پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، زین العابدین

دانلود پایان نامه

تدبیر سمومات و دفع هوام و حشرات والله الموفق و المستعان و فی شافی‌الانعام»
نستعلیق 17 سطری، کاتب: ابوالقاسم بن اسماعیل، تاریخ تحریر: شنبه 6 ذی‌الحجه 1258، کاغذ: نخودی فرنگی، 169 گ 5/21×15، عناوین و حاشیه و خطوط روی برخی عبارات به شنگرف، یادداشت مالکیت مصطفی حسینی خوانساری به تاریخ 1358ق.، جلد: تیماج قهوه‌ای با حاشیه زنجیره‌ای، اهدایی در خرداد 1373.

مفرح القلوب = قانونچه (ترجمه ـ ) = شرح قانونچه (35379)171 (فارسی)

مؤلف: محمد اکبر بن محمد شاه ارزانی دهلوی (ـ 1134ق.)
ترجمه و شرحی است بر کتاب «قانونچه» محمود بن محمد چغمینی (ـ745ق.)172
نستعلیق محرر 1167ق. اهدایی مقام معظم رهبری در اردیبهشت1386.

مفردات نامی= مفردات معصومی 173 (48530) (فارسی)
مؤلف: نظام الدین میر محمد معصوم بن سید صفاهی حسینی ترمذی بهگری متخلص به نامی. مولف سراینده نگارنده تاریخ سند و از نزدیکان اکبر پادشاه (963-1014ق.) می باشد وی جز محمد معصوم نگارنده قرابادین معصومی می باشد وی این کتاب را با بهره برداری از کتاب اختیارات بدیعی و جز آن در 26باب به انجام رسانده است.
آغاز:«بسمله، حمد خداوند کوکش بدرکبریا – هست برابر همه حشمت شاه گدا… اما بعد بر رأی عافیت آرای ارباب نظر.»
انجام موجود : «دردهای فرمین کهنه شده را نافع بود دیگر خوردن … .»
نستعلیق 19سطری،کاتب: نامعلوم ، تاریخ کتابت :قرن 12ق.، کاغذ: نخودی ، 72گ14*25، عناوین به شنگرف ، مصدراست به چند برگ درفهرست مطالب وچند دستور نسخه جهت قولنج و قوه باه ودیگر بیماریها ، قسمت بالایی برگ اول نسخه دیگری درده سطر بصورت چلیپایی نوشته شده است ، جلد: تیماج زرشکی ضربی لچک وترنج (هردوطرف جلد)، ارسالی از اداره کل ارشاد اسلامی ، اردیبهشت 91.

مقاصد الاحباء فی اسرارالاطباء(7249) (فارسی)
مؤلف: محمد هاشم بن محمد طاهر طهرانی طبیب(صاحب کتاب مفتاح الشفاء مذکور)
کتابی است در امر مباشرت وجماع که مؤلف درمقدمه به فضائل دنیوی و اخروی آن اشاره می کند ، کتاب مرتب است بر مقدمه و چهارمقاله و خاتمه ، مقدمه در بیان سبب منی واختلاف انزال 2- مقاله اول در تشریح صنعت اعضای تناسل و کیفیت تولد جنین 3-مقاله دوم در بیان منافع و مضار جماع 4- مقاله سوم در بیان ادویه و اغذیه مفرده باهیه مولود مقلله منی 5- دربیان مرکبات (درکتاب آمده باب دوم که ظاهرا اشتباه است )
آغاز:«بسمله، الحمد لله الذی خلق الانسان من طنین ثم جعله نسله من … اما بعد چنین گوید فقیر حقیر جانی غریب … .»
انجام: «ساعتی صبر نمایند تا احساس بلوغ و سوزش کنند موجب نعوظ قوی می شود واگر سوزش زیادتی نمود باقی چند قطره روغن بچکاند .»
نسخ تحریری 22سطری ،کاتب: مهدی بن ملازین العابدین نجف آبادی ، تاریخ کتابت : 20جمادی الثانی 1282.، کاغذ: نخودی آهارمهره ، 64گ5/25*5/14، ابواب وفصلها وذیل بعضی کلمات به شنگرف ، ممهور است به مهر با سجع : رئیس الحکماء عبدالباقی ، جلد: مقوا با پوشش پارچه ، خریداری آستان قدس ، مهر 1328.

مطلب مشابه :  مقاله درموردتحلیل داده، حقوق و دستمزد، جمعیت شناختی، امنیت شغلی

مفتاح الحکمه 174 (45189) (فارسی)
مؤلف: درویش محمد حکیم امنا آبادی(امین آبادی)
مولف مرید حضرت شیخ فرید شکر گنج (-665ق.) است که دردیباچه منثور آمده است و موضوع کتاب درشناختن امراض ودرمان بیماری های مالت که مشروح آمده است :شناختن اخلاط ، علامات بلغم، علامات درد، علامات نبض ، علاج صداع ، علاج دوار ، علاج صرع ، علاج … این کتاب درامر تسر به سال 1309 ق. چاپ شده است اما درفهرست مشار نامی ازاین کتاب نیامده است.
آغاز:«بسلمه ، حمد نامحدود و منت نامعدود مرحکیمی را که بقانون حکمه بالغه وصفت کامله طبیبی خردمند روشن ضمیر- اگردرطبابت بود بی نظیر.»
انجام: «هر ادویه مفرد ومرکب را بجای خود و محل مخصوص در عمل آورد.»
نستعلیق 15سطری،کاتب: نامعلوم ، تاریخ کتابت : 1054ق.، کاغذ: حنایی ، 17گ 19*5/12، عناوین به شنگرف ، اوراق معلق به حواشی توضیحی ، اوراق آسیب دیده و رطوبت رسیده شدید و وصالی شده ، جلد: تیماج مشکی ، خریداری آستان قدس از میرداد محمد اسلام ، 31/2/90.

