پایان نامه با واژه های کلیدی ارباب رجوع، بیمارستان، کدهای اخلاقی، حق الزحمه

دانلود پایان نامه

اولیه کدهای خاص مدیران و نه در حوزه ااخلاق فردی طراحی گردید.در روش پرسشنامه ای سوالاتی در زمینه موضوع تحقیق و در محدوده کدها طرح گردید ،و پس از تنظیم به شکل پرسشنامه در چندین نوبت و به شیوه دلفی در اختیار خبرگان اخلاق حرفهای قرار دادیم تا با پاسخگویی به پرسشنامه اطلا عاتی را در زمینه سوالات مطرح شده و مربوط به شناسایی کدها و نیز وزن دهی به آنها در اختیار ما قرار دهند،تا با جمع بندی به شناسایی کدهای مورد پژوهش بپردازیم، و نیز در بخش دوم تحقیق جهت تبیین کدها، کدهای شناسایی شده از طریق فن دلفی را از طریق پخش پرسشنامه بین مدیران بیمارستانهای خصوصی و دولتی قرار دادیم و مدیران بیمارستانها با تعیین کد بودن یا نبودن موارد طراحی شده از طریق فن دلفی و نیز امتیاز دادن به کدهای مورد تائیدشان دادههای خام را جهت تحلیل آماری در اختیار ما قرار دادند.

3-7)روایی و پایایی پرسشنامه
روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنی صحیح و درست بودن است، مقصود از روایی این است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد، اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی ،1386 ،ص288). جهت اطمینان از صحت طراحی پرسشنامه، با انجام مصاحبههای گوناگون با اساتید اخلاق حرفهای کدهای برگرفته شده از موسسه مشاوران مدیریت آمریکا به پرسشنامه اولیه جهت ارائه به خبرگان برای شناسایی کدهای بومی اخلاق حرفهای مدیران طراحی گردید. مقصود از پایایی88 آن است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه‌ی آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک”، معرف پایایی کامل است. (خاکی، 1379، ص245)
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا تعداد 30 پرسشنامه در جامعه‌ی مورد نظر توزیع و جمع‌آوری گردید و پس از وارد کردن داده‌ها، با استفاده از نرم افزار Spss ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید.
فرمول محاسبه‌ی آلفای کرونباخ به شرح زیر است.

α=k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_sum^2 ))
k: تعداد زیرمجموعه‌ی سئوال‌های پرسشنامه
Sj2: واریانس نمرات هر زیر مجموعه
S2: واریانس کل
معمولاً آلفای کمتر از 6،0 پایایی ضعیف، 6،0 تا 8،0 قابل قبول و بالاتر از 8،0 نشان دهنده‌ی پایایی بالا می‌باشد. بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است.
در این تحقیق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌ی اولیه، داده‌ها وارد نرم‌افزار Spss گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب موردنظر برای پرسشنامه‌ها به شکل زیرتعیین گردید.
جدول 3-1آماره پایایی
تعداد سوالات
αکرونباخ
متغییر
10
0.834
تعهد من به ارباب رجوع
2
0.721
تعهد من درمورد درستی رفتارهای مالی
6
0.798
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
18
0.801
کل سوالات

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیانضباط کارکنان

3-8)محدودیت‌های تحقیق
نگرانی احتمالی بعضی از اعضاء و نمونه آماری از افشای اطلاعات ونیز مواجه شدن با ناشناخته ها و تغییرات ممکن در اثر تدوین کدهای اخلاقی بومی که ممکن بود گرد آوری اطلاعات را با اختلالاتی مواجه کند.
تعداد زیاد بیمارستان ها، اعم از خصوصی و دولتی، در سطح شهر تهران همراه با پراکندگی گسترده، ممکن بود در جمعآوری دادههای مربوط به تحقیق اخلال ایجاد کند که با استفاده از شیوههای مناسب نمونهگیری، انتخاب مناسب جامعه هدف ونیز همکاری مناسب مدیران بیمارستانی میتوان بر این مسائل غلبه کرد .

