پژوهش – اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی …

۴-۱ مقایسه فعالیت حرکتی

به منظور بررسی فعالیت حرکتی موشها، تست Open field انجام گرفت. آنالیز داده های بدست آمده نشان میدهد تعداد دفعات عبور موشهای نر گروه دریافت کننده ساخارین از خطوط نسبت به گروه کنترل، افزایش معنیداری را از نظر آماری نشان داد (P<0.01). (نمودار ۴-۱).
ethosuximide
نمودار ۴-۱- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای نر در گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .Open field
**P<0.01در مقایسه با گروه کنترل
تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای ماده در گروه های دریافت کننده ساخارین نسبت به گروه کنترل، افزایش معنیداری را از نظر آماری نشان داد (P<0.001). تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای ماده گروه دریافت کننده اتوسوکسیماید نیز نسبت به گروه کنترل، افزایش معنیداری را از نظر آماری نشان داد (P<0.01) (نمودار ۴-۲).
ethosuximide

نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای ماده در گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .OPEN FIELD

P<0.001در مقایسه با گروه کنترل

**P<0.01 در مقایسه با گروه کنترل

۴-۲- تأثیر دریافت ساخارین و اتوسوکسیماید بر میزان اضطراب در آزمون ماز بعلاوه مرتفع

آنالیز داده های بدست آمده نشان داد مدت زمان حضوردر بازوی باز در موشهای نر سه گروه تفاوت معنیداری را از نظر آماری نشان نداد (نمودار ۴-۳).
ethosuximide

نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین مدت زمان حضور در بازوی باز در موشهای نر گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ماز بعلاوه مرتفع.

بین سه گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

مدت زمان حضوردر بازوی باز در موشهای ماده گروه دریافت کننده اتوسوکسیماید نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری را از نظر آماری نشان داد (P<0.05). مدت زمان حضوردر بازوی باز در موش های ماده گروه دریافت کننده اتوسوکسیماید نسبت به گروه ساخارین کاهش معنیداری را از نظر آماری نشان داد (P<0.01) (نمودار ۴-۴).
ethosuximide

نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین مدت زمان حضور در بازوی باز در موشهای ماده گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در ماز بعلاوه مرتفع.

P<0.05* در مقایسه با گروه کنترل

P<0.01## در مقایسه با گروه ساخارین

۴-۳- تأثیر دریافت ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون شنای اجباری

مدت زمان بیحرکت ماندن در روز اول آزمون شنای اجباری در نرهای گروه دریافت کننده اتوسوکسیماید نسبت به گروه کنترل از نظر آماری کاهش معنیداری نشان داد (P<0.01). مدت زمان بیحرکت ماندن در روز اول آزمون شنای اجباری در نرهای گروه دریافت کننده اتوسوکسیماید نسبت به گروه دریافت کننده ساخارین از نظر آماری کاهش معنیداری نشان داد (P<0.05) (نمودار ۴-۵).
ethosuximide

نمودار ۴-۵- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین موشهای نر گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید.

**P<0.01 در مقایسه با گروه کنترل

P<0.05در مقایسه با گروه ساخارین

مدت زمان بیحرکت ماندن در روز اول آزمون شنای اجباری در ماده های سه گروه از نظر آماری تفاوت معنیداری نشان نداد (نمودار ۴-۶).
ethosuximide

نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین
موشهای ماده گروه های کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید.

بین سه گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

مدت زمان بیحرکت ماندن در روز دوم آزمون شنای اجباری در نرهای سه گروه از نظر آماری تفاوت معنیداری نشان نداد (نمودار ۴-۷).
ethosuximide

نمودار ۴-۷- مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم بین موشهای نر گروه کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید.

بین سه گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

مدت زمان بیحرکت ماندن در روز دوم آزمون شنای اجباری در ماده های گروه دریافت کننده ساخارین نسبت به گروه کنترل از نظر آماری کاهش معنیداری نشان داد (P<0.05). مدت زمان بیحرکت ماندن در روز دوم آزمون شنای اجباری در ماده های گروه دریافت کننده اتوسوکسیماید نسبت به گروه دریافت کننده ساخارین از نظر آماری افزایش معنیداری نشان داد (P<0.05). (نمودار ۴-۸).
ethosuximide