منافع افضلیه175(7521)(فارسی)
کتابی است مشتمل بر فاتحه و سی منفعت و خاتمه176 از علی افضل بن محمد امین قزوینی مشتهر به قاطع که آن را در سنه 1051(مطابق با لفظ غنا) بجهت یکی از دوستان خود موسوم به غیاث الدّین علی تألیف نموده است.
نستعلیق مخلوط به شکسته، کاتب نامعلوم، تاریخ تحریر قرن دوازدهم، کاغذ نخودی، 28-30س، 50گ 19×28، جلد تیماج فرنگی، خریداری آستان قدس در مهرماه 1329.

المنجح فی التداوی من صنوف الامراض و الشکاوی (منتخب ـ)= الفتح فی التداوی = ذخیره العطار من مفردات ابن بیطار (منتخب ـ ) (38105) (عربی)
مؤلف متن: ابوسعید بن ابراهیم (یا ابراهیم بن ابوسعید بن ابراهیم) متطبب مغربی علائی، صاحب تصنیفاتی چون «کنزالحکماء و مطلب الاطباء و العلماء»، «الالواح فی الادویه للامراض» (منتخب کنزالحکماء) و «المقاصد».
عصر وی دقیقاً معلوم نیست. حیات مغربی در قرن 7 و 8 ق. مقرون به صواب است.
نسخ 12 سطری، کاتب: محمد علی، تاریخ تحریر: 1250ق.، کاغذ: شکری آهارمهره فرنگی، 17گ 15×8/8، عناوین به سرخی، جداول اوراق به
سرخی و لاجورد و سیلو، جلد: میشن یک‌لای قهوه‌ای، اهدایی مقام معظم رهبری در مهر 1386.

مَنحَه الشفاء = مجربات حکیم‌الملک اردستانی (27818) (عربی)
مؤلف: میرمحمدمهدی مشهور به حکیم‌الملک اردستانی (قرن 11ق.)، وی از طرف اورنگ زیب عالمگیر (1069-1118ق.) لقب حکیم‌الملک گرفته است. رساله‌ای است در بیان انواع بیماریها و مجربات مؤلف با استناد بر اقوال اطبائی چون ابوعلی سینا، جالینوس، عمادالدین محمود و غیره.
نسخه‌های خطی کتاب بسیار کمیاب است.
آغاز: «بسمله. نسخه شریفه من مجربات السید میرمحمدمهدی المخاطب بحکیم الملک اردستانی و سمیتها بمنحه الشفاء فی کتاب الرحمه لیس للطبیب ان یبرء المریض علیه لکن»
انجام: « یدق و یتحلل و … الحمص بماء قراح و یسلخ و یشرب علیه ماء قاترا (کذا) مره بعد اخری تمت»
دیوانی 15 سطری، کاتب: محمداکبر مخاطب بن حکیم علیخان، تاریخ تحریر: قرن 12ق.، کاغذ: نخودی فرنگی وصالی شده، 14گ 32×12، عناوین به سرخی، ظهر برگ اول مطالبی در طب و ادعیه نوشته شده، جلد: تیماج عنابی فرنگی با حاشیه زنجیره‌ای ضربی، اهدایی مقام معظم رهبری در دی 1380.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعرتبه بندی، و رتبه بندی، عوامل کلیدی، توسعه صادرات

موجز القانون(8980)(عربی)
مختصر فوق العاده مشهوری است از تألیفات علاءالدّین علی بن ابی الحزم القرشی معروف به ابن النفیس(متوفی در ذیقعده سنه 687) که بر آن اثر کثرت اشتهار شروح چندی نوشته شده از جمله شرح برهان الدّین نفیس بن عوض کرمانی مذکور در صفحات قبل(ذیل حرف شین)، و مشتمل است بر چهار فن(هر فن منقسم بر دو سه جمله و هر جمله منقسم بر چند جزء یا باب) باین شرح:
– فی قواعد جزئی الطب(علمیه و علمیه) بقول کلی.- فی الادویه و الاغذیه المفرده و المرکبه.- فی الامراض المختصه بعضو عضو و اسبابها و علاماتها و معالجاتها.- فی الامراض التی لا تختص بعضو دون عضو و اسبابها و علاماتها و معالجاتها.
آغاز:«بسمله، حمد له ، فقد رتبت هذاالکتاب علی اربعه فنون الاول فی قواعد جزئی الطب اعنی .»
انجام: «وکان تدبیر هم واحدا واستعملوا دواء جالینوس وغیره من العلاج المذکورتم … .»
صدرا اوراق حاوی مطالب طبی و ذیلا 2ورق حاوی مطالب پزشکی ضمیمه است.
نسخ و نستعلیق 13سطری ،کاتب: محمد رضا بن محمد مقیم ، تاریخ کتابت : 15شعبان 1092.، کاغذ: نخودی آهارمهره فرنگی ، 208گ19*13، عناوین به شنگرف، روی برخی عبارات به شنگرف وسرخی خط کشیده شده ، نقش سجع بامهر: مهر با سجع « عبده حسین الموسوی» ، اوراق معلق به حواشی ، ظهر ورق آخر حاوی مطالب پزشکی است ، جلد: گالینگور با عطف و گوشه تیماج قهو ه ای، اهدایی بنیاد شهید تهران ، فروردین 1378.