3-9) روش تحلیل داده ها
تحلیل داده ها در این تحقیق در سه مرحله صورت گرفته است. ابتدا از طریق فن دلفی و رجوع به متخصصان اخلاق حرفهای به شناسایی کدهای اخلاق حرفهای برای مدیران سطوح مختلف بیمارستانی پرداخته شد در وهله دوم وزن کدها از طریق آزمون آماری فریدمن و با استفاده از نرم افزار spss و نیز شیوه میانگینگیری از وزن دهی به کدها حاصل از توزیع پرسشنامه بین مدیران بیمارستانهای بخش خصوصی و دولتی سنجیده شد و در مرحله سوم با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار spss کدهای شناسایی شده مورد آنالیز قرار گرفتند، تا در انتها جواب پرسشهای تحقیق اعم از پرسش اصلی و پرسشهای فرعی به دست آمد.

3-9-1) پرسشهای پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت
این پرسشنامه و پیشنویس صرفاً از ترجمه مجموع کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت آمریکا حاصل گردید که جهت بومی سازی و نیز متناسب سازی با مبحث اخلاق مدیریت در بیمارستانها با استفاده از فن مصاحبه با خبرگان جهت تهیه پرسشنامه اولیه تغیراتی در آن صورت گرفت.
کدهای در نظر گرفته شده
آیا این مورد یک کد اخلاقی برای مدیران اداری بیمارستانی است
در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهمیت مورد نظر شما برای این کد،به ترتیب اهمیت از ا تا5 برای هر دسته از مدیران کدام یک میباشد؟

مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی

بلی
خیر
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
تعهد من به ارباب رجوع
1- من
به ارباب رجوع با درستی،صلاحیت،استقلال، واقع بینی و‌ بصورت ‌‌حرفه‌ای خدمات را ارائه خواهم داد.

2- من بصورت متقابل با ارباب رجوع ، انتظارات واقع بینانه از منافع ونتایج خدمات خود را بنا خواهم نهاد.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهرهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، صلاحیت شخصی، مبانی نظری

3- من صرفاً وظایفی را خواهم پذیرفت که برای آن تجربیات و صلاحیت لازم را برای انجام داشته باشم و من تنها کارکنانی را که دانش وتوانایی ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بکار خواهم گرفت.

4- قبل از پذیرش خدمت،من مطمئن خواهم شد که با ارباب رجوع درباره تفاهم متقابل درمورد اهداف،محدوده برنامه کار و ترتیبات حق‌الزحمه اقدامات لازم را بعمل آورده‌ام.

5- من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع که اطلاعات عمومی نیستند را محرمانه تلقی خواهم کرد وگامهای معقولی را برخواهم داشت که ‌مانع از دسترسی افراد غیر‌‌‌مجاز‌به آنها گردد‌و از امتیاز حقوق مالکانه نه توسط خود و نه بیمارستان یا ارباب رجوع دیگر بدون اخذ مجوز از ارباب رجوع استفاده نخواهم کرد.

6- من از تضاد منافع وظهورآن احتراز خواهم نمود و اگر مواردی پیش آید که با قضاوت و یا اهداف واقع‌بینی من تداخل کند،بیدرنگ آنها را برای ارباب رجوع فاش خواهم نمود.

7- من چنانچه ببینم که در موردی درستی و واقع‌گرایی من ممکن است مورد سوال قرار گیرد، پیشنهاد خواهم نمود که از گرفتن آن مشاوره معاف شود.

8- من از دعوت کارکنان دیگر سازمانها جهت استخدام بدون مشورت قبلی با مدیران آن سازمانها،خودداری خواهم کرد.

تعهدات من در مورد درستی رفتارهای مالی
9- من پیشاپیش با ارباب رجوع درباره مبانی حق الزحمه و هزینه‌ها توافق خواهم کرد‌ و ارقام معقولی که با خدمات ارائه شده ومسئولیت‌های پذیرفته شده باشد را مطالبه خواهم نمود.

10-من حق دلالی،پاداش یا سایر مزایا را از اشخاص ثالث در ارتباط با توصیه به ارباب رجوع بدون اطلاع ورضایت قبلی ارباب رجوع قبول نخواهم نمود‌ و پیشاپیش هر گونه منافع مالی به شکل کالا یا خدمت در رابطه با توصیه ارائه شده به ارباب رجوع را به وی فاش خواهم کرد.

