آیا رضایت و ارزش با یکدیگر متفاوت است؟

 عمده ترین تفاوت­های ارزش و رضایت عبارتند از:

· ارزش نتیجه فرایند مقایسه شناختی میان انتظارات و عملکرد است، در مقابل رضایت یک پاسخ ارزیابی کننده عاطفی است.

· رضایت یک ترکیب پس از خرید است، اما ارزش مستقل از زمان استفاده از محصول بوده و یک ترکیب پیش یا پس از خرید است.

· رضایت یک رویکرد تاکتیکی است که راهنمایی جهت بهبود محصولات و خدمات موجود است

مشتریان کنونی را مد نظر دارد، اما ارزش آینده­نگر است و یک رویکرد راهبردی است که به دنبال ارزیابی این امر است که چگونه می­توان برای مشتری ایجاد ارزش کرد و احتیاجات آنان را برآورده ساخت.

· ارزش مشتریان پیشین، کنونی و بالقوه را در نظر دارد، در حالیکه رضایت بر مشتریان کنونی متمرکز است.

· رضایت فقط به محصولات عرضه کننده توجه دارد، در مقابل ارزش عرضه کننده و رقبا را با هم در نظر دارد (44).