ۸۳/۰ در گیاهان شاهد به ۷۲/۰ در برگ های بالایی و ۷۰/۰ در برگ های پایینی در پایه GF677 و رقم سهند، کاهش داد. بر این اساس، کاهش یاد شده نشانه تنش مخرب در گیاهان مذکور است. علاوه بر شدت تنش، مدت زمان اعمال تنش نیز در بروز علائم آسیب، تعیین کننده بود. اعمال تنش به مدت دو و سه ماه، منتج به تایید تاثیر مخرب تنش مداوم سه ماهه روی گیاهان شد، در حالیکه گیاهان تنش دو ماهه را به طور موفقیت آمیزتری تحمل کردند. در مجموع، شاهرود ۱۲، به عنوان متحملترین رقم در برابر تنش شوری تشخیص داده شد. این رقم در غلظت ۶/۳ گرم در لیتر (۳/۷ دسی زیمنس بر متر)، کاهش معنیداری در فاکتورهای کلروفیل فلورسانس نشان نداد.
جدول ۳-۷-برهمکنش تیمار شوری و زمان بر میزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغیر و متغیر به حداکثر در برگهای بالایی و پایینی در برخی از ژنوتیپهای بادام و پایه GF677

نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر در برگ های پایینی (Fv/Fm) دامنه فلورسانس در برگهای پایینی (Fv) فلورسانس حداکثر در برگ های پایینی (Fm) فلورسانس حداقل در برگ های پایینی
(Fo)
نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر در برگهای بالایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.