گزارش، شرح و سنجش دیدگاه‌های تازه درباره‌ی علم دینی با تأکید بر دیدگاه‌های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا و بیژن عبدالکریمی ۹۲- قسمت ۳

مقدمه ۱۱۹۱٫ تفاوت علم و فناوری ۱۲۰نقد و سنجش ۱۲۴۲٫ امتناع علم دینی و امکان فناوری دینی ۱۲۶نقد و سنجش ۱۲۷۳٫ علم دینی و حوزه

Read More

Share

گزارش، شرح و سنجش دیدگاه‌های تازه درباره‌ی علم دینی با تأکید بر دیدگاه‌های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا و بیژن عبدالکریمی ۹۲

 دانشکده ادیانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته دین شناسیعنوان پایان نامه:گزارش، شرح و سنجش دیدگاه‌های تازه درباره‌ی علم دینیبا تأکید بر دیدگاه‌های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان،

Read More

Share