Posts

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، دانش آموز، دانش آموزان

1383. فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی، مجله المپیک، سال دوازدهم، شماره 2 پیاپی، تابستان ، صص 37-51. برازنده، علی. 1377. بررسی عوامل مؤثر در گذراندن اوقات فراغت کارمندان... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، اوقات فراغت جوانان، پسران نوجوان

تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد. 5-2- بحث و بررسی سؤال اول این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی والدین بر نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد می... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، افراد فعال

ن نمونه آماره t درجه آزادی مقدار معنی داری فعال 174 28/41 11/10 77/0 28/5 380 000/0 غیر فعال 208 97/35 48/9 66/0 چنانچه در جدول 4-9 مشاهده می شود میانگین حمایت دوستان برای افراد غیر فعال 36 و برای افراد فعال 41... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، افراد فعال، خانواده ها

ق همسانی دورنی (آلفای کرونباخ) ‌اندازه گیری شده است. متغیر حمایت والدین با 13 سوال دارای پایایی 78/0 و خرده مقیاس های حمایت عاطفی والدین، حمایت اطلاعاتی والدین و حمایت ابزاری والدین به... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، دانش آموز، دانش آموزان

کند. یافته ها مؤکد آن است که اهمیت حمایت اجتماعی برای فعالیت بدنی بر مبنای وضعیت اجتماعی- زبانی متغیر بوده و حمایت های محیطی نقش محدودی را در بین افراد شمالی بازی می کند. یاون هیو135و... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، استرس، بزرگسالان

عنوان کرد که حمایت اجتماعی تأثیر مثبتی بر مشارکت در فعالیت های ورزشی دارد و زنانی که حمایت اجتماعی اطرافیان و خانواده را دریافت کردند، فعالیت بدنی بیشتری داشته اند. هینی و... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، مشارکت زنان، سازمان ملل

نوع پیوندهایی که دارند از منابع حمایتی برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می کنند. به طوری که هر اندازه روابط اجتماعی گسترده تر باشد میزان دسترسی به منابع حمایتی بیشتر می شود (رستمی... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، سلسله مراتب، نوجوان و جوان

که مورد احترام کسی می باشد، ستوده می شود، به او عشق می ورزند، از او مراقبت می کنند و امنیت را برایش فراهم می کنند. حمایت اطلاعاتی به انواع مختلف اطلاعات، دانش و توصیه هایی که در شبکه... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، سلامت روان، بهداشت روان

عملی، فعالیت بدنی گفته می شود. در واقع فعالیت جسمانی طیف گسترده ای از فعالیت با شدت های مختلف از قبیل قدم زدن، دویدن، پریدن و فعالیت های ورزشی را شامل می شود. فعالیت فیزیکی مناسب باید... ادامه مطلب | Share it now!


پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، بهداشت روان، دانش آموزان

پی دارند. معمولاً افرادی که در کار و اشتغال روزانه ی خود، انگیزه و رغبت لازم را ندارند و از روی اجبار و اکراه به انجام آن می پردازند، به مرور زمان دچار نوعی ناراحتی روانی و عصبی و نیز... ادامه مطلب | Share it now!