تعهدات من به عموم و حرفه
11- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه کار نادرست،رفتار مخاطره آمیز یا فعالیت‌های غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح داخل یا خارج و نیز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

12- من به حقوق همکاران خودم و نیز دیگر همکاران در دیگر سازمانها و نیز حقوق دیگر موسسات مشاورهای احترام خواهم گذاشت واطلاعات یا روشهای اختصاصی آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.

13- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، کارکنان و عموم به درستی وبه شکل حرفه‌ای نشان خواهم داد.

14- من خدمات خود را به روشهای فریبنده،اغوا کننده ویا به صورتی که موجب بدنام کردن موسسات مشاوره مدیریت و یا حرفه مشاوره گردد،تبلیغ نخواهم نمود.

مطلب مشابه :  مقاله درموردسطح معنادار، حقوق و دستمزد

15- اگر من تخلفی از کدها رامشاهده کنم، آن را به مدیران ارشد سازمان و مرکز کنترل بر نحوه اجرای صحیح کدها اعلام خواهم نمود و وفاداری به کد را در بین سایر اعضایی که به جای من کارمیکنند،ارتقاء خواهم بخشید.

3-9-2) پرسشنامه ارائه شده جهت ارائه به نخبگان برای اجرای فن دلفی

با استفاده از روش مصاحبه و کمک گرفتن از اساتید و با بررسی دقیق اصلاحاتی درپرسشنامه اولیه به گونهای که متناسب با مبحث مدیریت بیمارستانی در تهران بزرگ باشد پرسشنامهای با چارچوب اولیه زیر جهت ارائه به صاحبنظران و خبرگان اخلاق حرفهای فراهم گردید.

کدهای در نظر گرفته شده
آیا این مورد یک کد اخلاقی برای مدیران اداری بیمارستانی است
در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهمیت مورد نظر شما برای این کد،به ترتیب اهمیت از ا تا5 برای هر دسته از مدیران کدام یک میباشد؟

مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی

بلی
خیر
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
تعهد من به ارباب رجوع
1- من به ارباب رجوع به صورت حرفهای (درستی،صلاحیت،استقلال، واقع بینی) خدمات را ارائه خواهم داد.

2- – من صرفاً وظایفی را خواهم پذیرفت که برای آن تجربیات و صلاحیت لازم را برای انجام داشته باشم

3 – قبل از پذیرش خدمت،من مطمئن خواهم شد که درمورد اهداف،محدوده برنامه کار و ترتیبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفا
هم رسیدهایم.

4 من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع که اطلاعات عمومی نیستند را محرمانه تلقی خواهم کرد وگامهای معقولی را برخواهم داشت که ‌مانع از دسترسی افراد غیر‌‌‌مجاز‌به آنها گردد

5- ‌ از امتیاز حقوق مالکانه نه توسط خود و نه بیمارستان یا ارباب رجوع دیگر بدون اخذ مجوز از ارباب رجوع استفاده نخواهم کرد.

6- من از تعارض منافع وظهورآن اجتناب خواهم نمود و اگر مواردی پیش آید که با قضاوت و یا اهداف واقع‌بینی من تداخل کند،بیدرنگ آنها را برای ارباب رجوع فاش خواهم نمود.

7- من تنها کارکنانی را که دانش وتوانایی ارائه خدمت بصورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بکار خواهم گرفت.

8- من از دعوت کارکنان دیگر بیمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلی با مدیران آن بیمارستانها و رضایت تام آنها،خودداری خواهم کرد.

تعهدات من در مورد درستی رفتارهای مالی
9- من پیشاپیش با ارباب رجوع درباره مبانی حق الزحمه و هزینه‌ها توافق خواهم کرد‌ و ارقام معقولی که با خدمات ارائه شده ومسئولیت‌های پذیرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم نمود.

10-اگر اربابرجوع را برای گرفتن خدمات پزشکی یا پیراپزشکی راهنمایی کنم از آن پزشک یا مرکز پزشکی و یا پیراپزشکی که ارباب رجوع با راهنمایی من به آنجا برود پول، کالا و یا خدماتی دریافت نخواهم

دیدگاهتان را بنویسید