مؤکّد المحبّه بین المحبّ (المرء) و من أحبّه = الباه (رساله فی ـ ) (22210) (عربی)
مؤلف: (احتمالاً) جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی شافعی (ـ911ق.) صاحب «المقامه الفستقیه»177.
رساله مختصری است در بیان داروهای مناسب جهت تقویت قوه باه در یک فرع و دو اصل و یک باب.
ظاهراً نسخه چاپ نشده و با جستجوی زیاد، نشانی از این رساله در منابع دیده نشد.
آغاز: «بسمله. الحمدلله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی … و بعد فقد رغب الیّ بعض الاخوات و تردد الی زماناً بعد زمان فی وضع مختصر جامع للادویه المقویه … و سمّیته مؤکد المحبه بین المحبّ و من أحبّه و رتّبته»
انجام: «فهو اکل من هذا جاح [الدجاج] و ادمن علیه سمن حتی یکاد تعجز [یعجز] عن الحرکه و الله تعالی اعلم بالصّواب و الیه المرجع و المآب»
نسخ 23 سطری، کاتب: زکریا بن محمد محلّی شافعی، تاریخ تحریر [به قرینه مجموعه]: 1060 یا 1061ق.، کاغذ: حنایی آهارمهره، 3 گ 25×16، عناوین به شنگرف، جداول به شنگرف و لاجورد، کمندها به لاجورد، جلد: مقوا با عطف و گوشه پارچه، اهدایی مقام معظم رهبری در فروردین 1374.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقسیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، آزمون فرضیه

النزهه المبهجه فی تشحیذ الاذهان وتعدیل الامزجه (15717) (عربی)
مؤلف: شیخ داوود بن‌ عمر اَنْطاکی‌ (د مکه‌، ۱۰۰۷ یا ۱۰۰۸ق‌/۱۵۹۸ یا ۱۵۹۹م‌)، پزشک‌ نامدار، ادیب‌، فیلسوف‌ و متکلم‌ نابینای انطاکی‌، مشهور به‌ ضریر و بصیر صاحب کتاب تذکره اولی الالباب که آنرا در مقدمه و هشت باب و خاتمه بشرح زیر تألیف و بنام مولانا درویش چلبی بن مصطفی موشح نموده.
خلاصه دستورهای پزشکی است مشتمل بر بعضی نقلها از بزرگان اطباء وتجربه های خود مولف و پس ازکتاب معروف خود نگاشته است تا آخرین تالیفات وی باشد ، این کتاب دارای 8 باب و یک خاتمه است. نسخه حاضر از باب اول تا نیمه باب الثامن را شامل است و ناقص الآخرمی باشد .
آغاز:«بسمله ، سبحان من سجدت له جیاه الاجرام صاغره وامتزجت بحکمته لانتاج الاخلاط.»
انجام موجود: «والقی فی النار بقیت الکتابه … بما ندمع.»
نسخه دیگر شماره 14406 آستان قدس تحریر 1262ق
نسخ 15سطری ، تاریخ کتابت :قرن 12ق.،کاغذ:نخودی فرنگی آهارمهره، 323گ19*2/14،عناوین به شنگرف ، روی برخی عبارات به شنگرف ، اوراق وصالی شده و رطوبت رسیده ، جلد: مقوا باعطف وگوشه میشن قهوه ای سوخته ،خریداری آستان قدس ، اردیبهشت 1367.

نفائس الطب= رساله درعلم طب= رساله اویس178 (43892) (فارسی)
مؤلف:قاضی جلال الدین شیخ اویس بن محمد لطیفی(-930ق.)
رساله ای در طب در درمان با اغذیه وادویه در 4 مقاله : 1- دربیان بعضی قواعد حفظ صحت 2- دربیا
ن ادویه مفرده 3- دربیان اغذیه مرضی ف با سربندهای درخور ، 4- دربیان مرکبات مجربه مستعمله از مفرحات و معاجین وغیرها در 20 فصل: 1- مفرحات 2- معاجین ، تریاق ها 3- جوارشات 4- اطریفلات 5- اشربه و مربیات 15- سفوفات 20- در ادویه عین. نسخه حاضر ناقص الطرفین

دیدگاهتان را بنویسید