منابع مقالات علمی : اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته …

فصل چهارم : نتایج
۴- نتایج ۶۹
۴-۱ مطالعه فعالیت حرکتی ۶۹
۴-۲- اضطراب ۷۱
۴-۳- تأثیر دریافت اتوسوکسیماید بر آزمون شنای اجباری ۷۲
۴-۴- اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دورهی تکوین بر ناحیهی سجافی پشتی ۷۸
فصل پنجم : بحث و نتیجهگیری
۵- بحث و نتیجهگیری ۸۳
منابع و مأخذ ۸۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای نر در گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .Open field 69
نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای ماده در گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .Open field 70
نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین مدت زمان حضور در بازوی باز در موشهای نر گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ماز بعلاوه مرتفع. ۷۱
نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین مدت زمان حضور در بازوی باز در موشهای ماده گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ماز بعلاوه مرتفع. ۷۲
نمودار ۴-۵- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موشهای نر گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۳
نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موشهای ماده گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۴
نمودار ۴-۷- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم بین موشهای نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۵
نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم بین موشهای ماده گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۶
نمودار ۴-۹- مقایسه میانگین دفعات غوص در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موشهای نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۷
موشهای ماده گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید. ۷۸
نمودار ۴-۱۱- مقایسه میانگین تعداد نورونهای CSP+ بین موشهای نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ناحیه هسته سجافی پشتی. ۷۹
نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین تعداد نورونهای CSP+ بین موشهای ماده گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ناحیه هسته سجافی پشتی. ۸۰
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- ساختار مولکول اتوسوکسیماید ۹
شکل۱-۲- ساختار مولکول فلوکستین ۱۶
شکل ۳-۱- تست اسمیر (اسپرمهای موش صحرایی) ۵۹
شکل ۳-۲- دستگاه تست فعالیت حرکتی ۶۰
شکل ۳-۳- دستگاه ماز بعلاوه مرتفع ۶۱
شکل ۳-۴- آزمون شنای اجباری ۶۳
شکل ۳-۵- پرفیوژن ۶۵
شکل ۴-۱- هسته سجافی پشتی در گروه های کنترل، شاهد و تیمار ۸۱

فصل اوّل

مقدّمه

۱- مقدّمه