پایان نامه ارشد رایگان درمورد درجه توافق

دانلود پایان نامه

93
3-4-2 تعیین حجم نمونه 93
3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی 95
3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی 97
3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی 98
3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک 99
3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA) 100
3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری 103
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 104
مقدمه 105
4-1 جمع آوری داده 106
4-1-1 طراحی پرسشنامه 106
4-1-2 پرسش شوندگان 107
4-2 محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل 109
4-2-1 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه 110
4-2-2 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه سه گروه 113
4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه 116
4-4 تعیین میزان توافق نظر 122
4-4-1 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی هزینه 123
4-4-2 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی زمان 127
4-5 ارائه راهکارهای پیشگیری 132
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 133
مقدمه 134
5-1 خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق 136
5-2 پیشنهادات 141
5-1-2پیشنهادات اجرایی 141
5-2-2 پیشنهاد تحقیقات آتی 144
5-3 محدودیتهای پژوهش 145
منابع 146

پیوست الف- علل تأخیر پروژه های عمرانی 150
پیوست ب- 100 عامل بروز ادعا در قراردادهای ساخت 152
پیوست ج- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه کارفرما 155
پیوست د- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه مشاور 159
پیوست ذ- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه پیمانکار 163
پیوست ر- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه کارفرما 167
پیوست ز- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه مشاور 171
پیوست ژ- رتبه بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه پیمانکار 175
پیوست س- میانگین گیری و رتبه بندی عوامل دعاوی هزینه 179
پیوست ش- میانگین گیری و رتبه بندی عوامل دعاوی زمان 183
پیوست چ- پرسشنامه 187

فهرست جداول صفحه
جدول 4- 1 اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه کارفرما 110
جدول 4-2 اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه مشاور 111
جدول 4-3 اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه پیمانکار 112
جدول 4-4 اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه کارفرما 113
جدول 4-5 اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه مشاور 114
جدول 4-6 اولویت بندی علل ادعای زمان از دیدگاه پیمانکار 115
جدول 4-7 عوامل برتر ادعای هزینه 116
جدول 4-8 15 عامل مشترک برتر ادعای هزینه 117
جدول 4-9 عوامل برتر ادعای زمان 118
جدول 4-10 15 عامل مشترک برتر ادعای زمان 119
جدول 4-11 مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای هزینه از دیدگاه سه گروه 120
جدول 4-12 مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای زمان از دیدگاه سه گروه 121
جدول 4-13 درصد توافق نظر مشاور و پیمانکار در ادعای هزینه 124
جدول 4-14 درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعای هزینه 125
جدول 4-15 درصد توافق نظر پیمانکار و کارفرما در ادعای هزینه 126
جدول 4-16 درصد توافق نظر پیمانکار و کارفرما در ادعای زمان 128
جدول 4-17 درصد توافق نظر مشاور و کارفرما در ادعای زمان 129
جدول 4-18 درصد توافق نظر مشاور و پیمانکار در ادعای زمان 130
جدول 4-19 خلاصه نتایج توافق نظر بین گروهها 131
جدول 5-1 علل محتمل بروز دعاوی هزینه 136
جدول 5-2 علل محتمل بروز دعاوی زمان 137

مطلب مشابه :  تحقیق درباره، ، ،

مقدمه
در سال های اخیر افزایش تقاضای پروژه های ساخت که به دلایل مختلفی رخ داده است باعث گردیده که سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف
احداث و اجرای پروژه های ساخت گردد. پروژه های ساخت اهدافی چون هزینه، زمان و کیفیت را دنبال می کنند و آنچه این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد طرح دعاوی می باشد که به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری حاصل می گردد. این ادعا معمولا” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی و یا زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز می کند.
دعاوی معمولا” در دو حوزه زمان و هزینه مطرح می شوند. تأخیر یکی از مهمترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی کشور است که در طول سالهای گذشته در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصیص یافته به پروژه ناشی از افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضایتی ذی النفعان، مردم و مشتریان و در نهایت از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان می گردد. از طرف دیگر وجود موانع قانونی، برآورد نادرست احجام و هزینه ها، تأخیر در تخصیص بودجه مناسب به پروژه ها نیز اثرات منفی بسیاری بر روی زمان بندی و اجرای با کیفیت پروژه ها خواهند داشت که همگی زمینه و بستر طرح دعاوی در پروژه های ساخت را مهیا می سازند.
با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا در دو حوزه اصلی هزینه و زمان احساس گردید.
این تحقیق با موضوعیت شناسایی عوامل اصلی محتمل بروز دعاوی ابتدا سعی در شناسایی عوامل اصلی دارد همچنین از آنجا که دعاوی در پروژه می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد و دخیل و درگیر در پروژه مطرح گردد این عوامل به تفکیک از دیدگاه سه گروه اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران سنجیده شده است. در نهایت عوامل مشترک مهم که از اولویت بیشتری نزد سه گروه برخوردار بودند تعیین گردیده و میزان درصد توافق نظر آنها برآورد می گردد. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و در بین جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. ارزیابی داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Excell صورت پذیرفت.
در انتهای پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت کشور ارائه گردیده است.

مطلب مشابه :  مقاله درموردفرهنگ اسلامی، فرهنگ سازمانی، امام خمینی، انقلاب اسلامی

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جدیدی نیست؛ اما نکته تاریک آن، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثر بخشی فرایند ادعا و چکونگی پاسخگویی به آن می باشد. بر پایه چنین نگاهی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف دعاوی انجام شده است.(باری1، 2000)
بکارگیری کلمه” ادعا” نوعی واکنش احساسی به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است.
این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل در هم شکستن روابط، تضاد دیدگاهها و نیاز به حکمیت و داوری همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کارو پرداخت هزینه های گزاف میانجامد. (برادلی و لانگفورد2 ، 1987)
برای پرهیز از رخداد چنین مواردی، از سال 1985 تا 1994 تحقیقات متعددی بر روی دعاوی صورت گرفته که در پی این بررسی ها، دو راه حل برای پیشگیری از اینگونه موارد ارائه شد.(اسکات3، 1992)
1- بازبینی جزئیات مفاهیم حقوقی موجود در بندهای قرارداد
2- تخصیص ریسک به قراردادها

Barry-1
Bradley&Langford-2
Scott-3
از طرف دیگر پیچیدگی های روز افزون و در حال رشد مراحل اجرای پروژه های عمرانی، مسایل بسیاروگاها” جدیدی مطرح می گردد، که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح به وضوح مشخص نیست. بسیاری از تغییرات مورد نیاز در حین اجرای پروژه شناسایی می شوند، چرا که کارفرما همزمان با پیشرفت کار و بررسی نتایج حاصله قادر است نیازها و انتظارات خود را بهتر ارزیابی و تعریف نماید. با شناسایی امکانات سیستم برنامه ریزی شده، ممکن است نیاز به فعالیتهای جدید و یا تغییر فعالیتهای خاص احساس شود و یا حتی در حین وجود خطرعدم برآوردن تقاضای تعریف شده، تقاضای دیگری نیز تعریف شود . این امر باعث مسائلی در طرح می شود که حتی ممکن است اجرای کل طرح را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در کل تعداد مواردی که باعث تغییر یا اصلاح در پروژه می شوند زیاد هستند، اما آنچه اهمیت دارد فاکتور توافق ویا عدم توافق طرفین است. که در صورت حادث شدن عدم توافق بین ذی النفعان پروژه یعنی پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران، ادعا به وجود می آید.
همچنین تأخیر در پروژه

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقسیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، رضایت شغل، نیازهای اطلاعاتی، روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید