اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (Prunus …

میانگین هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار با یکدیگر دارند.
۳-۲-۱-۲-برهمکنش زمان و ژنوتیپ بر تغییرات کلروفیل فلورسانس
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد، برهمکنش زمان و ژنوتیپ بر مقدار فلورسانس حداقل، فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغیر و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر در برگهای بالایی و پایینی در سطح ۱%، معنیدار شد (جدول ۳-۶).
نتایج نشان داد که میزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در برگهای بالایی و پایینی با افزایش مدت زمان اعمال تیمار شوری در تمامی ژنوتیپهای مورد مطالعه، به طور معنیداری کاهش یافت. کمترین میزان فلورسانس متغیر و فلورسانس حداکثر، در پایان ماه سوم مشاهده شد. بر طبق نتایج به دست آمده، بین ژنوتیپهای مطالعه شده، در ماههای اول، دوم و سوم از نظر میزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، اختلاف معنیداری وجود داشت. کمترین میزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در ماه سوم به ترتیب در ژنوتیپهای ۱۶-۱، رقم سهند، پایه GF677، مشاهده شد (جدول ۳-۶).
میزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در هر سه ماه، در برگهای پایینی کمتر از برگهای بالایی بود که احتمالا به دلیل پیر بودن برگهای پایینی و جوانتر بودن برگهای بالایی گیاه میباشد. شدت کاهش فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغیر، در برگهای پایینی در ماه سوم با شدت بیشتری از برگهای بالایی رخ داد که می تواند به دلیل اثر شدیدتر تنش در برگهای پایینی گیاه باشد (جدول ۳-۶). بررسی نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در برگهای بالایی و پایینی نشان داد که نسبت آن در ماه سوم در تمامی ژنوتیپهای بررسی شده، کمتر از ماه های اول و دوم بود، بطوریکه میزان کاهش آن در برگهای بالایی در ژنوتیپ ۱۶-۱، رقمهای مامایی، سهند و پایه GF677 در ماه سوم نسبت به ماه اول معنیدار بود، در حالیکه در رقمهای تونو، نانپاریل، شکوفه، شاهرود ۱۲، A200 و ژنوتیپهای ۲۵-۱، ۴۰-۱۳، میزان کاهش آن معنیدار نبود (جدول ۳-۶).
کاهش نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر (Fv/Fm)، در برگهای پایینی در رقمهای سهند، تونو، مامایی، A200 و ژنوتیپهای ۱۶-۱، ۴۰-۱۳ و پایه GF677 در ماه سوم نسبت به ماه اول معنیدار بود در حالی که در رقمهای شاهرود ۱۲، نانپاریل، شکوفه و ژنوتیپ ۲۵-۱، میزان کاهش معنیدار نبود. این نتایج حاکی از آن است که شدت تنش وارد شده به برگهای پایینی بیشتر از برگهای بالایی است (جدول ۶). نتایج به دست آمده با با نتایج رنجبر و همکاران [۲۰۰۶] و کداد و همکاران [۲۰۱۰]، مطابقت داشت. این پژوهشگران نیز، گزارش کرده بودند که میزان فلورسانس متغیر و نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در تمامی ارقام بادام مورد مطالعه به طور معنیداری کاهش یافت، ولی میزان کاهش آنها، در بین ارقام بررسی شده، با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان داد. آنها کاهش نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، را به دلیل تاثیر تنش شوری و تنش سرمایی بر محدودیت کارایی دستگاه فتوسنتز بیان کرده بودند. شوری نیز، همانند سرما، باعث بسته شدن روزنه های گیاهی در شرایط تنش شده و از این طریق موجب محدودیت در کارایی سیستم فتوسنتزی میشود. از طرفی مقدار فلورسانس کلروفیل به عنوان معیاری برای سنجش سالم بودن غشای تیلاکوئیدی و کارایی نسبی انتقال الکترون از فتوسیستم II به فتوسیستم I در نظر گرفته میشود. نسبت Fv/Fm حداکثر کارآیی کوآنتومی فتوسیستم II برای تبدیل نور جذب شده به انرژی شیمیایی را نشان می دهد. تنشهای محیطی با تأثیر بر فتوسیستم II باعث کاهش این نسبت می شوند [Morison and Videng, 1995].
جدول ۳-۶-برهمکنش ژنوتیپ و زمان بر میزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغیر و متغیر به حداکثر در برگهای بالایی و پایینی بعد از اعمال تنش شوری

نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر در برگهای پایینی
(Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهای پایینی
(Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ های پایینی (Fm) فلورسانس حداقل در برگهای پایینی
(Fo)
نسبت فلورسانس متغیر به فلورسانس حداکثر در برگهای بالایی
(Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهای بالایی
(Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ های بالایی (Fm) فلورسانس حداقل در برگهای بالایی
(Fo)
زمان ژنوتیپ
۰۰۰۱> ۰۰۰۱> ۰۰۰۱> ۰۰۰۱> ۰۰۰۱> ۰۰۰۱> ۰۰۰۱>
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.