دسته: No category

منابع مقاله درباره دینامیکی

ا میانگین ۶۰% جدول ۵-۵: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۱ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط تکیهگاهی C2 شماره نوع توزیع نوع مکانیزم خرابی* بار نهایی (N) میانگین تراز... ادامه مطلب | Share it now!

منابع مقاله درباره دینامیکی، توزیع شده

افتار تراز بار سرویس (N) تراز بار نهایی (طراحی) (N) بافتار ۱ ۳۰۰۰ ۴۵۰۰ بافتار ۲ ۳۰۰۰ ۴۷۰۰ بافتار ۳ ۵۲۰۰ ۸۰۰۰ شکل ۵-۱۳: فلوچارت طراحی بافتارهای کشبستی ۵-۶- تحلیل خرابی این تحلیلها، در... ادامه مطلب | Share it now!

منابع مقاله درباره رفتار پایدار، محدودیت ها

پلان شکل ۵-۲: بافتار۲؛ الف- نمای سهبعدی، ب- پلان شکل ۵-۳: بافتار۳؛ الف- نمای سه بعدی، ب- پلان ۵-۲-۱- شرایط مرزی در تحلیلهای انجام شده بر روی هر کدام از بافتارها، شرایط تکیهگاهی مختلفی در... ادامه مطلب | Share it now!

منابع مقاله درباره مدلسازی، رفتار پایدار

در معادله (۴-۱۹) علامت مثبت، بارگذاری و علامت منفی، باربرداری را نشان میدهد. شکل ۴-۵: روش Riks و مرحله اول تحلیل مرحله دوم (تکرار روی صفحه نرمال): حل همزمان معادلات تعادل خطی سازه شده و... ادامه مطلب | Share it now!

منابع مقاله درباره مدلسازی، رفتار پایدار، نقطه مرجع، استراتژی

آشفتگیهای خارجی پرداخته شده است. لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته که نشان میدهد توزیعهای خودتنش میتواند نقش مهمی در ظرفیت باربری نهایی، سختی، نوع مکانیزم خرابی، شل شدگی عناصر... ادامه مطلب | Share it now!

منابع مقاله درباره دینامیکی، رفتار پایدار، تحلیل مسیر

حالتی که سازه فاقد گسیختگی مربوط به کابلهاست) و این به دلیل شلشدگی برخی از کابلها در سازه میباشد که منجر به کاهش سختی سازه میشود. پس هر چه سختی سازه کمتر شود، فرکانس مربوط به مدهای... ادامه مطلب | Share it now!

منابع مقاله درباره دینامیکی، مدل دینامیکی، نیروهای خارجی، کنترل بهینه

مکانیزمهای بینهایت کوچک فعال میشوند، سختی افزایش پیدا میکند. برای مثال Motro و همکارانش ، Oppenheim و Williams نشان دادند که جابهجایی مربوط به گرهها، با نیروهای اعمال شده متناسب نیست. Motro و... ادامه مطلب | Share it now!