تحقیق رایگان با موضوع زنجیره تامین، شبیه سازی، برنامه ریزی خطی، شبکه زنجیره

دانلود پایان نامه

ر مهم مدل سازی در این است که واقعیت را در حد امکان ساده، اما با جزئیات لازم ارائه دهد، به عبارتی از هیچ یک از محدودیت مهم دنیای واقعی صرف نظر نکند.
برنامه ها برای همیشه ایجاد نمی شوند. عبارت یک برنامه به افق برنامه ریزی از پیش تعیین شده محدود می شود. بر اساس طول افق برنامه ریزی و اهمیت تصمیمی که باید گرفته شود، وظایف برنامه ریزی معمولا در سه سطح مختلف طبقه بندی می شوند:
برنامه ریزی بلند مدت
برنامه ریزی میان مدت
برنامه ریزی کوتاه مدت
تصمیمات در سطح برنامه ریزی بلند مدت، تصمیمات استراتژیک نامیده می شوند و باید پیش نیازهای توسعه یک سازمان یا زنجیره تامین را در آینده ایجاد نمایند.آنها معمولا برای چندین سال اثرات بلندمدت و قابل توجهی دارند. در محدوده تصمیمات استراتژیک، در سطح برنامه ریزی میان مدت که تصمیمات تاکتیکی نامیده می شوند، شرح مختصری از عملیات های متداول را معین می کند. افق برنامه ریز از شش ماه تا 24 ماه می باشد و توانایی رسیدن به توسعه های فصلی تقاضا را دارا می باشد. تصمیمات در سطح برنامه ریزی کوتاه مدت که تصمیمات عملیاتی نامیده می شوند، پایین ترین سطح برنامه ریزی است که باید همه ی فعالیت ها را به صورت دستورالعمل برای اجرا و کنترل مشخص کند و به بالاترین رده از جزئیات و دقت نیاز دارد. افق برنامه ریزی در اینجا یک روز تا سه ماه می باشد.
به عنوان مثال فعالیت و نقل را در یک سیستم در نظر بگیرید. انتخاب مدل حمل و نقل، تعیین اندازه بار و توزیع امکانات وسایل نقلیه ی مختلف به ترتیب مثال هایی از تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی می باشد.

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین[5]
سیستم زنجیره تامین شامل اجزای مختلفی از تامین کننده مواد اولیه تا مشتری نهایی می باشد، هریک از آنها اجزاء این سیستم یکپارچه، خود دارای زیرسیستم هایی با ابعاد مختلف می باشند. در برخی از زنجیره ها تمرکز عمده بر سیستم تولید بوده و در برخی دیگر توزیع یا تامین کنندگان از اهمیت استراتژیک برخوردارند.
هدف از مدلسازی زنجیره تامین، شناسایی اجزاء مختلف زنجیره و نحوه ارتباط میان آنها، به صورتی است که عملکردی مطلوب در سطح زنجیره حاصل شود. در این ارتباط نوع و سطح مدلسازی بستگی کامل به شرایط حاکم بر سیستم دارد.
مشاغل مختلف با انواع مختلفی از مسایل و مشکلات مدیریت زنجیره تامین مواجه میشوند.از دیدگاه مفهومی تمام این مسائل و مشکلات به روش حل یکسانی قابل حل می باشند. بدین ترتیب که نخست مسئله و مشکل مورد نظر مدلسازی می شود، سپس مدل مذکور تجزیه و تحلیل می شود و راه حل مناسبی بدست می آید. این روش، ساده و کارآمد به نظرمی رسد ولی این گونه نیست. مدل های بیشماری وجود دارند که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارند.

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی
در برنامه ریزی خطی یک مساله با استفاده از روابط ریاضی خطی، مدلسازی می شود، و روابط و تاثیر آنها بر عملکرد واقعی مدل، بررسی می گردد. این مدل ها جنبه ی کیفی ندارند و در آنها همه چیز کمی است. قدرت واقعی برنامه ریزی خطی در این است که اگر حداقل یک روش جایگزین مناسب وجود داشته باشد، معمولا یک راه حل بهینه پیدا خواهد شد.
تجزیه و تحلیل های تعیین ظرفیت و یا مسائل حمل و نقل مثال خوبی در این زمینه می باشد. اگر هزینه حمل و نقل هر یک از محصولات یکسان باشد، آنگاه هزینه متغیر حمل و نقل یک معادله خطی را تشکیل می دهد. این امر در مورد هزینه های تولید محصولاتی که قیمت یکسانی دارند، نیز صادق است.

مطلب مشابه :  حقوق بشر

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح
یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح، مشابه رویکرد برنامه ریزی خطی است، با این تفاوت که در برنامه ریزی عدد صحیح همه متغیرهای تصمیم به شکل عدد صحیح می باشند. این برنامه ریزی نشان می دهد که نمی توان فقط نیمی از امکانات کارخانه را استفاده کرد و یا فقط بخشی از یک انبار را ساخت. در این روش مسائل و مشکلات با استفاده از معادله های ریاضیات خطی، همرا با محدودیت اضافه شده ی متغیرهای مستقل تصمیم مدلسازی می شود. ممکن است تصور شود که حل مشکلات و مسائل با این روش آسان تر است، اما مسائل برنامه ریزی عدد صحیح دشوارتر
می باشد. مدل های برنامه ریزی عدد صحیح، پیرامونی و تقاطع ندارند تا بتوان آنها را بررسی کرد، لذا در این روش برای یافتن راه حل از یک رویکرد غیرمستقیم مبتنی بر قواعد استفاده می شود.

2-6-3 مدل های شبیه سازی
رویکرد مدل های شبیه سازی با رویکرد مدلسازی ریاضی متفاوت است. مدلهای شبیه سازی، به جای استفاده از مدلهای ریاضی برای تخمین فعل و انفعالات سیستم مورد نظر، برای نمایش موضوعات جهان واقعی، از موضوعات انتزاعی استفاده می کنند تا کنش هر موضوع و واکنش آن با موضوعات پیرامونی را بازسازی کنند. این نوع تطابق موضوعی، اغلب در مدل هایی نتیجه می دهد که دقیقاً همانند سیستمی هستند که از روی آن بازسازی شده اند. مدل های شبیه سازی می توانند بی نهایت دقیق باشند، اما برای این دقت، بهای زیادی پرداخته می شود. روش های ریاضی(بدون توجه نرم افزار استفاده شده) مشابه یکدیگر می باشند، اما مدل های شبیه سازی به ابزار نرم افزاری ویژه خود، بسیار وابسته هستند.

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی
این روش یکی از جدیدترین رویکردهای حل مشکلات می باشد. روش های بهینه سازی- شبیه سازی سعی دارند تا قدرت پیش بینی مدل های شبیه سازی را با توان کاربردی های ریاضی ترکیب نمایند.
این روش ،بهترین برنامه استفاده از مدل های دقیق برای بدست آوردن نتایج بهینه، ارائه می دهند. نواقص و کاستی هایی نیز دارند، بزرگترین نقص این روش ها سرعت کم محاسبه آن می باشد.

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین[5]
بطور خلاصه مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین، مهندسی مجدد این شبکه ها برای افزایش ایجاد ارزش در شرکت های درگیر است.
بطور کلی شبکه های زنجیره تامین از پنج جزء اصلی تشکیل شده اند:
عرضه کنندگان خارجی
کارخانه های تولیدکننده و محصولات میانی و نهایی
مراکز توزیع و فروش
مناطق تقاضا
اموال حمل و نقل
توجه کنید که تسهیلات تولید و توزیع می توانند مقاطعه کاران فرعی با انبارهای عمومی باشند و اینکه می توان از وسایل حمل و نقل کرایه ای استفاده کرد. به منظور مهندسی مجدد یک شبکه زنجیره تامین موجود باید یک شبکه بالقوه دیگر شامل تمام گزینه های عرضه، محل، ظرفیت، بازاریابی و حمل و نقل ایجاد کرد.

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی[5]
میتوان مدلهای محل تسهیلات و بخصوص مدل های مربوط محل تسهیلات مجزا را بعنوان زیر بنای مدلهای طراحی شبکه زنجیره تامین به حساب آورد. این مدلها مربوط به محل تسهیلات دریک منطقه ی جغرافیایی معین هستند. مشکلات اساسی در محل تسهیلات مربوط به یک محصول تکی و یک رده از تولید و توزیع با تسهیلات دارای ظرفیت و بدون ظرفیت است. در مورد دوم تقاضا را می توان بیش از یک منبع عرضه کرد. وقتی لازم است هر تقاضا از یک منبع عرضه شود حل مسئله دشوارتر می شود.
مدل های ایستای مشکلات اساسی در محل تسهیلات که در بند قبل مرور کردیم بر اساس فرضیات زیر هستند:
ظرفیت تسهیلات از پیش مشخص شده اند.
حداکثر یک مرحله ی تولید در نظر گرفته شده است.
گره ها و قوس های شبکه درون یک کشور هستند.
رابطه های جایگزینی اساسی بین تسهیلات، هزینه های عملیات و سرمایه، تولید خطی متغیر، هزینه های انبار کردن و حمل و نقل، را ثابت کرده اند.
در برخی مدل ها، ظرفیت تسهیلات مجزا یا پیکربندی های دیگری برای تسهیلات در نظر گرفته می شود. فرمول های گسترش یافته برای مدلسازی شبکه های تولید و توزیع چند مرحله ای براساس کاربرد ساختارهای کلی فهرست مواد هستند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردحقوق بین‌الملل

2-9 برنامه ریزی تولید
مولا12[8]در سال 2006 مدلی برای برنامه ریزی تولید در شرایط غیرقطعی ارائه نمود.در سال 2005 برنامه ریزی خطی امکان پذیر برای برنامه ریزی تولید توسط ری-چن وانگ13[9]بیان شد.در سال 2010 جوسفا مولا14[64] تاثیر برنامه ریزی فازی را برای زنجیره تامین تولید ارائه کرد.تعیین برنامه زمانبندی و توالی عملیات در مسائل برنامه ریزی تولید به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی نقش مهم و موثری دارد، زیرا زمانبندی تولید باعث جلوگیری از انباشت سرمایه، تقلیل ضایعات، کاهش و یا حذف بیکاری ماشین آلات و تلاش برای استفاده بهتر از آن ها، پاسخگویی به موقع به سفارشهای مشتریان و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در موقع مناسب می شود. مسائل زمانبندی تولید بسیار متنوع هستند.
هدف زمانبندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت ها است. داشتن یک برنامه زمانبندی تولید مناسب، تاثیر زیادی بر افزایش کارائی و دسترسی به اهداف سازمان دراد. مدل زمانبندی تولید در هر یک از سازمان های تولیدی با توجه به اهداف و الویت های دسترسی به هر یک از آن ها متفاوت است. بنابراین برای تعیین مدل زمانبندی مناسب در سازمان ابتدا باید اهداف، الویت و محدودیت منابع مورد بررسی قرار گیرد.
برنامه ریزی تولید در واقع زمان بندی و تعیین ترتیب اولویت های انجام کارها به صورت بهینه می باشد . واضح است که برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره وری ضرورت دارد .
امروزه اغلب کارخانجات کشور ، بدون استفاده از روش های علمی برنامه ریزی تولید مشغول به کار هستند و لذا با مسائلی مانند وقفه های مختلف در تولید ، عدم وجود پیش بینی در خصوص مواد اولیه مورد نیاز ، مدت زمان لازم برای تولید ، عدم توانایی تصمیم گیری در خصوص ترکیب تولید و … مواجه هستند .
مدل سازی این امکان را فراهم می کند که مدیر بتواند فرایند تولید را از ابعاد مختلف زمانی و هزینه ای بهینه کرده و بهره وری تولید را افزایش دهد . روش های حل مسئله تولید از طریق مدل های کمی ، نه تنها راه حل بهینه را برای وضعیت فعلی تولید نشان خواهد داد بلکه به برنامه ریزان کمک خواهد نمود که به سوالاتی از قبیل ” چه خواهد شد اگر …” نیز پاسخ گویند و حال آنکه پاسخ این گونه سوالات از طریق تجربی و عملی ممکن است هزینه زا و در بسیاری از موارد غیر ممکن باشد .
ضرورت برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست و بطور خاص موضوع برنامه ریزی در فرایند تولید گاه دارای چنان مزایایی است که در صورت عدم وجود ، سازمان های تولیدی را از مسیر سالم رشد و ادامه حیات در محیط رقابتی منحرف می سازد .
در صورت پیاده سازی موفق یک سیستم مدیریت تولید جامع ، شرکت ها می توانند از مزایای زیر برخوردار گردند .

2-9-1 کاربردهای اصلی
کمک به مسئولین خط تولید در برنامه ریزی بهینه تولید
کاهش حجم موجودی در انبار
افزایش قدرت پیش بینی وضعیت تولید و در نتیجه کمک به تصمیم گیری در پذیرش سفارشات
کاهش برون سپاری و استفاده حداکثری از توان داخلی شرکت
استفاده بهینه از توان ماشین آلات و پرسنل
مدیریت
بهتر محصولات ، قطعات و ضایعات
افزایش سود و کاهش هزینه ها به واسطه نتیجه بهینه سازی
افزایش خوش قولی به واسطه تحویل به موقع محصول به مشتری
تعیین برنامه بهینه تولید هر ماشین
کاهش زمان بیکاری ماشین الات بواسطه انتظار برای دریافت قطعه نیم ساخته

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردجنگ جهانی دوم

کاربردهای جنبی
به کمک به تصمیم گیری در زمینه بکارگیری ماشین الات جدید
تحلیل حساسیت عملیات تولید نسبت به تغییر شرایط مختلف
کمک به شناسایی تنگناها و گلوگاه ها

2-10 کالای فاسد پذیر
هوانگ و شان [40] تاثیر پارامتر تورم بر متغیر های تصمیم گیری یک سیستم موجودی را که در آن کالاها به صورت نمایی فاسد می شوند، مورد بحث قرار دادند. سو و دیگران[41]ضمن در نظر گرفتن فساد به صورت نمایی نرخ مصرف کالا را تابعی ازمقدار سفارش فرض نمودند. وی و لاو[42] تورم و ارزش زمانی پول را در مدل موجودی اقلام فاسد شدنی که در آن تقاضا وابسته به قیمت بوده و کمبود مجاز باشد در نظر گرفتند. ساکر و دیگران [43] مقدار بهینه سفارش اقلام فاسد شدنی را در یک سیستم زنجیره عرضه تعیین نمودند که در آن تاخیر در پرداخت و کمبود مجاز فرض شده است. چانگ[44] مساله تاخیر مجاز را با محدودیت حداقل سفارش برای بهره گیری از تاخیر بررسی نمودند. یانگ[45]مساله موجودی با دو انبار را برای اقلام فاسد شدنی با نرخ ثابت تقاضا و کمبود مورد بحث قرار دادند. بلخی[46]فرض نمود نرخ تولید در هر لحظه به تقاضا و سطح موجودی در دسترس وابسته است. نرخ تقاضا و نرخ فساد کالا توابعی کلی و پیوسته از زمان در نظر گرفته می شود. کمبود مجاز بوده اما تنها بخشی از آن جبران شده و مابقی به عنوان فروش از دست رفته تلقی می گردد. بلخی [47] مدل دیگری را مطرح نمود که در آن نرخ های تولید، تقاضا و فساد توابعی شناخته شده، پیوسته و تفکیک پذیر از زمان هستند. کمبود مجاز بوده و بخشی از آن جبران می شود.
هائو و لین[48] مدلی تورمی جهت اقلام فاسد شدنی با نرخ فروش وابسته به میزان ذخیره کالا ارائه نمودند که در آن فرض می شود مقدار فروش تابعی است از سطح موجودی در دسترس و نرخ فساد کالا ثابت است. هدف تعیین تعداد بهینه سفارشات و طول زمانی سیکل سفارش دهی برای حداکثر رساندن ارزش فعلی درآمدها طی افق زمانی است. مون، گیری و کو[49] به بررسی اقلامی پرداختند که مرور زمان منجر به بهبود ارزش، کارکرد و یا حتی کمیت می شود. تقاضا تابعی از زمان بوده و سیاست بهینه سفارش دهی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول تعیین می شود.
گیری و اویال [50]مروری بر مقالات مختلفی که توابع گوناگون فاسد شدن کالا را بررسی نموده اند داشته اند. برای اولین بار بحث فاسد شدن کالا را وگنر و ویتین[51] مطرح نمودند. مسیرا[52] اولین مدل اندازه انباشته تولید اقتصادی را با حالت نرخ ثابت و متغیر زوال ارایه کرد. شه و جایسوال [53] به فرضیات آن ها حالت کمبود را اضافه کردند. ادریجیت [54] مدل موجودی را برای حالتی که تقاضا روند خطی دارد بدست آورد. در مدل او کمبود مجاز و زوال کالا با نرخ ثابت Ө در نظر گرفته شده بود.
حالات دیگری نیز از مدل های اقلام فاسد پذیر با نرخ زوال ثابت در نظر گرفته شده است. از جمله آن ها حالتی است که تقاضا وابسته به سطح موجودی فرض می شود چانگ شه[55] و جایسوال [56]مدل اقلام فاسد پذیر در حالت مرور دوره ایی و تقاضای احتمالی را بررسی نمودند که تقاضا از توزیع یکنواخت

دیدگاهتان را بنویسید